i anno ÊËÊtrïi De stoomzuivelfabriek De Holland'in 1905 gebouwd aan de Breedeweg. B&W informeren bij GS naar de mogelijkheid om te gelegener tijd met de straatverlichting aan te sluiten bij Duin en Bosch. 2 augustus 1905 Dokter Stolp, de enige huisarts van Castricum, hier reeds 24 jaar werkzaam en woonachtig aan de Dorpsstraat in het huis dat later Hermana State zou gaan heten, meldt aan het gemeentebestuur dat hij de gemeente gaat verlaten en verzoekt om hem per 1 augustus te ontslaan als geneeskundige belast met doodschouw en vaccinatie en in zijn plaats te benoemen zijn opvolger arts Rentmeester. Ook de rooms-katholieke arts Schoonhoff komt in Castricum werken. De gemeenteraad stelt voor om zij die ten laste van de gemeente ko men, voorlopig over te dragen aan arts Rentmeester, doch te zijner tijd de armenpraktijk aan Schoonhoff over te dragen. Rentmeester ontvangt een toelage van 50 gulden voor vaccinatie en doodschouw voor de periode tot 31-12-1905. Rentmeester is net als zijn voorganger ned. hervormd en dat wordt in het overwegend katholieke Castricum als ongewenst ervaren. In zijn brief aan het gemeentebestuur schrijft Rentmeester: Oorspron kelijk hier gekomen met het plan rustig praktijk uit te oefenen, is mij thans ter ore gekomen dat mijn komst minder gewenst was en men een katholieken docter hier wilde hebbenHij stelt dat de praktijk, zoals die door Dokter Stolp is waargenomen, alleen een voldoende bestaan oplevert voor één geneesheer. 30 augustus 1905 Het afzanden van de Duinweg (de Mient) wordt voortgezet mits de rijweg berijdbaar blijft. 5 september 1905 De raadsleden Goes, Kuijs en Schuijt worden herkozen. Jacob Kuijs treedt af als wethouder en wordt opgevolgd door Goes. 27 september 1905 De afsluitboom wordt bij het passeren van de stoomtram Haarlem - Alkmaar niet meer neergelaten. Door de Raad van Toezicht op de Spoorwegen te 's Gravenhage was de snelheid van de tram op TA km per uur gesteld in de kom der gemeente tot aan de r.-k. kerk. Deze Raad verzoekt om de afsluitboom te handhaven. De gemeen teraad besluit tot het vaststellen van een verordening. In deze ver ordening wordt de afsluitboom voor de veiligheid van het verkeer weer in gebruik gesteld. Bovendien wordt de snelheid van de tram in de dorpskom (van spoorlijn tot r.-k. kerk) teruggebracht van TA km naar 5 km per uur en zal de tram over dit traject met een luid klinkende bel van zijn passage blijk geven. De verloskundige hulp in het dorp wordt al sinds 1882 verleend door vroedvrouw mej. E. Slot, die in Limmen woont. Indien zou blijken dat beide artsen zich voor die verrichtingen beschikbaar stel len, dan zou mej. Slot volgens de gemeenteraad kunnen worden ont slagen. Dokter Schoonhoff stelt zich hiervoor beschikbaar en beslo- 89

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 92