woonboerderij en werden onder meer nieuwe ramen aangebracht. Hij woonde hier met zijn gezin tot hij op 8 september 1968 naar Brazilië vertrok. Sedert november 1968 wordt de stolp bewoond door Paul de Swart, gehuwd met Dora Veldt, dochter van Klaas Veldt en Johanna J. Neelissen. Zij lieten in 1993 een nieuwe kap plaatsten, afgedekt met speciale Hollandse dakpannen. Nu is het een mooi verzorgde woonboerderij. Brakersweg 22 Bij het van start gaan van het Kadaster in 1832 werd het perceel grond, waarop later deze boerderij is verrezen, aangeduid met sectie B, nr. 97, een akker bouwland, groot 10 roe en 80 ellen met als eige naar de reeds eerder genoemde mr. Joachim Nuhout van der Veen. Bij de openbare verkoop op 25 september 1833 van de onroerende goederen uit de nalatenschap van mr. Joachim Nuhout van der Veen wordt de koper van de akker bouwland, nr. 97, Johannes Kuijpers, koekbakker te Krommenie voor 40 gulden. Deze eigenaar verkoopt de akker bouwland in 1840 middels een onderhandse koopakte voor 52 gulden aan Jan Hendrikszoon Scheerman, landbouwer te Castricum. In 1849 volgde een onderhandse verkoop van de akker bouwland voor 50 gulden aan zijn zoon Jan Scheerman jr., schulpenvisser, die er in 1850 een woning liet bouwen. Hij liet het huis in 1856 vergro ten en ging zich ook op de landbouw toeleggen. De huismanswoning wordt in 1871 verkocht aan Gerrit van Weenen, landbouwer, bloemkweker en venter met boter, kaas en eieren langs de huizen in Castricum. Pieter Klaasz Veldt, die in 1900 gehuwd was met Grietje Zonneveld, koopt het huis, erf en bouwgrond in 1903, kadastraal bekend als nr. 1411, groot 1080 m2. Pieter begon er een tuindersbedrijf en ver bouwde in 1913 het huis tot stolpboerderij, ook geschikt voor de melkveehouderij. Tijdens de verbouwing ontstond nog enig opont houd, omdat er gestaakt werd door het personeel: men eiste 1 cent loonsverhoging! Opvallend is nu nog de aanwezigheid van oude, kleine gevelstenen (IJsselstenen) in de westgevel; de kap werd afgedekt met grijs gesmoor de kruispannen behalve aan de achterzijde, waar rode, waarschijnlijk de oude, oorspronkelijk Hollandse pannen zijn aangebracht. Toen het gezin van Pieter Veldt in 1922 verhuisde naar Brakersweg 77, werd de boerderij met grond verpacht aan Cor Scheerman. Dit duurde tot juni 1929. In die maand trouwde Klaas Veldt met Johanna J. Neelissen, werd nu de bewoner en begon er een kleine melkvee houderij. Klaas Veldt verbouwde ook aardappelen en bloembollen; Klaas Veldt bewoner van nr. 22 en eigenaar van de drie Gratiën met echtgenote Johanna Neelissen. door aankoop van land wist hij zijn bedrijf in de loop der jaren uit te breiden. In de jaren 1963-'64 liet Klaas de boerderij verbouwen, waarbij onder meer de bedsteden werden verwijderd, zijkamers werden ge maakt en een inwendig toilet werd geplaatst. De oorspronkelijke voordeur in de voorgevel werd in de zijgevel aangebracht, waardoor een grote woonkeuken kon worden gemaakt. Na het overlijden van Klaas Veldt op 16 april 1985 is met ingang van augustus 1985 de stolp bewoond door het gezin Rodenburg, bestaande uit Nico Rodenburg, medisch-analist, echtgenote Anja Weijers en hun drie kinderen. Nico is een zoon van Arie Rodenburg, veehouder te Uitgeest en Martha M. Veldt. Laatstgenoemde was een dochter van Klaas Veldt en zij kreeg deze boerderij uit diens nala tenschap. Het echtpaar Rodenburg-Weijers nam de stolp op 25 november 1997 over van Martha M. Veldt ten overstaan van notaris D.J.W. Kuiper te Castricum. Het bezit werd omschreven als: "Een woonhuis met loods, ondergrond, erf, tuin, alsmede verdere aanhorigheden, plaat selijk bekend als Brakersweg 22, groot 12 are en 50 centiare. Brakersweg 24 Een stuk bouwland met de naam 'de Plaat', kadastraal bekend als sectie B, nr. 98, groot 70 roe en 60 ellen, was in 1832 in bezit van Gerrit Tromp, landbouwer in Castricum en gehuwd met Willemijntje van Winsen. Beiden kwamen begin juli 1832 te overlijden. Het stuk grond genaamd 'de Plaat' werd toebedeeld aan hun dochter Maartje Brakersweg nr. 24. Brakersweg nr. 22. 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 37