periode 1912 tot 1927 acht kinderen ging tellen, achter en boven de winkel. Hij boerde waarschijnlijk niet slecht, want in 1920 beschikte hij over de middelen voor een grondige renovatie van zijn pand. Deze bestond uit het verbouwen van de bestaande winkel en het bijbou wen van een nieuwe winkel, waardoor een geheel ontstond met een moderne uitstraling. Voor deze uitbreiding werd het naastgelegen en hiervoor besproken pandje van Jan Stuifbergen opgeofferd, dat nog tot 1918 bewoond was door zijn weduwe Niesje Stuifbergen- Henneman, die in dat jaar kwam te overlijden. Kennelijk bood op den duur zelfs het verbouwde winkelhuis te wei nig woonruimte, want Henk Heideman kocht op 3 juni 1926 bij een openbare veiling de villa Hennana State, het voormalige Zorgvliet, waarmee dus een riant onderkomen werd gerealiseerd. In 1930 werd de bestaande nummering van de panden in de Dorpsstraat ingevoerd en daarbij kreeg het winkelpand van Heide man nummer 69 toebedeeld. Nog voor de oorlog liet Henk Heideman de exploitatie van zijn manu facturenzaak over aan zijn in 1912 geboren zoon Johannes Gerardus (Jan) Heideman. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de al snel optredende schaarste aan artikelen zag Jan Heideman kans zijn han del in de eerste oorlogsjaren voort te zetten, onder andere met de ver koop van het toen courante artikel verduisteringspapier. In 1943 werd Hennana State verkocht aan notaris Hendricus Cranenburgh en kort daarop verliet de gehele familie Heideman het dorp. Waarschijnlijk was dit vertrek gedwongen, want veel huizen in de Dorpsstraat werden in de oorlog gevorderd voor de inkwartiering van Duitse soldaten. Na het vertrek van Jan Heideman vestigde de kruidenier Frans van der Houw zich in zijn winkelpand. Kennelijk was er, wat wel begrijpelijk is, voor levensmiddelenzaken in de oor log wel plaats in het verder geëvacueerde deel van Castricum. Na de oorlog, in 1946, verplaatste Frans van der Houw de kruide nierswinkel naar de Burgemeester Mooijstraat en kon Jan Heideman zijn handel in de Dorpsstraat onder de naam 'Manufacturenmagazijn De Zon' hervatten. Het zal in de eerste jaren na de oorlog moeilijk zijn geweest om met de reguliere verkoop van textielgoederen het hoofd boven water te houden. Er was schaarste, alles was op de bon en de concurrerende zwarte handel bloeide, hoewel daartegen werd opgetreden, zoals blijkt uit een krantenbericht van februari 1947: "Textielbedrijf fa. J. Heideman is begonnen met de verkoop van een partij textielgoed. die enige maanden geleden van enkele plaatse lijke textielhandelaren in beslag genomen was. De belangstelling was zeer groot en er zijn volgnummers uitgereikt. Het oorspron kelijke woon/ winkelhuis dat Jan Hendrik Heideman in 1909 liet bou wen op de hoek Dorpsstraat- Schoolstraat, waar hij met enkele van zijn zonen een zaak begon in 'manu facturen en gemaakte-goede ren, vloerzijlen en karpetten Op 2 oktober 1909 werd voor het nog overgebleven stuk grond tus sen het pandje van Stuifbergen en de Schoolstraat door de gemeente een vergunning afgegeven aan Jan Hendrik Heideman om op de hoek Dorpsstraat-Schoolstraat een woon- en winkelhuis te bouwen. Jan Heideman was kleermaker, geboren in 1848 in Landsmeer en getrouwd met Afra Steevers. Zijn gezin telde niet minder dan 11 kinderen, allen geboren te Landsmeer. Toen hij de bouwvergunning kreeg, was hij reeds 59 jaar; hij is niet in Castricum komen wonen. Uit het opschrift op de gevel 'Heideman en Zonen' kunnen we concluderen dat hij bij de exploitatie al dadelijk enkele van zijn zonen betrok. Jan Heideman overleed in 1914 in Landsmeer en het pand in de Dorpsstraat kwam toen definitief in handen van zijn zoon Hendrik Jan (Henk) Heideman, manufacturier en koopman, geboren in 1885. Henk Heideman, die in 1910 in Akersloot was gehuwd met Wilhelmina Wilken, woonde aanvankelijk met zijn gezin, dat in de Foto uit 1924 met vooraan rechts het in 1920 verbouwde pand van Henk Heideman. Ernaast nog een glimp van het houten huisje van postbode Jan van Bent hem. 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 44