Jaarverslag 2002 Het jaar 2002 is een succesjaar voor de werkgroep geweest, omdat de openstelling van het Historisch Informatie Centrum een feit werd en ons jaarboekje voorde vijfentwintigste keer verscheen. Met deze hoogtepunten, maar ook met de uitgifte van de Schulpvaartroute, zijn wij regelmatig in het plaatselijke en regionale nieuws verschenen. Van bijzonder belang zijn de ontwikkelingen rond Kronenburg en de diverse archeologische opgravingen geweest. De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar volgen nu in chronologische volgorde: Eind januari werd door de provincie Noord-Holland besloten tot het verstrekken van een subsidie voor het laten uitvoeren van his torisch onderzoek naar het kasteel Kronenburg. In februari vond een onderzoek plaats door archeologen en geolo gen in het duingebied aan de zuidkant van de gemeente, nabij Heemskerk, naar de noordelijke uitstroming van de Rijn. het oer-IJ Op 28 februari werd het Historisch Informatie Centrum in aan wezigheid van vele genodigden officieel in gebruik genomen door de wethouder P. Könst en de ex-wethouder BMeijer. Het centrum werd het aansluitende weekend opengesteld voor het publiek. Op 2 maart was de eerste openstelling voor publiek, hetgeen maandelijks werd herhaald en veel bezoekers trok. Op 17 april vond in 'De Duynkant' de half-jaarlijkse bijeenkomst plaats van afgevaardigden van de historische verenigingen uit de regio. Dit was een goede gelegenheid om het Historisch Informatie Centrum te laten zien, de bouw- en inrichtingsaanpak toe te lich ten en met de computer een aantal foto- en gegevenbestanden te demonstreren. Op 21 april werd een landschapsdag georganiseerd door enkele historische verenigingen en natuurorganisaties binnen de nieuw gevormde gemeente Castricum. Langs een route, die met fiets of auto kon worden afgelegd, stonden op verschillende punten gid sen die iets over de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landschap vertelden. Van Oud-Castricum traden als zodanig Ernst Mooij en Rob van Eerden op. 'De Duynkant' vormde een van de drie startpunten van de route. In mei werd door de provincie Noord-Holland een procedure ge start om te komen tot de aanwijzing van het terrein en kasteel Kronenburg tot provinciaal monument. Tijdens de jaarvergadering op 3 juni legde Harry Vermanen zijn bestuursfunctie neer en droeg de leiding van de werkgroep ar cheologie over aan Sjef Smulders. Op 13 juni presenteerde Ernst Mooijals initiatiefnemer en schrij ver, 'de Schulpvaartroute' aan wethouder P. Könst. Deze fiets route in kleurendruk ontstond op initiatief van Oud-Castricum. in samenwerking met onze zusterverenigingen van Akersloot en Limmen en met financiële steun van de gemeente Castricum. Op 15 juni was de jaarlijkse voorjaarsexcursie in Amsterdam. De excursie stond in het teken van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De firma Vaalburg had voor het seizoen 2002/2003 de Werkgroep Oud-Castricum gekozen als het goede doel vooreen klantenactie. Op 31 juli kochten wij het ontbrekende tegeltableau van De Rustende Jager De bedoeling is om beide tableaus als herinne ring aan een stukje Castricumse geschiedenis een nieuwe plaats te geven in het dorpscentrum. Op 14 september werd 'De Duynkant' geopend ter gelegenheid van de 'Open Monumentendag'. In oktober droeg Wim Hespe zijn PR-taken over aan Hans Boot. Op 23 oktober werd het 25e jaarboekje in Johanna's Hof in aan wezigheid van vele genodigden gepresenteerd en aangeboden aan burgemeester A. Emmens-Knol. Op onze donateursavond op 14 november verzorgde Mart Groentjes, secretaris van de Boerderijstichting Noord-Holland 'Vrienden van de Stolp', een boeiende lezing over de Noord- Hollandse stolpboerderij. In december werd van de provincie Noord-Holland subsidie ver kregen voor het laten uitvoeren van ouderdomsbepalingen via de C14-methode van schelpmateriaal dat gevonden is aan de oevers van het Oer-IJ. De werkgroepen Werkgroep Archeologie Sjef Smulders Door enkele leden van de werkgroep werd meegewerkt aan een gro te duinopgraving onder professionele leiding van de Universiteit van Amsterdam bij een pompstation van het PWN, dat gesloopt werd. Vele interessante geologische afzettingen van het Oer-IJ werden blootgelegd, gefotografeerd en gedocumenteerd. In oktober werden diverse grondboringen uitgevoerd in een weiland aan de Bleumerweg. Nader onderzoek bracht een fibula, botfrag- menten en enkele Karolingische scherven (8e en 9e eeuw) aan het licht. Wellicht kan hier in de toekomst een grootschaliger onderzoek plaatsvinden. Booronderzoeken in een weiland aan de Breedeweg brachten geen bewoningssporen aan het licht, hoewel de bewoner van de boerderij zelf in de loop der jaren zeer interessante vondsten had gedaan. Ook hier is nieuw verkennend onderzoek wellicht wenselijk. Werkgroep inventarisatie (Peter Levi) Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het aanvullen of het creë ren van nieuwe bestanden van de aanwezige bronnen. Wekelijks wor den hier gegevens aan toegevoegd. De volgende bestanden zijn op de computer te raadplegen in het Historisch Informatie Centrum 'De Duynkant": foto's/ansichtkaarten, boeken, knipselarchieven, land kaarten, krantenartikelen, uittreksels uit het notarieel en oud-rech terlijk archief en gemeentearchieven, aanwezig in het regionaal ar chief te Alkmaar en nog enkele andere kleinere bestanden. Door bezoekers wordt veelvuldig het foto/ansichtkaartenbestand ge raadpleegd. Er is dit jaar een start gemaakt met het scannen en ver werken in de fotodatabase van zo'n 2400 makelaarsbriefjes die van af ca. 1980 verzameld zijn. en met het ordenen en ontsluiten van de aanwezige gegevens van gesloopte panden. Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek (Simon Zuurbier) Een kleine commissie voerde de redactie van het jaarboekje. Wekelijks werd door een groepje veel onderzoek verricht in het Regionaal Archief in Alkmaar. Het onderzoek richtte zich op de onderwerpen voor het huidige en de toekomstige jaarboekjes. Werkgroep financiën (Max Schiermann) De exploitatie over 2002 werd positief afgesloten met een noodza kelijke reservering voor onder andere het onderhoud van het gebouw. Werkgroep educatie Cor Smit) Om leerlingen van de basisscholen (groep 6 t/m 8) kennis te laten maken met ons cultureel erfgoed is een project in uitvoering, waar bij in overleg met de onderwijssector lessen zijn opgezet over een aantal onderwerpen uit de historie van Castricum. De onderwerpen zijn: opgravingen, de oude Pancratiuskerk. kasteel Kronenburg, de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 92