éLz<f De Castricumse familie De Groot ■e/ De familie De Groot is een rooms-katholieke familie die al vele generaties in Castricum woont. Doorgaans ging de naam Comelis en het vak metselaar over van vader op zoon. De familie gaat in Castricum al heel ver terug; in 1745 trouwt Comelis Gerritszoon de Groot in Castricum met Antje Laurensdochter Stuifbergen. Comelis is niet eerder gehuwd en zal naar schatting omstreeks 1720 geboren zijn. Hij is afkomstig van Egmond aan den Hoef en zoon van Gerrit de Groot. In die tijd bestond er in Egmond nog geen r.-k. doopboek, dus naar de leeftijd van Comelis kunnen we slechts gissen en ook van zijn ouders is verder niets bekend. Antje Laurens Stuifbergen is een rijke boerendochter en haar vader Laurens Stuifbergen heeft meerdere boerderijen en vele stukken land. In 1755 besluit Laurens Stuifbergen zijn bezittingen te verdelen over zijn drie enige kinderen en bij een van hen in te trekken. Kinderen zijn de oudste dochter Antje, gehuwd met onze Comelis de Groot, de zoon Klaas Stuifbergen en de dochter Cornelia, gehuwd met Frans Klaas- zoon Limmen. Antje en Comelis de Groot krijgen uit de verdeling een huis met erf en meerdere akkers en weilanden. Op basis van deze bezittingen mag geconcludeerd worden dat Cor nells de Groot landbouwer en veehouder is geweest. Na het over lijden van zijn vrouw Antje in 1761 hertrouwt Comelis met Aaltje Aalberts Capiteijn en zal enkele jaren na dit huwelijk zeifin 1779 overlijden. Zijn weduwe verkoopt in 1780 een huis in de Kerkbuurt, nabij de plaats waar later het café 'De Vriendschap' heeft gestaan; dit café werd later onder andere De Oude Schimmel genoemd. In 1790 koopt dezelfde weduwe een huisje in de Schoolstraat. Haar bezittin gen komen na haar overlijden in het bezit van de zoon uit haar mans eerste huwelijk, Comelis de Groot, gehuwd met Neeltje Groenland. Dit echtpaar krijgt vier zonen: Comelis, Gerrit. Pieter en Lourens de Groot. Pieter en Lourens zullen kinderloos overlijden en Gerrit heeft alleen een zoon Jan die kinderen heeft, doch zijn zoons blijven onge huwd. Het geslacht De Groot zal dus in Castricum alleen worden voortgezet door de oudste zoon Comelis. j ei, tfl CvvfcL-Z /flcyV V (V V* <0 Q' rvy\j Jjl J vt JL,S'd - CL CVVt Op 18 maart 1755 laat Lauris Stuifbergen een acte passeren voor de Schepenen van Castricum waarin hij zijn bezittingen schenkt aan zijn kinderen. Hier de ondertekening van de acte door vader Lauris Stuifbergen, door zijn zoon Klaas Lauriszoon, door Cornelis Gerritszoon (de Groot), gehuwd met dochter Antje Stuifbergen, door Frans Klaaszoon (Limmen), gehuwd met Neeltje Stuifbergen, door de schepenen Cornelis Vennik en Cornelis IJpelaan en door secretaris Leonard Tempelaar (1). 61

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 64