11 juni 1902 20 augustus 1902 Regardus L. van der Ven uit Noordwijk wordt benoemd tot onder wijzer. Door de gemeenteraad worden de volgende verordeningen vastge steld: ter voorziening van maatregelen tegen kinkhoest, hoofdzeer en andere huidziekten; op het begraven en de begraafplaatsen binnen de gemeente Castricum; tot wijziging der verordening op de handhaving der plaatse lijke politie. De heer Schuijt geeft de uitdrukkelijke wens te kennen om een school te hebben onder de buurtschap Bakkum en Schulpstet. Ofschoon dit voor de verdere toekomst misschien wel wenselijk zal zijn. worden door de raad daartegen vanwege de aanmerkelijk hogere kosten veel bezwaren ingebracht. Het besluit wordt genomen om uitbreiding van de bestaande school door de heer De Wolf, gemeentearchitect van Beverwijk, te laten onderzoeken. 18 juni 1902 De heer De Wolf heeft na zijn bezoek aan de school op 14 juni ge meld dat aanbouw hem het meest geschikt voorkomt: een zijvleugel vanuit de school langs het raadhuis in de richting van het kerkhof. Opbouw van de school acht hij minder geschikt. De gemeenteraad heeft vanwege de beperkte ruimte overwegende bezwaren tegen aanbouw. Opnieuw wordt de bouw van een school elders weer ter sprake gebracht. Enige ingezetenen hebben het ver zoek aan de raad gericht om een school in de buurtschap Bakkum te bouwen. Het aantal kinderen dat is geboren tussen 1889 tot en met 1896 en een school in de nabijheid van Zuid-Bakkum zal kunnen be zoeken, bedraagt 104. Daarvoor zijn de kinderen gerekend uit de buurtschappen Noord- en Zuid-Bakkum.de Duinontginning.een ge deelte van het Schulpstet en de Duinderbuurt. Op voorstel van raads lid Goes worden nog geen besluiten genomen en wacht men af tot officieel bekend is of alhier een krankzinnigengesticht zal worden gebouwd. De districtsschoolopziener wordt goedkeuring gevraagd om onder wijs te mogen geven in een bovenzaal van een café aan de kinderen waarvoor nog geen plaats is op school. De eigenaar van het café wil dit lokaal niet afstaan, maar daarvoor wel tijdelijk de doorrijstal be schikbaar stellen. 9 juli 1902 Er is nog niets bekend over de stichting van een krankzinnigenge sticht onder de buurtschap Bakkum waarvan de bouw van de school aldaar afhankelijk wordt gesteld. Burgemeester en wethouders vin den dat het dringend tijd wordt om nadere stappen te zetten. De dis trictsschoolopziener maakt vooral op financiële gronden bezwaar te gen een school in Bakkum. Zijns inziens moet de gemeente niet te veel rekenen op een te bouwen krankzinnigengesticht aldaar en voor de bouw van de school zal het niet van invloed zijn. B&W stellen voor - na de overweging dat de ruimte bij de school reeds zeer be perkt is en zij deze ruimte willen behouden - om tot opbouw van de school in de Dorpsstraat over te gaan. Hiertoe wordt door de ge meenteraad besloten en ook om de onderwijzerswoning voor een be perkt bedrag te laten opknappen. Overigens wordt een hulpschool, ook na realisatie van de opbouw, niet ongewenst geacht. Architect De Wolf zal worden gevraagd de opbouwplannen uit te werken. Adviseur Rups uit Edam deelt mee dat zijns inziens de opbouw van een verdieping op de drie lokalen wel mogelijk zal zijn, mits de mu ren doelmatig versterkt en gekoppeld worden. De totale kosten wor den geraamd op 9.498,-, terwijl een nieuwe school met onderwij zerswoning wordt begroot op 13.834,-. De beslissing blijft moei lijk en wordt uitgesteld. 2 september 1902 Wulbert Melker treedt vanwege zijn hoge leeftijd (bijna 78 jaar) af als wethouder en wordt raadslid. Hij wordt als wethouder opgevolgd door Joseph Goes. De burgemeester heeft over de schoolbouw contact gehad met de Griffier der Staten van Noord-Holland, die wel voelde voor een school te Bakkum en aanraadde om de districtsschoolopziener hierover te informeren. Goes stelt voor nog wat te wachten, omdat nadere stap pen zijn gezet tot het stichten van een bijzondere school. Een stem ming maakt duidelijk dat men vóór een school te Bakkum is in het vertrouwen dat subsidie wordt ontvangen. Beide plannen zullen aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. 29 oktober 1902 Voor de bouw van de school te Bakkum wordt de hiervoor benodigde grond door Hare Koninklijke Hoogheid de vorstin van Wied ge schonken. Het betreft twee percelen bosgrond aan de oostzijde van de Bakkummerweg (nu Van Oldenbarneveldweg) ter grootte van in totaal 21 aren. De waarde hiervan wordt geschat op 210 gulden. Voor de kosten van het schoolgebouw, inventaris en onderwijzerswoning ter hoogte van 12.000 gulden wordt subsidie aangevraagd. De opzichter van Waterstaat heeft een opmerking gemaakt over een waterplas tegenover het perceel van de heer De Haas in de Kerkbuurt (nu firma Schotten, woninginrichting aan de Dorpsstraat), tegenover de Bakkummerweg (nu Torenstraat), bij de ingang van de doorrijstal van de weduwe Koopman (De Rustende Jager). Hij ziet gaarne dat voor lozing van water wordt gezorgd. De opzichter verzoekt om enig puin aan te brengen om te zien of dit voldoende is. 26 november 1902 GS hebben hun goedkeuring gehecht aan het besluit tot het aanvaar den van het geschenk van de grond van H.K.H. de vorstin van Wied voor de bouw van een school Het verzoek van de burgemeester van Akersloot wordt behandeld, waarin gevraagd wordt adhesie te betuigen met het request aan de minister van Waterstaat. Handel en Nijverheid tot het verkrijgen van een brug over het Noord-Hollands kanaal ter vervanging van de pont. Het college besluit deze steunbetuiging te tekenen. 31 december 1902 De gemeenterekening over het jaar 1902 telt aan ontvangsten 15.321,-. De uitgaven bedragen 15.304,-, zodat een batig saldo overblijft van 17 gulden. Simon Zuurbier

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 91