Ie GENERATIE 1 Cornelis Gerritsz de Groot, zn. van Gerrit de Groot, geboren in Egmond aan den Hoef naar schatting omstreeks 1720, waar schijnlijk landbouwer, woonde vanaf zijn trouwen in Castricum en krijgt van zijn schoonvader in 1755 een huis en verschil lende percelen land in de omgeving van de Kramersweg toe bedeeld. Het huis stond aan de Dorpsstraat op de plaats van het café dat vele jaren 'De Oude Schimmel' heeft geheten. Cornelis is overl. Castricum 1-9-1779, tr. (1) Castricum 9- 5-1745 met Antje Stuifbergen, ged. Castricum 28-10-1716, overl. Castricum 23-8-1761, dr. van Laurens Stuifbergen en Antje Haarlems; tr. (2) omstreeks 1775 met Aaltje Capiteijn geb. Uitgeest, ged. 19-7-1731, overl. Castricum 5-4-1797, eerder gehuwd met Gerrit Adamsz, dr. van Aalbert Capiteijn en Stijntje Jans. Aaltje Capiteijn, wed. van Cornelis de Groot verkoopt in 1780 het huis aan de Dorpsstraat; zij koopt in 1790 een huis in de Schoolstraat. Kinderen uit het eerste huwelijk: 1 Gerrit geb. ca. 1748, ongehuwd overl. Castricum 24- 6-1783. 2 Jan geb. ca. 1750, had een huis en enkele akkers land in bezit, woonde aan de Duinkant, kinderloos overl. Castricum 6-6-1802, tr. (1) Castricum 27- 12-1783 met Trijntje Morsch, overl. Castricum 23-3-1791, dr. van Cornelis Morsch, tr. (2) Castricum 8-1-1797 met Geertje Baccumged. Heiloo 2-11-1753, overl. Castricum 20-3-1824, eerder gehuwd met Dignum Lindeboom, her trouwde met Dirk Woerdeman, dr. van Pieter Baccum en Trijntje Comelisdr. 3 Cornelis geb. ca. 1754, tr. met Neeltje Groenland zie 2 2e GENERATIE 2 Cornelis Cornelisz de Groot, zn. van 1, geb. ca. 1754, waar schijnlijk landbouwer, koopt in 1786 een huis en erf aan de Kramersweg bij het duin. Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden te Castricum op 16-11-1804, tr. Castricum 21-1- 1787 met Neeltje Groenland, geb. in 1761, overl. Castricum 10-9-1810, dr. van Gerrit Groenland. Kinderen geboren in Castricum: 1 Cornelis geb. 25-10-1787, tr. met Maartje Schavemaker zie 3 2 Gerrit geb. 7-4-1789, tr. met Marijtje Bruijn zie 4 3 Pieter geb. 11-1-1791, landbouwer, boer en arbeider, woonde in Bergen, aldaar kinderloos overl. 10- 3-1859, tr. (1) Bergen 13-4-1823 met Grietje Henneman, geb. Wimmenum, ged. Egmond- Binnen 11-4-1794, overl. Bergen 14-9-1833, dr. van Pancras Henneman en Aatje Jonker; tr. (2) Bergen 15-1-1837 met Anna Voorst, ged. Akersloot 29-1-1802, overl. Bergen 21-2-1837, Handtekening van de erfgenamen van Cornelis de Groot en Neeltje Groenland, de zoons Cornelis, Gerrit, Pieter en Lourens de Groot (2). 64 dr. van Engel Voorst en Reine Peerdebos; tr. (3) Bergen 17-1-1841 met Trijntje Praat, ged. Schoorl 19-10-1804, overl. Bergen 20-5-1874, eerder gehuwd met Cornelis Bijl, dr. van Klaas Praat en Jannetje Druijven. 4 Albert geb. ca. 1792, begr. 21-8-1792. 