De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 4) |r.\fT II ©r rkerk aan splitsing j met on- tn, kadas- tre en 96 tot woon- december was ver- juli 1980 )rtstondig g niet ge- t dubbele rsvlieger, grond de rengen en vlarco C. geboren re liet op ;en en af- Een goed .e huidige iet Blom. Schoorl, Inleiding Er wordt naar gestreefd om de gehele geschiedenis van de panden aan de Dorpsstraat en hun bewoners in beeld te brengen, vanaf hun stichting tot aan de huidige situatie. Het onderzoek in de diverse archieven levert dan dusdanig veel informatie op, dat dit niet in één artikel te verwerken valt. In het derde artikel over de Dorpsstraat (28e jaarboek) zijn we ge ëindigd met nummer 65, het voormalige raadhuis en thans zetel van de stichting Landschap Noord-Holland. In dit artikel vervolgen we onze tocht langs de oneven kant van de Dorpsstraat met de panden gelegen tussen de Schoolstraat en de Cieweg. heerste bij de beoordeling van het ontwerp in 1998 ook al geen een stemmigheid. Een der leden vond het ontwerp te futuristisch en niet passend in de omgeving. Bovendien constateerde hij dat het afweek van de destijds door de raad vastgestelde ontwikkelingsvisie voor de Dorpskom. De heer Huitenga verdedigde zijn plan met verve. Hij kreeg, zoals te verwachten, ook het Castricums Ondernemers Verbond mee, dat bij monde van de voorzitter liet weten met de bouwplannen in te stemmen. Het valt op dat het pand van de firma Huitenga niet minder dan drie huisnummers omvat: Dorpsstraat 69, 71 en 73. Dit suggereert dus dat er drie afzonderlijke panden aan de winkel van de firma Huitenga vooraf zijn gegaan. Wat is hiervan terug te vinden? 81 Links: gedeelte van een kadasterkaart uit 1822. Rechts: gedeelte van kadasterkaart uit 1930, waarop de panden zijn genummerd, die wij in dit artikel zullen bespreken en die zijn gelegen aan de Dorpsstraat tussen Schoolstraat en Cieweg. Dorpsstraat 69, 71, 73 (nu Huitenga Slaapwoonwinkel) Het eerste pand dat we onder de loep nemen is de winkel van de firma Huitenga op de hoek Dorpsstraat-Schoolstraat. Enkele jaren geleden kreeg het zijn huidige uiterlijk, een soort glazen paleis. De bouwvergunning werd in maart 1999 door de gemeente verleend. Op het uiterlijk van het vernieuwde pand werd door de Castricumse bevolking zeer wisselend gereageerd: van 'schandelijk' tot 'prach tig'. In de Commissie Ruimtelijke Ordening en Gemeentewerken Het huidige pand van de fa. Huitenga, Dorpsstraat 69, 71, 73. 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 42