Jaarverslag 2012 De werkgroep heeft zich ook in dit verslagjaar ingezet voor het in herinnering houden van de historie van Castricum en Bakkum. Een belang rijk punt van aandacht betreft het plan om De Duynkant uit te breiden met een lezingen- en filmzaaltje en archiefruimte. Een eerste verzoek hiertoe aan het college van burgemeester en wet houders in november 2011 resulteerde echter in 2012 nog niet tot de gewenste medewerking. De belangrijkste gebeurtenissen volgen nu in chronolo gische volgorde: 2 januari: nieuwjaarsreceptie in De Duynkant; 15 april: Landschapsdag met medewerking van de werkgroep; 27 april: start van het festival 'Bakkum vertelt' met deelname van de Verhalengroep, een activiteit van Oud- Castricum en de Stichting Welzijn; 4 juni: kennismakingsbezoek van burgemeester Mans en zijn partner aan De Duynkant; 7 juni: Peter Levi treedt af als bestuurslid, maar blijft actief voor de werkgroep; 8 september: presentatie van de wandelgids 'Tijdpad' in het nieuwe theehuis 'Hof van Kijk Uit'; 27 september: een eigen vlag met logo wordt in de ledenvergadering gepresenteerd; 21 oktober: aanbieding aan de beheersstichting van het Hof van Kijk Uit van een bordje bij een kleine replica van de Nachtwacht, waarop de geschiedenis van het ori ginele schilderij tijdens de Tweede Wereldoorlog in de nabije omgeving is beschreven; 26 oktober: uitreiking van het 35e Jaarboek in De Een hoorn in Bakkum aan mevrouw Jenny Bettink, voorma lig exploitante van het Corso-theater. Tevens een pre- sentatie van de inhoud van het jaarboek en vertoning van de film '75 jaar Corso' van Hans Kinders; 15 november: indiening bij de gemeenteraad van een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmings- plan Buitengebied Castricum; 15 november: donateursavond in de Dorpskerk met een lezing van Harry de Raad en Christi Klinkert over het beleg van Alkmaar; 6 december: de werkgroep neemt een cheque in ont vangst van 500,- van het Rabo Coöperatiefonds voor de restauratie van het grafmonument van dr. Jacobi, waarmee het streefbedrag nagenoeg is bereikt. De activiteiten van de werkgroepleden zijn ingedeeld in negen taakgroepen, waarvan hierna een verslag volgt. Archeologie (Rino Zonneveld) Bij de start van de opgraving Boogaert Fase 2 is de taakgroep betrokken geweest. Tijdens het onderzoek is wederom een skelet op het terrein aangetroffen. In Fase 1 waren er al twee skeletten gevonden. In de zomer van 2012 werd de restopgraving Boogaert Fase 3 uitgevoerd door leden van onze taakgroep. Ook deze fase leverde interessante vondsten op. Een expositie daarvan is in voorbereiding. Onze inbreng bij de aanleg van de waterberging langs de Schulpvaart werd op prijs gesteld. Tijdens de vergra vingen en ontgrondingen voor de deelgebieden Gast- huisweid en Draaiweid is er op toegezien dat eventuele vondsten niet verloren zouden gaan. Er is assistentie verleend bij opgravingen in Limmen (Visweg), Heiloo (Zuiderloo) en Schagen (Nes). Diverse publicitaire en educatieve activiteiten vonden plaats, waaronder een bijdrage voor een leskist archeo logie voor scholen en een artikel over een Oude duin- Bezoek van burgemeester Toon Mans en René Knol aan De Duynkant. 110 Ernst Mooij neemt een cheque in ontvangst van het Rabo Coöperatie fonds als bijdrage aan de restauratie van het graf van dr. Jacobi.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2013 | | pagina 110