trad en landerijen onder water zette. Bij ons bezorgden de twee riviertjes, die aan weerszijden van de Limmerkoog stroomden, last: de Oude Rijn en de Rijn. Zij stonden in verbinding met het IJ en de Rekere. De Limmers werden genoodzaakt om dijken aan te leggen. (1) Een dijk vanaf de strandwal Zuid-oostwaarts (Zuid- einderweg-Uitgeesterweg) langs de Rijn, en oostwaarts afbuigend richting Akersloot. Dat deel heette de Startingerdjk. (Een andere bron noemt de hele dijk vanaf Limmen tot Akersloot, Startingerdjk) (±1190). Tezelfdertijd werd ten zuiden van Limmen naar de Langhenes de Nesdjk aangelegd, (deel Provincialenweg Uitgeest en Nesdjk). Die was eigenlijk bedoeld als een verhoogde weg door het moerassige Nes. (2) De Limmerkoog werd daarna in z'n geheel bedijkt (±1235). Dat gold ook voor de Langhenes, die aan weerszijden dijken kreeg; de ooster en westernesdijk. Aan de westkant bracht het tevens wat landaanwinst. De westernesdijk vormde een onderdeel van de grens met Castricum. De verdere westgrens - die met Bakkum - liep (loopt) langs de Baccummer- of Konkeltocht en de Schousloot. Het is onduidelijk of deze twee uitgediepte natuurlijke waterlopen zijn, dan wel gegraven sloten. (3) De Brakersdjk, (1250) vanaf Castricum naar de Limmer- koogdjk, zorgde voor extra beveiliging der Limmerlanden. De Langhenes kwam geheel binnendijks te liggen. Ook in het noorden sloot het djkennet steeds meer gevaarlijke wateren af, zoals de Rekere (1264). (4) De St. Aagtendjk, waarvan de eerste aanleg al op het eind van de 12e eeuw bij Beverwijk was gebeurd, werd in de tijd van Floris V (1266-1296), en waarschijnlijk onder zijn leiding, doorgetrokken naar de Limmerkoogdjk (1290). Het maakte de bescherming tegen water uit het oosten en zuiden compleet, terwijl tezelfdertijd de Boekelerdijk (nu Heilooërdijk) dat in het noorden deed voor dreiging van die kant. Toen de St. Aagtendijk gelegd was waren sommige binnendijken niet meer zo nodig als verdediging tegen het water. Zij veranderden vaak door afgraving tot weg. Eén van die 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 12