Schenkingen aan de Werkgroep 2005 - 2006 Fotowerkgroep (Loek Zonneveld) Het fotoboek over de tweede helft van de twintigste eeuw is goed ontvangen, wat in de toekomst aanleiding zou kunnen zijn voor een vervolg. De rubricering en het beschrijven van foto's werd voort gezet. Oude films werden op dvd gezet en de panden die in aanmerking kwamen om gesloopt te worden, zijn gefotografeerd. Werkgroep Public Relations (Hans Boot) Contact werd onderhouden met verschillende kranten, de plaatse lijke radio-omroep en TV-Noord-Holland. Elke maand verscheen een informatief stukje in de kranten in verband met de openstelling op zondag. Hierin werd ook verwezen naar de tijdelijke tentoonstel lingen en/of diaseries in 'De Duynkant' over een speciaal thema. De onderwerpen waren dit jaar o.a. scholen, 60 jaar na de bevrijding, religieus erfgoed en enige artikelen uit het 28e jaarboekje. Onze website werd goed onderhouden door Sjef Smulders en werd regel matig bezocht. Werkgroep Educatie (Cor Smit) 'De Duynkant' werd bezocht door groepen van het basisonderwijs. Deze groepen werkten onder leiding van leden van de werkgroep enthousiast met de leskisten. In het kader van regionale aardrijkskunde en geschiedenis met als thema 'het ontstaan van het landschap en de bewoning' brachten de brugklassen van het Jac. P. Thijsse-college een bezoek aan 'De Duynkant'. Bestuur, leden en donateurs Op 31 december 2005 was het bestuur als volgt samengesteld: P.C.M. Blom, voorzitter Mevr. A.H.A.M. van Boxtel, secretaris M.G.J. Schiermann, penningmeester P.A. Levi, lid J. J. Smulders, lid L. Zonneveld, lid Aan de werkavonden in 'De Duynkant' en andere activiteiten werd door een twintigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december bedroeg het aantal donateurs 1298. Antoinette van Boxtel De oproep om voorwerpen, documenten en foto's met mogelijk historische waarde aan de Werkgroep af te staan, heeft ook dit jaar weer bij vele perso nen een goed gehoor gevonden. De Werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de schenkingen bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. Alle schenkingen worden jaarlijks in het jaarboek vermeld. Schenkingen juli 2005 tot en met juni 2006 (de schenkers zijn allen woonachtig in Castricum, tenzij anders vermeld): 'Pino' Fashion - Heemskerk. N. van Amsterdam - Heemskerk mevr. A.M. van Breugel - Bergen J. Nijman A.A. Carbaat mevr. M.M. Zonneveld-Ruiter - Beverwijk J.C. van Deelen W. Hilarius mevr. M. Pronk-Stuifbergen - Stiphout H. Beentjes - Heemskerk mevr. C.L. van der Velde H. Stigt (gemeente Castricum) R. en T. van Vlaanderen-Boot - Kaapstad T. Settels H. Steeman - IJmuiden bestuur FC Castricum A.I.L. Rennings Romeinse munt en fibula (brons) 39 foto's en ansichtkaarten de Cultuurhistorische Atlas Friese duit uit 1618, pijpenkoppen e.d. tekening van 'Het Commissarishuis' kopieën van schilderijen van 'Het lange Pannenhuis' en van het huisje van Ma Knaap. 6 jaargangen Westerheem, kerkboekje pastoor Piepers en gebedenboekje 21 afdrukken van getekende boerderijen boek: 'Dagboek van een boerin in Bakkum tijdens de oorlog' tekeningen van PWN duingebied Castricum 3 foto's van de begraafplaats Duin en Bosch cartotheek bouwvergunningen tot 1980, enquêtecommissie regeringsbeleid 1940- 45 (19 delen) persoonsbewijzen en bedankbrief prins Bemhard voor bijdrage in het verzet foto's Tour de Flevo rekeningen De Rooij, Boesenkool en Peperkamp (1928-48) deel van archief van CSV en SCC kaarten ruilverkaveling Castricummer- en Groot-Limmerpolder C.G. de Nijs - Limmen P. Beentjes W. Veldman Kaptein 'Kaas' L. Kouwenberg - Alkmaar Chr. de Leeuw - Uitgeest T.G. van Straaten mevr. M. Lute-Stet J. Smit - Noordwolde H. Zandbergen akten betreffende veiling woningen en schuldbekentenis archeologisch materiaal van Schoutenbosch archief Oranjevereniging gift van 500 boek: 'Verdwenen molens in Noord-Holland' clubbladen, foto's etc van CSV kaart van Noord-Holland (PWN) oliekannen kopergravure Raadhuis tegel Bewaringskamp 1945, Duin en Bosch Door meerdere personen werden bidprentjes geschonken en wel door T. Scholten, H. Steeman, mevr. P. Lute-de Groot en door Muttathara. 92

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 95