Binnen enkele jaren promoveerde Vitesse achtereenvolgens naar de Ie klasse DHVB en de 4e klasse van de IVCB-competitie. Langzaam maar zeker kwamen er betere voorzieningen op het terrein aan de Oudeweg. Kabel bouwde een echt kleedlokaal met aparte ruim tes voor de thuisploeg en de bezoekende club. In het midden bevond zich een kiosk. De eerste beheerder was Jan Castricum, melkboer uit de Dorpsstraat. Na verloop van tijd zorgde men ook voor een water leiding, werd een hoge afrastering om het veld gerealiseerd en verrees bij de ingang een hokje voor de kaartjescontrole. Tot slot werd zelfs een echte tribune opgetrokken, die plaats bood aan honderd toeschou wers. Het hele dorp liep op zondagmiddag uit voor een bezoek aan de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Na afloop gingen de spelers naar café De Landbouw om te biljarten. In de jaren dertig was Vitesse de ploeg van de middenmoot. Spelers waren onder andere Cor Bakker, Jan Kabel, Lots Res, Siem Bakker, Thijs Schut, Tinus Admiraal, Piet Lute, Joop Hageman, Piet Veldt, Niek de Zeeuw, Toon Hollenberg, Toon Lute, Nic. van Weenen, Piet Stengs, Gerard de Groot, Jan Tromp, Twan Toepoel, Willem de Wildt, Klaas Zonneveld, Herman van Velzen en Henk Zeeman. De economische crisis drukte in deze tijd ook haar stempel op het verenigingsleven. Er heerste een grote werkloosheid. Sommige leden konden hun contributie niet meer voldoen en het publiek had moeite om entreegeld te betalen. Toch wist de club zich dankzij enkele gulle gevers te handhaven. Tengevolge van de mobilisatie waren vele jongemannen eind dertiger jaren onder de wapenen. Bij het dreigende oorlogsgeweld zag het er somber uit voor de vereniging. Uit donker dal naar successen Spoedig na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam Vitesse uit in de KNVB, omdat de IVCB daarin was opgenomen op last van de bezetter. Ondanks gedwongen tewerkstelling van verschillende spe lers in Duitsland slaagde de club erin om in 1942 het kampioenschap van de 4e klasse te behalen. De promotiewedstrijden tegen ADO'20 uit Heemskerk gingen echter verloren, zodat men geen treetje hoger mocht spelen. Vanwege de oorlogssituatie kon Vitesse haar eigen veld niet meer be treden. De club zag zich genoodzaakt haar thuiswedstrijden elders te spelen en daarvoor bood GVO in Krommenie onderdak. Dat was ech ter van korte duur, want de competitie 1944-'45 kwam in zijn geheel stil te liggen. Een week na de bevrijding speelde Vitesse haar eerste wedstrijd tegen ADO'20. De Castricummers wonnen maar liefst met 5-1Zij kwamen in die periode ook uit tegen de Binnenlandse Strijdkrachten en een team bestaande uit soldaten van de geallieerden. Vanaf oktober 1945 werd een eigen clubblad uitgegeven. Het gesten cilde blaadje kreeg de naam 'Climax' en genoot vanaf het begin grote populariteit, omdat het vol stond met gezellige Vitesse-nieuwtjes. De supportersvereniging Op 15 augustus 1945 werd de supportersvereniging 'Blauw zwart' opgericht. De naam ontleende men aan de clubkleu ren van Vitesse. Gerrit Lute Bzn was de eerste voorzitter. De doelstelling was het geven van morele steun aan de club in de ruimste zin van het woord. Daaronder werd onder andere verstaan het 'smeden van een hechte band tussen de suppor ters en het kweken van een sportieve geest' door het organi seren van contact- en spelregelavonden. Ook beijverde de club zich in de beginperiode voor het meereizen van de sup porters naar uitwedstrijden tegen een gereduceerde prijs. De contributie bedroeg toen een kwartje per maand. Het bestuur van Blauw-Zwart tijdens het 25-jarig bestaan van de supportersvereniging in 1970. V.l.n.r. zittend: Siem Admiraal, voorzitter Bank Bakker en Jan Bakker: staand: Piet Kok, Nico Beentjes en Rikus Beerse. In 1970 werd de supportersvereniging in het zonnetje gezet ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Blauw-Zwart zorgde zelf voor een grootse feestavond in De Clinghe met na afloop bal bij Endstra in De Rustende Jager. Ook tijdens het 75-jarig bestaan van Vitesse was Blauw- Zwart springlevend en organiseerde volop loterijen, kla- verjasdrives etc. Zij beschikte toen over 500 leden. Het bestuur werd gevormd door Kees Louter (voorzitter), Henny Reijnders (secretaris), Jos Kos (penningmeester) en de leden Nico Lute, Rikus Beerse en Piet Nieuwenhuizen. Al zo'n kleine 40 jaar is de door Blauw-Zwart gehouden 'ouderenmiddag' in de kantine op de Puikman een jaar lijkse traditie. De senioren kunnen dan, onder het genot van een borreltje, meedoen aan allerlei spelletjes. In augustus 2005 werd er een receptie gehouden ter gele genheid van het 60-jarig jubileum van Blauw-Zwart. Tevens was dit de afscheidsreceptie voor Kees Louter, die bijna 26 jaar bestuurslid was geweest van de supportersver eniging, waarvan 14 jaar als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Henny Reijnders. De eerste poging om de derde klasse te bereiken strandde in de laat ste wedstrijd van het seizoen 1945-'46. Tegen VVB uit kreeg Vitesse vlak voor tijd een penalty tegen. De Velsenaren maakten er dankbaar gebruik van en promoveerden. Het seizoen 1946-'47 bracht wel het verdiende succes: het kampioen schap en promotie naar de derde klasse. Vitesse had in die tijd ook een bloeiende handbalafdeling. Tot 1947 kon Vitesse op het terrein aan de Oudeweg blijven voetbal len. Door de geplande woningbouw aldaar moest men verkassen naar het noodterrein aan de Oude Haarlemmerweg achter de boerderij van Jaap Beentjes. De jeugdelftallen speelden op een tweede noodterrein aan de Doodweg. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de vereniging verscheen op 11 mei 1947 een extra uitgave van de Cli max. In het voorwoord werd naast de feestvreugde stilgestaan bij het feit dat een groot aantal leden in Indië vertoefde. Naar deze jongens stuurde men bij elkaar gespaarde pakketten met artikelen zoals post papier, scheerzeep, pepermunt en een zang- en kerkboekje. Ook werd er onder de militairen een prijsvraag gehouden. Daarbij ging het om het aangeven van zoveel mogelijk namen van de 160 personen op een foto, die ter ere van het zilveren jubileum was gemaakt. In 1948 eindigde Vitesse opnieuw als kampioen. De promotiewedstrij den tegen Alkmaarse Boys, Zaandijk en De Meteoor leverden echter, ondanks de extra treinen met Castricumse supporters, niet meer dan een derde plaats op.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 8