DE GEMEENTERAAD VAN LIMMEN in de oorlogsjaren 40-45. Bij mijn bezoek aan het streekarchief in Alkmaar, om te onderzoeken hoe de gemeenteraad in de oorlogsjaren functioneerde, werd mij al snel duidelijk, dat er onder de Duitse bezetting weinig van de democratie was overgebleven. De notulen van de raadsvergaderingen gaan niet verder dan Augustus 1941, omdat toen de raad in feite werd ontbonden en het bestuur daarna uitsluitend bestond uit Burgemeester en Wethouders, welke onder direct toezicht kwamen te staan van de Duitse bezetter. Het is daarom dat ik bewust begonnen ben bij de eerste raadsvergadering in 1940, omdat ik ook wilde weten of van de oorlogsdreiging in de raadsnotulen iets terug te vinden was. Het is ondoenlijk, en ook niet echt interessant om alles uit die periode weer te geven, en dus heb ik mij beperkt tot die raadsbesluiten en besprekingen welke mijns inziens de moeite van het vermelden waard zijn. Burgemeester, tevens gemeentesecretaris was de Hr. J.J. Nieuwenhuysen. Wethouders: C. Pepping en J. Valkering. Raadsleden: N. Dekker, N. Kuys, J. Nuyens Pzn., N. Bult en P. Commandeur Limmen had 2462 inwoners, en op de openbare lagere school zaten 49 kinderen, op de katholieke school 323 kinderen. Tijdens de raadsvergadering van 15 Jan 1940 werd o.a. besloten om voor de duur van 1jaar tot dorpsomroeper te benoemen Jan Krom Jac.zn. voor een jaarlijks bedrag van 25,-. RAADSVERGADERING 29 APRIL 1940 Tijdens deze vergadering is besloten dat de vrijwillige brandweer een babymotorspuit krijgt, welke betaald wordt van het beschikbare kasgeld. Hierbij verplicht de gemeente zich om het bedrag in 5 jaarlijkse termijnen aan de kas terug te betalen. Het laatste gedeelte van de Westerweg, 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 40