voorgevel te verbouwen. Bouw en Woningtoezicht ging aanvanke lijk niet akkoord, maar na enige discussie kwam Dijkstra met een aanvaardbare oplossing. Zijn bedoeling was, zoals uit bouwtekenin gen blijkt, dat in het pand een tweede winkel zou komen, waar hij een fotozaak wilde beginnen. Pauliens Boutique bleef er ook na de verbouwing gevestigd. Men kan zich afvragen of de verbouw nu zoveel zin heeft gehad, want nog geen driejaar later, in 1976, werd het bescheiden, maar wel karakte ristieke pandje gesloopt, om plaats te maken voor het winkelpand met woningen, dat we thans nog kunnen aanschouwen. De winkel is ge vestigd aan de Dorpsstraat in een betrekkelijk smal gedeelte van het pand dat zich vooral uitstrekt langs de Cieweg, waarboven we negen appartementen aantreffen, verdeeld over drie woonlagen. Na het gereedkomen van het gebouw in 1978 vestigde zich in de winkel 'B G Kleding', kort daarna gevolgd door handwerkboe- tiek "De 3 Suisses'. In 1987 kwam er een kapperszaak, 'All-Inn Coifures', recent opgevolgd door 'RFH Hairdressers'. (Wordt vervolgd) Wim Hespe Lien Steeman Bronnen: Archieven'. - Gemeente Castricum: archief Bouw- en Woningtoezicht en bewo- nerskaarten. - Kadaster te Alkmaar, kadastrale gegevens betreffende Castricum. - Regionaal Archief Alkmaar: archief van het Gemeentebestuur Castricum, 1812-1936, bevolkingsregisters, kadastrale gegevens. - Werkgroep Oud-Castricum: fotoarchief, Nieuwsblad voor Castricum: beschikbare nummers uit de periode 1925 tot heden. Publicaties'. - Heideman, H., De oude generatie van Bakkum en Castricum (1900-1940). - Heideman, H., De oude generatie van Bakkum en Castricum, deel 2(1900-1950). - Hespe, W., Chirurgijns, heelmeesters en de gezondheid van de Castricummer, 17e Jaarboekje Werkgroep Oud- Castricum, 1994. - Ruijter W. Jzn., Q. de, Schippers van het Stet, 1974. - Zuurbier, S.P.A., Wat was...Hermana State, 6e Jaarboekje Werkgroep Oud-Castricum, 1983. De verbouw van de voorgevel van het pand Dorpsstraat 85, zoals die in 1973 werd doorgevoerd. Het aanbrengen van een tweede toegangsdeur en van een tweede etalageruit wijst erop dat nu er ook in het rechtergedeelte van het pand een winkel is gevestigd. Dorpsstraat, gefotografeerd in 1987 in de bocht, rich ting Pancratiuskerk. Geheel rechts Dorpsstraat 83, waarin toen nog de kapperszaak van Stam was geves tigd. Vervolgens Dorpsstraat 85, een in 1977/1978 gebouwd pand, dat zich voornamelijk uitstrekt langs de Cieweg, met woningen en een winkel aan de Dorpsstraat. 52 ioe sk scande voor-geve l

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 55