i A Rfil VFR ft- 1985 promotie naar de 2e klasse afd. Noord-Holland 1986 degradatie naar de 3e klasse afd. Noord-Holland 1990 kampioen 3e klasse afd. Noord-Holland en promo tie naar de 2e klasse 1991 kampioen 2e klasse afd. Noord-Holland en promo tie naar de 1 e klasse 1999 degradatie naar de 7e klasse KNVB (afd. Noord- Holland opgeheven) 2000 door herindeling automatisch naar de 6e klasse KNVB 2002 laatste wedstrijd in 6e klasse KNVB Roerige jaren In mei 1988 uitte een groep leden van CSV hevige kritiek op het gevoerde bestuursbeleid. De oppositie constateerde dat er met name voor de jeugd te weinig werd gedaan en vond dat het roer om moest om leegloop te voorkomen. Het gevolg was dat het zittende hoofdbestuur en bloc opstapte. Tijdens een bijzondere, algemene ledenvergadering werd een interim-bestuur gekozen, dat de taak had om de vorming van een nieuw bestuur voor te bereiden. De verkiezing daarvan vond in de ledenvergadering op 27 juni van dat Deze 5 CSV-leden fietsten in de zomer van 1990 naar Zuid- Frankrijk om geld hij elkaar te krijgen voor de bouw van een tribune. V.l.n.r.: Jan Kooij. Arnold Boot, Hans Mol, Bert Tuijn en voorzitter Cees Jansen. jaar plaats. Cees Jansen hanteerde vanaf dat moment de voorzit tershamer. Voor de viering van het 60-jarig bestaan stonden in april 1990 diverse festiviteiten en activiteiten op het programma. Begonnen werd met een officiële receptie in de eigen kantine, waar vele spre kers CSV in het zonnetje zetten en het bestuur passende geschen ken aanboden. Voor het grootste cadeau zorgden een dag later evenwel de spelers van het eerste, die onder leiding van trainer Jan Kooij na een zenuwslopend duel tegen WMC het kampioenschap in de derde klasse van de afdeling Noord-Holland in de wacht sleepten. In de zomer van hetzelfde jaar leverden 5 leden van CSV een bij zondere prestatie door naar Zuid- Frankrijk te fietsen met als doel zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor de bouw van een tri bune. Voorzitter Jansen was een van hen en hij werd vergezeld door Bert Tuijn, Hans Mol, Arnold Boot en Jan Kooij, die de zestig al was gepasseerd. Voor elke kilometer die werd afgelegd, werden zij gesponsord door de leden. Na die loodzware tocht van 1725 kilome ter kon een geweldige opbrengst van ƒ10.000,- worden genoteerd. Een andere actie voor de tribunebouw bestond uit de verkoop van 'bouwstenen', waarvoor/10,- per stuk werd betaald. Onder regie van Henk ter Punt en uitvoerder Bert Tuijn werd twee jaar later langs het hoofdveld een fraaie, overdekte zittribune gere aliseerd, die op 15 mei 1993 werd geopend. Het bouwwerk kreeg de naam 'Chris de Leeuw tribune', vernoemd naar het erelid dat vanaf het eerste uur een tomeloze inzet voor CSV had getoond bij vooral het onderhoud van de velden en de verzorging van het clubblad. Legendarische 'rooie' Chris was ook nog lange tijd leider van een seniorenteam en voetbalde zelf jaren bij CSV tot en met de veteranen. Hij kan geweldig vertellen over vroeger en zijn geheu gen laat hem daarbij zelden in de steek. Onlangs haalde hij deze anekdote nog aan: "Eind jaren '50 speelden we met het tweede elftal tegen GVO in Krommenie. In die tijd waren nog niet alle velden van een afrastering voorzien en dat gold ook voor het B-veld van GVO, dat alleen omge ven was met sloten. Op een gegeven moment zou ik even een corner nemen. Ik liep echter zover achteruit dat ik met bal en al in de sloot belandde... Het clubblad Evenals de vereniging heeft het clubblad van CSV een boei ende historie gekend. Tijdens een feestavond op 31 januari 1948 zag het eerste clubblad het levenslicht. Het was geredi geerd door Hans Jacobs, de journalist die later het televisie programma 'Achter het nieuws' zou presenteren. Piet Gorter maakte een paar illustraties en Joop Boot versloeg samen met Joop Smit gespeelde wedstrijden. De rubriek 'Wat CSV'ers ervan zeggen' werd ingevuld door Joop Westennan. Het duurde daarna ruim een maand voor het tweede nummer uit kwam, nu met Rooseboom en Sietses als vaste redacteuren. Het blaadje verscheen de eerste twee jaren tweewekelijks. Naast opstellingen, standen en verslagen werd menig nummer gevuld door dichterlijke bijdragen van de heer A. van Kluyve. Eind 1948 ging het krantje naar 135 abonnees. In 1950 werd het blad bij Drukkerij Boesenkool gemaakt. Overigens was dat van korte duur, want men kon een oude stencilmachine aanschaffen en nam de vervaardiging zelf ter hand ten huize van de familie Edam aan de Schelgeest. De redactie en admi nistratie waren toen in handen van Joop Boot en Jan Edam. Opa De Haan inde trouw elke maand bij de lezers het abon nementsgeld ad ƒ0,65. Vanaf 1962 leidde het clubblad geen zelfstandig bestaan meer en werd het abonnementsgeld in de contributie opgenomen. Toen werd de wekelijkse uitgave een feit. Na verloop van tijd nam Chris de Leeuw de administratie van Jan Edam over en zette ook de heer Van Kluyve zich wekelijks in om de CSV- er tot stand te brengen. Een dieptepunt volgde in 1966. De redactie was gereduceerd tot één man: Chris de Leeuw. Het voortbestaan stond op het spel, maar gelukkig trad Ruud Nijs- se tot de redactie toe en Jan de Koning nam de distributie op zich. Vanaf eind 1968 werd het blad een periode bij Chris de Leeuw thuis in Uitgeest gedraaid. In het clubjaar daarop deed Anton Mulder zijn entree als redacteur en werd bijgestaan door Wil Gras. Rond die tijd ontving de redactie uit handen van de supportersvereniging een vergaarmachine, waardoor de werkzaamheden aan het blad aanzienlijk werden verkort. Na de opening van het nieuwe complex op Noord-End be schikte men over een riante redactiekamer, vier schrijfmachi nes en een vast team van medewerkers dat 40 weken per jaar garant stond voor een oplaag van 500 exemplaren. Zo zullen Ineke van der Wal en Carla Niemeijer heel wat pagina's heb ben volgetypt. Door de voortschrijdende techniek heeft de CSV-krant in de 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2006 | | pagina 22