rmpioen Vtal- 20 a eigen irties- terug eijas- i druk ;d. naam I voor het In de ;d' op zaai- Vroe- werd nkrijk lie er- nbley ibreid d. De illeen ip het 'tal en ;amp- etbal- :n. Er lat ze ns. ndbal :n lo- a een kelijk hoof- Istrijd :n het r alle Oud-voorzitter Dik reikt een prijs uit op het laatste 'Familie Diktoernooi'dat in 1997 werd gehouden. medewerkers. Ook werd lange tijd een wedstrijd gespeeld op nieuwjaarsdag tussen CSV1 en een team bestaande uit oud-selec tiespelers, gevolgd door een receptie. Deze traditie is door de zon dagafdeling van de nieuwe fusieclub FC Castricum voortgezet. Fusieperikelen en afscheid Vanaf 1995 werd tussen CSV en de ook op Noord-End spelende zater dagvereniging SCC overleg gevoerd over het aangaan van een fusie. De reden om samen te gaan was dat beide verenigingen overtuigd waren van het feit dat één vereniging met een zaterdag- en zondagaf deling de beste waarborg vormde voor een duurzaam voortbestaan. Ondanks dat gezamenlijke uitgangspunt duurde het nog jaren voordat alle voetangels en klemmen waren weggenomen en de tijd rijp was om te fuseren. Op zich niet zo vreemd, want de liefde tussen CSV en SCC was, met name door de voorgeschiedenis van de zaterdagclub, niet bijster groot. De twee verenigingen hadden duidelijk hun eigen cultuur en moesten beide bereid zijn om veel water bij de wijn te doen. Omdat er door een fusie grond en een clubgebouw beschikbaar zou den komen, speelde de gemeente uiteraard ook een zeer belangrijke rol in het gehele proces. In de algemene ledenvergaderingen van CSV en SCC, beide gehou den op 15 april 1997, gingen de leden akkoord met de benoeming van een gezamenlijke fusiebegeleidingscommissie. Deze commissie kwam met een onderzoek naar alle facetten die een samengaan met zich meebrengt, zoals een nieuwe organisatiestructuur, huisvesting, naam en financiële consequenties. Het fusieplan werd eind januari 1998 door de leden van CSV en SCC goedgekeurd. Maar kort daarop kwam er een kink in de kabel. Er kon geen overeenstemming met het gemeentebestuur worden bereikt over de voorwaarden van verkoop van het SCC-gebouw. De fusie werd een jaar uitgesteld. In juni 1998 ontstond een vertrouwensbreuk tussen CSV en SCC. Teleurgesteld besloot CSV te stoppen met verdere fusiegesprekken en zodoende waren de clubs terug bij af. De handen van v.l.n.r. Cees Jansen (voorzitter CSV), wethouder Bert Meijer en Peter van Sphinter (voorzitter SCC) gaan in april 2001 op elkaar voor een fusie van de twee voetbalverenigingen (foto Kees Blokker). De 'Club van 100' In augustus 1998 werd er een 'Club van 100' opgericht, die zich richtte op het bieden van extra geldelijke steun aan de jeugdafdeling. Degenen die zich hierbij aansloten, betaalden jaarlijks/100,-. In totaal toonden een kleine 65 leden van CSV zich bereid om hun medewerking te verlenen. Veel resultaat hebben zij, gelet op de fusie met SCC, van hun bijdragen ech ter niet gezien. Bovendien hield men een flinke kater over aan de bekendmaking dat een deel van het saldo van de club zon der medeweten van de leden besteed was aan een negatieve advertentie met betrekking tot het fusieproces. welkom bij: 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 24