'»f lange tijd geschenk ;en, waar an begin- iet alleen bewogen itis klom- duur een De fami- gebouwd waar de doe-het- nden van een soort iet week- tezoekers :n lid van leutels en nde. Ook :t volgens de eige- xgunning :ten in de de karak- verminkt, plan nau- •lementen :n om een w behou- stemming aakt, wat n van het onfronte- ning. ■nens wa in de uit- voorrang arenstraat mieuwen tt naar de bben om van 'waar- y,eplakt Restaurant 'Het Theaterin 1996 gevestigd in de in 1989/1990 her bouwde voormalige doorrijstal, Dorpsstraat 77. Ten opzichte van de oude situatie oogt het pand veel fraaier, zonder dat het oorspronke lijke karakter al te zeer is aangetast. Bijna 30 jaar was Hendrik van der Woude met zijn slagerij aan de Dorpsstraat gevestigd, tot 1934, toen zijn enige zoon, de 26-jarige Pieter (Piet) van der Woude, in dat jaar gehuwd met Trijntje ten Wolde, zich aandiende als opvolger. We mogen aannemen dat deze Piet van der Woude zijn vader in de slagerij reeds geruime tijd had geassisteerd en daarbij de ervaring had opgedaan om in decem ber 1932 zijn vakdiploma te behalen aan de Eerste Nederlandse Slagersschool te Utrecht. Hij betrok het winkelhuis Dorpsstraat 79 en zijn 56-jarige vader verhuisde naar Dorpsstraat 32. In 1936 en 1937 werd het gezin van Piet van der Woude verblijd met de resp. de geboorte van Hendrik en Huibert van der Woude, nog steeds in leven en hoewel zij al geruime tijd niet meer woonachtig zijn in Castricum, met nog veel herinneringen aan het slagersbedrijf van hun vader. Beiden zijn niet in het slagervak terechtgekomen, maar moesten in hun jonge jaren wel meehelpen in de slagerij, zoals bij het niet zeer geliefde 'darmen krabben' voor de worstmakerij. Vanaf de straatzijde gezien was in het linkergedeelte van het pand de winkel gevestigd. Op een foto uit 1905 zien we rechts een deur. die toegang gaf tot een steeg van waaruit men het woongedeelte kon bereiken. De families Van der Woude en Admiraal, de slager Dorpsstraat 79 (nu 'Schipper's ambachtelijke slagerij') Het pand Dorpsstraat 79, waar nu slagerij Schipper is gehuisvest, werd in 1901 gebouwd door de uit Limmen afkomstige Jacobus de Nijs, van beroep metselaar en de grondlegger van het latere bouw bedrijf 'De Nijs BV' in Castricum. De Nijs verkocht het kort na de bouw, in 1903, aan Pieter van Eek, een in Beverwijk woonachtige slager, die het pand kocht voor zijn schoonzoon, de in 1904 met zijn dochter Wilhelmina getrouwde Hendrik van der Woude, die daarmee in de gelegenheid werd gesteld er een slagerswinkel te beginnen. Aanvankelijk huurde Hendrik het pand van zijn schoonvader, maar in 1908 beschikte hij over de middelen om het winkelpand te kopen. In de oorlog werd het gezin Van der Woude een evacuatie bespaard, maar de slagerij kreeg het in een tijd dat vrijwel alle levensmiddelen gedistribueerd waren, uiteraard wel moeilijk. Piet van der Woude, en met hem zijn Castricumse collega's, trachtten in deze periode het hoofd boven water te houden door clandestien te slachten, wat spannende momenten opleverde. Het gebeurde namelijk op de vreemdste plaatsen, zoals in een ruimte onder de toneelzaal van het naastgelegen café Beentjes. Na de oorlog adverteerde Piet van der Woude met de tekst: "Er is toch niet vergeten dat v.d. Woude voor de oorlog de beste kwaliteit leverde, waaraan hij dus had kunnen toevoegen "ook in de oorlog. Begin 1947 zien we in de plaatselijke krant nog steeds advertenties van slagerij Van der Woude, maar niettemin trok hij zich in dat jaar ttÜüSü! gjHSi In 1989 werd door de firma T. Dijkman, gevestigd aan de Torenstraat, een nieuw plan ingediend voor de verbouw van de voormalige doorrijstal, dat weinig verschilde van het eerdere plan. Ook was er een be stemming voor het te vernieuwen pand gevonden in de persoon van M.H.A. El Magraby, die in april 1989 aan de gemeente vergunning vroeg om er een Grieks restaurant te vestigen. Niets stond nu meer de realisatie van het plan in de weg, want zelfs de Welstandscommissie was positief: "Het pand staat al enkele jaren leeg en verkeert in een vervallen toestand. Door daarin een horecabedrijf toe te laten zal het perceel naar onze mening een zinvolle bestemming krijgen en het aanzien van de Dorpsstraat in dat gedeelte verbeteren. De verbouw werd nu voortvarend ter hand genomen en kwam volgens de opdrachtgevers vrijwel neer op nieuwbouw. In de vormgeving zijn nog duide lijk elementen te herkennen van de oorspronkelijke doorrijstal. Op de begane grond werd ruimte voor het Griekse restaurant gecreëerd, dat in 1990 opende onder de naam 'Athene', terwijl op de bovenverdie ping een comfortabele woning tot stand kwam. Het Griekse restaurant heeft slechts korte tijd bestaan, want in 1992 maakte het plaats voor Argentijns restaurant 'La Estancia', wat overigens slechts een verandering schijnt te zijn geweest van 'formule' door dezelfde Egyptische uit baters. Alweer in 1996 werd het Argentijnse restaurant opgevolgd door restaurant 'Het Theater', dat het er vrij lang uithield. Recent ging dit restaurant niettemin over in andere handen en zette het zijn bestaan voort onder de naam 'Het Malhuis'. Deze foto uit 1905 toont Hendrik van der Woude voor zijn slagerswinkel met in de deuropening zijn vrouw Wilhelmina van Eek en haar dochtertje Jacoba. Winkelopschrift: VLEESCHOUWER en SPEKSLAGER. die verderop in de Dorpsstraat was gevestigd, werkten een lange periode intensief samen. Zo bezaten ze gezamenlijk weiland in de Castricummer polder, waar de koeien graasden die in eigen beheer, zo ging dat toen nog, werden geslacht. Later werd het weiland, nog steeds eigendom van de beide families, veipacht. 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 50