Metselaar in de Schoolstraat De oudste zoon en derde Comelis de Groot op rij was metselaar, woonde in de Schoolstraat en is in 1810 gehuwd met Maartje Schavemaker. Dit echtpaar krijgt twaalf kinderen, waarvan er zes op jonge leeftijd zullen overlijden. Hun twee zoons Comelis en Jan de Groot, geboren in respectievelijk 1812 en 1817, beiden met selaar, zorgen weer voor voortzetting van het geslacht De Groot, waarbij de afstammelingen van Cornelis nu nog overwegend in Castricum wonen en die van Jan nu vooral in Alkmaar en directe omgeving zijn te vinden. Dochter Aaltje trouwt met Adrianus Dek ker; zij blijven in het ouderlijk huis aan de Schoolstraat wonen. Wij volgen nu eerst de afstammelingen van de oudste zoon Come lis de Groot, geboren in 1812. Deze zoon krijgt uit zijn huwelijk met Marijtje Scheerman zes kinderen, waarvan alleen hun zoon Comelis en dochter Marie de volwassen leeftijd bereiken en in het huwelijk treden. Deze Comelis de Groot, de vijfde op rij en gebo ren in 1859, zal op 42-jarige leeftijd overlijden en uit zijn huwelijk in 1884 met Grietje van Weenen vijf zoons en een dochter nalaten, die tegenwoordig nog bij vele inwoners van Castricum bekend zijn, mede omdat zij in ons dorp een belangrijke rol vervulden. De gebroeders De Groot: Kees, Willem, Dorus, Jan en Jo De oudste zoon - u raadt het al - opnieuw Comelis geheten, werd Kees de Groot genoemd, was aannemer van beroep en bouwer en exploitant van de kalkovens op het Schulpstet. Zoon Willem de Groot had een handel in brandstoffen en begon aan de Bakkummerstraat een café, genaamd 'De Duinstreek'. Zoon Doms de Groot had een smederij aan de Dorpsstraat; hij was naast smid ook een aantal jaren brandweercommandant. Jan de Groot bleef ongehuwd; hij werkte in de brandstoffenhandel van zijn moeder. De jongste zoon Jo vervoerde met zijn vrachtwagen vooral bouw materialen voor het bedrijf van zijn broer Kees, de aannemer, en diens zoons, die het bedrijf met een betonfabriek en kalkovens in Uitgeest hebben uitgebreid. Keren we terug naar de Schoolstraat, waar de hiervoor genoemde Comelis de Groot en Maartje Schavemaker een zoon Jan krijgen, die in 1817 wordt geboren. Jan is metselaar, trouwt in 1849 met Antje de Graaf en woont op meerdere plaatsen binnen Castricum. Van hun zeven kinderen haalt alleen Comelis, geboren in 1853, de volwassen leeftijd. Deze Comelis Janszoon de Groot trouwt in 1874 met Grietje Zonneveld, is metselaar en woont alhier aan het Schulpstet, waar onder andere zijn zoons Jan, Engel en Antoon worden geboren. In 1888 gaat Comelis met vrouw en kinderen wonen in Egmond-Binnen en vervolgens in 1892 in Limmen. Hier wordt nog hun jongste zoon Gerrit geboren. De gebroeders Jan, Engel, Antoon en Gerrit de Groot, allen metselaar De hiervoor genoemde zoons van Comelis de Groot en Grietje Zon neveld zijn net als hun vader metselaar en groeien op in Limmen. De oudste zoon Jan, geboren in 1875, trouwt in 1899 met Maria van der Eng, woont na zijn huwelijk eerst in Limmen, waar hun vijf zoons worden geboren. Vanaf 1918 woont Jan met zijn gezin in Castricum en vanaf 1925 in Alkmaar. Hun kinderen wonen voornamelijk in Alkmaar met uitzondering van Toon, geboren in 1901 en gehuwd in 1926 met Guurtje Nijman, die aan de Duinkant in Castricum woont. De tweede zoon Engel, geboren in 1876, woont vanaf zijn huwelijk in 1902 met Maria Burgering in Oudorp. Hun zoons Cor en Gerrit zetten het geslacht De Groot voort in Oudorp en Koedijk. Zoon Antoon, geboren in 1885, trouwt met Maartje Liefting uit Egmond-Binnen. Hun kinderen worden op Rustenburg (gem. Ursem) geboren. Vanaf 1932 wonen zij met hun kinderen in Alk maar. Hun zoons Jan en Cees zetten de familie De Groot voort. Zoon Jan sneuvelt in de oorlog op nog jonge leeftijd en Cees is de oprichter van het sloop- en demontagebedrijf De Groot-Buiter, dat vanaf de zestiger jaren als de firma C. A. de Groot en zonen als sloopbedrijf grote bekendheid geniet. De jongste zoon Gerrit tenslotte is geboren in 1893, trouwt in 1921 met Dieuwertje Commandeur en woont, net als zijn broer Antoon, in de gemeente Ursem. Ook Gerrit gaat met zijn gezin in Alkmaar wonen en heeft twee zoons, Jan en Kees, die voor nageslacht zorgen. De dochters van de familie De Groot worden in deze inleiding van de stamboom niet genoemd, omdat zij de naam De Groot niet doorgeven. Wel worden in de uitgewerkte stamboom ook alle genealogische gegevens van de dochters vermeld. De verspreiding van de familienaam De Groot De familienaam 'De Groot' komt door de betekenis van de naam in Nederland heel veel voor. In elke stad of dorp zullen er mensen zijn geweest die vanwege hun postuur of hun grootheid in daden door hun eigen omgeving Groot of De Groot zijn genoemd. Deze 'bijnamen' zullen uiteindelijk zijn uitgegroeid tot hun familienaam. Al van vroeger eeuwen kennen we uit de vaderlandse geschiedenis Hugo de Groot, die op spectaculaire wijze in een boekenkist uit slot Loevenstein wist te ontsnappen. Hugo de Groot leefde van 1583 tot 1645, genoot als groot rechtsgeleerde internationale bekendheid en werd als rechterhand van Van Oldenbamevelt gevangen gezet. Bij de gepubliceerde volkstelling van 1947 wonen er in Nederland 24.717 mensen met de naam De Groot en 5.979 mensen met de naam 'Groot'. Laatstgenoemde familie komt voor het overgrote deel in Noord-Holland voor (83%), ter wijl de familie 'De Groot' meer gelijkmatig over Nederland is verspreid met een aandeel van Noord-Holland hierin van 22%. In Castricum wonen er in datzelfde jaar 66 met de naam De Groot en 57 met de naam Groot. De varianten De Groote en Groote komen in Nederland in 1947 weinig voor: respectievelijk 437 en 423 maal. Stamboom Links het huisje van de familie De Groot in de Schoolstraat (3). In het bijgevoegde schema wordt de stamboom van de familie De Groot weergegeven. Onder de toegevoegde nummers 1 t/m 42 zijn de gezinnen verder uitgewerkt. Voor de duidelijkheid zijn alleen de namen van de ouders van de gezinnen opgenomen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 65