5 Albert geb. ca. 1793, begr. 7-12-1793. 6 Albert geb. ca. 1795, begr. 13-7-1797. 7 Antje geb. ca. 1797, begr. 18-7-1797. 8 Lourens geb. jan. 1798, boerenknecht, landman en stier houder, woonde achtereenvolgens in Alkmaar, Bergen, Heiloo en Lintmen, aldaar kinderloos, overl. 28-8-1876, tr. (I) Heiloo 18-5-1834 met Trijntje Rosenberg, ged. Akersloot 23-12-1787, overl. Heiloo 21 -1-1850, eerder gehuwd met Pieter Meijne, dr. van Willem Rosenberg en Trijntje Brasser; tr. (2) Heiloo 26-4-1857 met Geertje Louwen, geb. Oterleek (gem. Heerhu- gowaard) 28-1-1813, overl. Heiloo 13-12-1857, eerder gehuwd met Matthijs Haanraads, dr. van Dirk Louwen en Aatje Joldes; tr. (3) Heiloo ll- 5-1862 met Antje Weel, geb. Heerhugowaard, ged. Obdam 6-3-1809, overl. Limmen 31-12- 1880, eerder gehuwd met Jacob Komen, dr. van Jan Weel en Trijntje Konijn. 9 Aalbert geb. ca. 1799, begr. 17-1-1800. 3e GENERATIE 3 Cornelis Cornelisz de Groot, zn. van 2, geb. Castricum 25-10-1787, metselaar, woonde in de Schoolstraat, overl. Castricum 15-2-1847, tr. Castricum 16-12-1810 met Maartje Schavemaker, geb. Castricum ca. 1785, overl. Castricum 19- 10-1833, dr. van Jan Schavemaker en Neeltje Knaap. De erfgenamen verkopen het huis in de Schoolstraat in 1851 aan hun zwager Adrianus Dekker. Kinderen uit dit huwelijk geboren in Castricum: 1 Cornelis geb. 4-7-1812, tr. Ie met Antje Leembeek, 2e met Marijtje Scheerman zie 5 2 Jan geb. 10-1-1814, overl. Castricum 18-1-1814. 3 Neeltje geb. 4-2-1815, woonde op een boerderij aan de Breedeweg, overl. Castricum 22-12-1890, tr. Castricum 6-6-1841 met Frans Glorie, geb. Cas tricum 15-7-1813, veehouder, overl. Castricum 5-11-1891, zn. van Klaas Glorie en Antje Nanne. A Aaltje geb. 4-7-1816, overl. Castricum 5-11-1818. 5 Jan geb. 1 -11 -1817, tr. met Antje de Graaf zie 6 6 Aaltje geb. 20-8-1819, woonde in de Schoolstraat, aldaar overl. 1-9-1895, tr. Castricum 25-4-1847 met Adrianus Dekker, geb. Limmen 15-10- 1815, was achtereenvolgens broodbakkers knecht, bloemkweker, klerk, gemeenteontvan ger en makelaar, overl. Castricum 10-10-1899, zn. van Pieter Dekker en Jansje Barense. 7 Neeltje geb. 8-6-1821, overl. Castricum 9-6-1821. 8 Neeltje geb. 15-6-1822, overl. Castricum 5-4-1838. 9 Laurens geb. 12-4-1824, overl. Castricum 2-7-1824. 10 Maartje geb. 16-3-1826, woonde in de Kerkbuurt in Castricum, aldaar overl. 9-8-1892, tr. Castri cum 2-5-1850 met Willem Koster, geb. Velsen 4-10-1823, dagloner, stalknecht en metselaars knecht, overl. Castricum 18-5-1887, zn. van Matthijs Koster en Anna van Leuven. Maartje krijgt in Castricum kort voor haar trouwen op 8-4-1850 een dochter Anna, die de achternaam De Groot blijft dragen. Anna woont onder andere in Heiloo, alwaar zij op

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 67