10072 De ligging aan de Breedeweg (links). De situatie in 1869 (rechts). In 1856 verkoopt Dorus Ineke via een onderhandse akte een klein De boerderij, gedeelte van dit perceel, gelegen aan de Kerkweg (Breedeweg) aan een onvolledige zijn zoon Hermanus Ineke, bouwman. In 1858 koopt Hermanus van stolp met hooi- zijn vader de rest van de strook grond. Beide percelen waren kadas- berging en stal, traal opgetekend in sectie B als nr. 833 huis en erf, groot 287 m2 en in 1975. nr. 834 bouwland, groot 4.603 m2. De nieuwe boerderij aan de Breedeweg. Hermanus Ineke, in 1855 gehuwd met Jansje Asjes liet hier omstreeks 1863 een woonhuis met stalling en bloembollenschuur bouwen. Dit vergrote perceel kreeg nr. 911 als huis, schuur en erf groot 360 m2, waar Hennan Ineke, met zijn gezin van zeven kinderen woonde. Het perceel bouwland kreeg nr. 912, groot 4.530 m2. Op 29 december 1869 volgde een openbare veiling op verzoek van Hermanus Ineke van onder an dere de twee percelen sectie B nr. 911 en 912. Basilius Hermanszoon Zonjee, bloemkweker te Uitgeest, werd de nieuwe eigenaar, die de wo ning met zijn vrouw Cornelia Kuijt op 16 mei 1870 betrok. Het gezin Ineke was twee weken eerder verhuisd naar Beverwijk. In 1873 verkoopt Basilius Zonjee, dan broodbakker te Castricum, dit bezit voor 2600 gulden aan Dirk Klaasz Groen. Het betrof met name een woonhuis, stalling, bloembollenschuur, erf en grond aan de zuidzijde van de Kerkweg (Breedeweg), kadastraal sectie B, nr. 911, groot 360 m2, met erachter een perceel bloembollengrond ka dastraal sectie B, nr. 912, groot 4.530 m2. Tien jaar later werden deze bezittingen uit de nalatenschap van Dirk Groen, overleden in 1883, en zijn vrouw Maartje Lans, overleden in 1882, toegewezen aan hun zoon Dirk Groen jr., bloembollenkweker. Laatstgenoemde verkocht in 1885 deze bezittingen aan Comelis Castricum, landman te Castricum, voor 2316 gulden. Na zijn over lijden in 1907 kwam het geheel op naam van zijn vrouw Petronella Schermer te staan. Petronella was een dochter uit het eerste huwe lijk van Maartje Lans en dus een halfzuster van Dirk Groen jr. In 1916 wordt er bijgebouwd en wordt het perceel nr. 911 vergroot tot 400 m2, kadastraal opgetekend als huis, schuren en erf met nr. 1638; de tuin heeft nr. 1639 en is groot 4.490 m2. Als Petronella Schermer in december 1921 komt te overlijden, wordt haar nalatenschap gescheiden en verdeeld. De hiervoor ge noemde bezittingen aan de Breedeweg gaan naar haar zoons Jan en Dirk Castricum, ieder voor de helft. In 1956, toen door de gemeente Castricum een woningonderzoek werd uitgevoerd, werd het pand op sectie B, nr. 1638, groot 400 m2 als volgt omschreven: 'Een tuinderswoning met 1 woonvertrek, 1 keuken, 1 wc, 1 slaapkamer, 1 zolder en 1 veestal, 1 schuur en er is drinkwater; huurders eigenaar: J. en D. Castricum'. Jan en Dirk Castricum bleven beiden ongehuwd en zijn respec tievelijk in 1964 en 1947 overleden. De nalatenschap werd na het overlijden van Jan verkocht door de erfgenamen, de vijf kinderen van Johannes Groen en Maria Castricum, de enige zuster van Jan en Dirk Castricum. De verkoop vond plaats in 1966 aan Johannes J. Lute, uitvoerder, Gerardus Lute, caféhouder. Johannes de Groot, brandstoffenhandelaar en Johannes P. Brandjes, melkrijder, allen wonende te Castricum. Het huis werd omschreven als een huis met bedrijfsgebouwen, erf en weiland aan de Breedeweg nr. 55. 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 34