Castricum - Honderd jaar geleden In 1905 zijn de voorbereidingen voor de bouw van het Provinciaal Krankzinnigengesticht 'Duin en Bosch' in volle gang en daardoor loopt het aantal inwoners snel op. Een andere belangrijke gebeur tenis in 1905 is de bouw van stoomzuivelfabriek 'De Holland' aan de Breedeweg. De gemeenteraad kan ondanks provinciale druk maar steeds geen beslissing nemen over nieuwbouw of reparatie van de bouwvallige woning van de hoofdonderwijzer in de Dorpsstraat. De informatie voor dit artikel is onder andere ontleend aan de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen, de inkomende en uit gaande stukken van de Gemeente Castricum. de provinciale bladen en de registers van de burgerlijke stand. 1 januari 1905 Het gemeentebestuur bestaat op 1 januari 1905 uit burgemees ter Johannes (Jan) Mooij, de wethouders Jacob Pzn. Kuijs en Comelis Spaansen en de raadsleden Jan Schuijt, Jan Twisk, Joseph Goes, Johan Hogenstijn en Pieter Duijn. De gemeenteontvanger is Bemardus A. Res. Op 1 januari 1905 telt Castricum 2076 inwoners. Dit aantal is op 31 december in datzelfde jaar met relatief veel personen toegeno men en wel tot 2265. In het jaar 1905 zijn in Castricum 84 kinde ren geboren; er worden 11 huwelijken gesloten en er overlijden 35 personen. Door dit geboorteoverschot van 49 en doordat er 140 personen meer in Castricum komen wonen (246) dan er zijn vertrokken naar elders (106), neemt het inwonertal met 189 perso nen toe. In de voorgaande jaren vestigen zich jaarlijks zo'n 110 personen in Castricum en vertrekt er ongeveer een gelijk aantal naar elders. Dit jaar is er een trendbreuk door de voorbereidingen voor de bouw van Duin en Bosch; maar liefst 246 mensen komen hier wonen. 25 januari 1905 In de gemeenteraadsvergadering wordt de verordening op de hef fing en de invordering van het schoolgeld opnieuw vastgesteld. Door de heer C. Castricum te Zuid-Bakkum is een vergunning aangevraagd om sterke drank in zijn lokaliteit aan de Heereweg te mogen verkopen (later geheten café De Goede Verwachting). De gemeenteraad wijst er het college nog wel op dat er voor deze lokaliteit vroeger een vergunning heeft gegolden, die echter is overgegaan naar het perceel van Joosten (nu hotel Borst). De ver gunning wordt verleend. De heer Duijn stelt voor om elektrisch licht in de gemeente aan te leggen, nu de gelegenheid zich voordoet bij de aanleg van elek trisch licht bij de Provinciale Stichting. De raad meent dat de aan leg te hoge kosten met zich zou meebrengen. Dit voorstel wordt echter voor een nadere bespreking voor de toekomst aangehouden. Misschien dat men dan eens meer op de hoogte zou raken van wat eigenlijk de kosten van aanleg zijn en of de ligging der woningen zich daartoe wel leent. 22 februari 1905 De hoofdonderwijzer Bussen heeft al herhaalde malen over de slechte toestand van de onderwijzerswoning (deel uitmakend van het oude raadhuis) geklaagd. Ook de Gedeputeerde Staten (GS) en de districtsschoolopziener hebben zich achter Bussen gesteld en vinden de toestand onhoudbaar. Het beste zou een nieuwe onder wijzerswoning zijn. De gemeenteraad vindt de kosten hiervan veel te hoog en wil niet verder gaan dan een grondige reparatie. Met het plan tot verandering van de woning dat door het college op last van GS is opgesteld, kan Bussen zich niet verenigen en hij wendt zich opnieuw tot de schoolopziener. De raad gaat nu akkoord met enkele aanpassingen om de heer Bussen tegemoet te komen. De school opziener stelt dat in verhouding tot de vermoedelijke kosten van de verbouw het wenselijker was om een nieuwe woning te bouwen met het uitzicht op een buitengewone subsidie van 50%. De raad kan niet besluiten tot nieuwbouw, omdat de kosten hiervan 6000 gulden bedragen en dan zou het de gemeente, gegeven de subsidie, 500 gulden meer gaan kosten dan verbouw en zij zou dan ook twee woningen in onderhoud hebben. Uiteindelijk wordt op 30 augustus besloten, na enige wijzigingen en aanvullingen van het plan door timmerman/aannemer Kabel, 'om het nodigste aan de onderwijzers woning te laten repareren'. 8 maart 1905 Vergunning is verleend aan B.A. Res, R. Kaptein, J. Hogenstijn en H. Duijn tot het oprichten van een stoomzuivelfabriek op een weiland met als belendingen ten oosten en ten zuiden weiland, ten noorden de Gemeente straatweg (de Breedeweg) en ten westen het Haarlemmervoetpad (Schoutenbosch) en Wulbert Liefting (boerderij Compaan). In 1905 wordt de melkfabriek 'De Holland' gebouwd. 22 maart 1905 De onderwijzeres Mulder is op haar verzoek eervol ontslag ver leend; zij zou per 15 mei opgevolgd worden door mej. Benedic uit Utrecht. In het jaar 1904 zijn er nogal wat personeelswijzigingen op de Openbare School nr. 1 in de Dorpsstraat en op nr. 2, de nieuwe school aan de Van Oldenbameveldweg in Bakkum. Per 16 mei krijgt onderwijzer S. Stolp eervol ontslag. In april wordt de slechte gezondheidstoestand van onderwijzeres Sluijsken gemeld; zij zou nog dit jaar overlijden. Met ingang van 16 september wordt onderwijzeres C.H. Ahlert uit Amsterdam benoemd. 12 april 1905 Raadslid Goes meldt de slechte toestand van de weg bij het sta tionsplein langs de veelading. Voorgesteld wordt om de weg te verbeteren met sintels. 3 mei 1905 Het verzoek van B.A. Res, als gemachtigde van de stoomzuivel fabriek (De Holland aan de Breedeweg), om de uitwegen van de bedoelde fabriek te verharden en het slootje tussen hun perceel en het Haarlemmervoetpad (Schoutenbosch) te dempen, wordt ingewilligd. 88

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 91