Kroniek 2002 van Castricum Januari 1 Castricum maakt nu deel uit van een nieuwe gemeente, sa men met de gemeenten Akersloot en Limmen. Het inwoneraantal van Castricum en Bakkum bedraagt 23.346; 214 meer dan op 1 januari 2001 1 In het bijzijn van waarnemend burgemeester W. Kozijn is in het Castricumse politiebureau de politiezorg voor Castricum door het korps Kennemerland overgedragen aan het korps Noord-Holland-Noord. De nieuwe politiechef in Castricum is Jurrien Zondervan. 2 Een nieuw logo van de gemeente wordt in het bijzijn van het gemeentepersoneel onthuld door het aansnijden van een taart van drie vierkante meter. 2 Een bekende dorpsfiguur Jan de Wildt is op 65-jarige leef tijd overleden. Hij leidde een min of meer zwervend bestaan. 10 De Rijdende Rechter in het gelijknamige televisieprogram ma oordeelt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat zich voor het huis van een Castricummer niet meer dan 12 gan zen ophouden. 16 De Vereniging Castricum Veilig slaagt er niet in de be stuursrechter te bewegen over te gaan tot schorsing van de aanleg van een rotonde op de Zeeweg. 19 Castricumse raadsleden winnen de IJmond schaaktrofee. 25 W. de Reus en D. Hilbers ontvangen een koninklijke onder scheiding bij hun afscheid van de brandweer. Zij hebben zich respectievelijk 21 en 37 jaar voor de brandweer ingezet. Februari De brandweer rukt uit voor een brandje in zwembad De Witte Brug. De schade wordt geschat op 25.000 euro. 9 De vier kerken in Castricum houden een oecumenische jon gerendag in de Maranathakerk. 9 Een grote carnavalsoptocht met vier muziekkorpsen trekt door Pieperduin onder leiding van Prins Overkoker de Eerste. Het is alweer de dertigste keer dat de optocht wordt gehou den. 9 De Langste Hole heet het door plaatsgenoot Pieter Storms mede georganiseerde golfevenement dat op het strand tus sen Castricum en Egmond aan Zee plaatsvindt. De opbrengst is bestemd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. 15 Een archeologisch onderzoek in het duingebied brengt spo ren aan het licht van de noordelijke uitstroming van de Rijn, het Oer-IJ. 22 Mevrouw Stam-Zwaan is 101 jaar geworden. Burgemeester Kozijn is natuurlijk van de partij. 28 Wethouder Peter Könst en oud-wethouder Bert Meijer ope nen het Historische Informatie Centrum aan de Geversweg van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Maart 2 De kringloopwinkel van de Stichting Muttathara trakteert haar klanten op een gratis kopje koffie omdat de omzet over 2001 met bijna 58.000,- is gestegen. Er is ruim 545.000,- overgemaakt voor 48 projecten in India ten behoeve van on derwijs aan kansarme kinderen. 16/17 De tweejaarlijkse Culturele Manifestatie in het Jac .P. Thijsse College heeft zo'n drieduizend bezoekers getrokken die heb ben genoten van zang, dans, toneelspel en beeldende kunst. 19 Tijdens een ledenvergadering van de woningbouw verenging Castricum is ingestemd met een statutenwijziging, waardoor bestuursbevoegdheden in handen van de directeur worden gelegd onder toezicht van de Raad van Commissarissen. 21 Na een eerdere afwijzing zijn de leden van voetbalvereni ging CSV alsnog akkoord gegaan met een fusie met Sportclub Castricum. De nieuwe naam is F.C. Castricum. 22 Het tweede team van de Schaakvereniging Castricum is kam pioen geworden van de 2e klasse C en promoveert hierdoor naar de eerste klasse. 24 De jeugdherberg Koningsbosch bestaat zeventig jaar. Castricummers die in 1932 zijn geboren, worden voor de fes tiviteiten uitgenodigd. 31 In de buurt van het infiltratiegebied is ongeveer 1 hectare duingebied verbrand. 31 Huibert Wijker, mede-oprichter en ere-lid van de Castricumse Reddingsbrigade, is overleden. April I De overkoepelende organisatie van alle ondernemersvereni gingen in de gemeente hebben een Economisch Actieplan aan burgemeester en wethouders overhandigd. 6 Het eerste herenteam van zwem- en waterpolovereniging Aquafit is kampioen van de derde klasse geworden. 20 Mevr. Houwing-Heida wordt 105 jaar en is daarmee de oud ste inwoner van de provincie boven het Noordzeekanaal. 20 Negen organisaties houden voor de eerste keer een Landschapsdag. Gidsen vertellen op verschillende punten in de gemeente aan deelnemers over de bijzonderheden van het landschap. 21 De mini's van de Castricumse Rugbyclub zijn kampioen van Nederland. 94

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 94