Voorwoord Ten geleide Ook in het voorbije jaar stonden we met de Werkgroep weer voor veel activiteiten. Veelal vanuit ons onderkomen aan de Geversweg, de Duynkant, maar vaak toch op een andere wijze, zoals tijdens archiefbezoek, werd veel werk verricht door de actieve leden. Een belangrijk deel van die activiteiten betreft natuurlijk het onderzoek voor en het samenstellen en uitgeven van het jaarboek. De open dagen op de eerste zondag in de maand en de in 'De Duynkant' gehouden tentoonstellingen worden door het publiek vrij goed bezocht en leiden dikwijls tot interessante en soms onverwachte contacten. Hieruit kwamen enkele interviews met Castricummers uit voort die voor ons nageslacht zijn vastgelegd. Publicatie in een plaatselijk weekblad over bijzondere plekken, objecten e.d. in de vorm van de maandelijkse rubriek 'Langs de Schulpvaart', in samenwerking met de gemeente Castricum en uitgevoerd door de drie historische verenigingen, heeft veel belangstelling gekregen. Van groot belang achten wij het behoud van de kenmerkende Noord-Hollandse stolpboerderijen. De boerderij aan de Alkmaarder- straatweg 52, in bezit van de gemeente Castricum, bekend als de boerderij van Jan Kuijs, is een fraai voorbeeld van zo'n historische stolp op een bijzondere plek in ons doip. Behoud achten wij van groot belang, hetgeen onder de aandacht van de gemeente is gebracht. De monumentale waarde van het pand wordt ook onderschreven door de Monumentenraad, waarin een lid van de Werkgroep zitting heeft. De Monumentenraad zet zich in om te komen tot een lijst van te beschermen monumentale panden en objecten in de gemeente Castricum. Aan de organisatie van de Landschapsdag in april heeft ook de Werkgroep meegewerkt. Bezoeken door de deelnemers aan enkele locaties langs een uitgezette fietsroute stonden op het programma, waar ter plaatse uitleg werd gegeven door enkele van onze leden. De Werkgroep is van mening dat de cultuurhistorie van ons dorp veel aandacht behoeft en bracht dit over aan het gemeentebestuur en aan andere instanties. Ook door de deelname aan de Overleggroep Buitengebied Castricum, waarin vele partijen zijn vertegenwoordigd, kan dit standpunt tot uitdrukking worden gebracht. Uitwisselen van ideeën en standpunten over de toekomst van dit groene gebied is nuttig gebleken; de Werkgroep benadrukt het belang van verschillende cultuur-historische aspecten (dijkjes, dammen en waterlopen e.d.), waarmee rekening gehouden dient te worden bij de uitwerking van de plannen. De Werkgroep heeft gereageerd op het masterplan voor de ontwikkeling van het landgoed Duin en Bosch in de richting van het bestuur van GGZ Dijk en Duin en B&W van Castricum. De wenselijkheid is uitgesproken om bij mogelijke woningbouw vooral een hoge architectonische kwaliteit na te streven, afgestemd op de bestaande monumenten. De jaarlijkse donateursavond in november werd weer in de aula van het Clusiuscollege gehouden. Thema voor die avond was het ontstaan, de geschiedenis van Duin en Bosch, nu Dijk en Duin, en de veranderingen in de laatste tijd. Het werd met verve gebracht door Jan Camps, bijgestaan door Harold van der Mespel en was een groot succes. Het jaarlijkse uitstapje van de leden van de Werkgroep bracht hen naar Monnickendam. Met de partners gingen zij daar op bezoek, waar door een rondwandeling met een gids een uitstekende indruk verkregen werd van dit fraaie Noord-Hollandse stadje. Loek Zonneveld werd eind april van dit lopende jaar verrast met een koninklijke onderscheiding voor het vele werk dat hij voor de Werkgroep en op andere terreinen voor de gemeenschap heeft verricht. Terugkijkend kunnen we zeggen dat het een goed jaar was, mogelijk gemaakt door de inzet van velen. Hartelijk dank voor de inzet. Dat we nu met de Werkgroep een bijzondere periode ingaan, zijn we ons zeker bewust: het komende jaar immers bestaat de Werkgroep 40 jaar. Daar zullen we natuurlijk aandacht aan besteden, maar voor dit moment wensen wij u als lezer veel plezier met het 29e jaarboek. Piet Blom, voorzitter Met ingang van deze 29e uitgave spreken we niet meer van het jaarboekje maar van het jaarboek. Al een aantal jaren krijgen we van diverse kanten opmerkingen dat de uitgave, die nu al lange tijd bijna 100 pagina's en meer dan 160 afbeeldingen telt, niet meer betiteld kan worden als jaarboekje, maar met recht een jaarboek genoemd mag worden. In het 29e jaarboek zijn de Castricumse voetbalverenigingen het hoofdthema. Duizenden inwoners hebben hun voetsporen liggen op de velden van Vitesse, CSV of SCC. Teruggeblikt wordt op de talloze herinneringen aan de voetbalsport in ons dorp. Met de artikelen over de stolpboerderijen in Castricum en Bakkum en over de geschiedenis van de Dorpsstraat wordt een vervolg gegeven aan afleveringen over deze onderwerpen in eerder verschenen jaarboeken. In de rubriek 'Wie was volgt het levensverhaal van Eldert Kortenoever, die bij veel Castricummers herinneringen zal oproepen aan een excursie in het duingebied, de jaarlijkse paddestoelententoonstelling, het Wegwijsmuseum en volksdansen of kinderspelen op het kampeerterrein. Dit jaar is er veel aandacht voor de Castricumse familie De Groot, waarvan de stamboom en de geschiedenis is beschreven. Het jaarboek wordt zoals gebruikelijk afgesloten met de vaste rubrieken: Castricum honderd jaar geleden, het jaarverslag en de kroniek van het afgelopen jaar. Tot slot danken wij de heer Jan Buijsman voor het aangeven van taalkundige verbeteringen in de teksten. De redactiecommissie Hans Boot Niek Kaan Simon Zuurbier 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 5