Ligging van boerderij 'Reginaaan de Hoogevoort. Regina in 2001 wei- en bouwland, behalve het perceel weiland, genaamd 'het Klapweidje', dat zoon Pieter verkreeg en het perceel bouwland, ge naamd 'de Akkers', dat zoon Arie overnam. Het huis op 4000 m2 grond werd in 1881 verbouwd tot stolpboerderij. Na het overlijden van Jan Kuijs eind 1884 werd zijn bezit door zijn zoons Pieter en Arie Kuijs openbaar verkocht. Bij opbod en afslag werd in de herberg 'De Vriendschap' ten overstaan van Notaris H J. de Lange uit Alkmaar geveild. Hierbij kon zoon Pieter Kuijs voor een bedrag van 3700,- in bezit komen van de 'nieuwe boerenwo ning, ingericht als boerderij en berging van bloembollen op 5820 m2 met tuin en bloembollenland'Deze tuin en het bloembollenland wa ren in 1867. toen zijn vader Jan Kuijs er delen van verkocht, nog ver meld als bos en boomgaard. Na het overlijden van Pieter Kuijs in 1907 werd een boedelscheiding doorgevoerd, waarbij zijn weduwe Koosje Brakenhoff en de drie kin deren: Gerrit Kuijs, kapelaan te Rotterdam, Petras (Piet) Kuijs, bloem bollenkweker te Castricum, gehuwd met Guurt Piepers, en Jacobus Kuijs, geestelijke te Kortrijk in België, hun erfdeel kregen toegewe zen. In 1916 werd het huis met bouwland verkocht aan Willem Ph. van Munster, onderwijzer te Haarlem, waarna in 1923 Frederikus J. (Frits) Res, geboren in 1897, overleden in 1969 te Castricum, de ei genaar werd van het huis en bouwland op sectie B, nr. 2736, groot 5207 m2. Hij was de zoon van Jacobus Res en Alida Bibo (zie 6e jaarboekje) en gehuwd met Maartje Liefting. Tot 1968 heeft hij er een bollenbedrijf uitgeoefend. In 1970 volgde verkoop en splitsing van de grond en kwam de boer derij in bezit van Regina Sophia Ros, geboren in 1928 te Amsterdam, fabrikante, gehuwd met Dirk Hooft, geboren in 1922 te Amsterdam, die er het verlichtingsbedrijf en lampenkappenatelier 'Regina' ves tigde. De boerderij verkeerde bij overname in zeer slechte staat en mede in overleg met de gemeente werd in de jaren 1971-72 het noodzakelij- 8 De vervallen boerderij in 1971 ke herstel om de boerderij te behouden ter hand genomen en werden in de nieuwe rieten kap enkele dakkapellen aangebracht. Na het overlijden van Regina Ros in 1996 ging het bedrijf over op de erfgenamen, die het bedrijf voortzetten als Regina BV en zich ook bleven inspannen voor het behoud van deze boerderij. Boerderij Jan Kuijs aan de Alkmaarderstraatweg (nr. 52) Comelis (Kees) Kabel legde in 1870, als 18-jarige zoon van Jan Kabel, de eerste steen voor deze zuivere Noord-Hollandse stolpboerderij aan de Alkmaarderstraatweg, de oude verbindingsweg van Castricum naar Limmen. Jan Kabel, landman te Castricum, liet deze boerderij in 1876 als huis en erf en schuur bouwen op sectie B.nr. 1217. In het jaar 1878 nam diens zoon Klaas Kabel, geboren in 1855, het melk veebedrijf over en begin november 1884 kwam het weer in handen van vader Jan Kabel, die toen 82 jaar oud was. Hij kwam eind no vember te overlijdenwaarna in januari van het daaropvolgende jaar in de herberg van 'Van Benthem' door zijn weduwe Geertje Tromp de nalatenschap in een openbare veiling werd verkocht. De boerde rij met weilanden zoals 'Doorneveld''Braveld' en 'Langeveld' kwam in bezit van Jan Leeuw, landman te Grosthuizen, als voogd van de minderjarige Trijntje Leeuw uit Avenhorn. Trijntje, geboren in 1864, trouwde in 1885 met Floris Hollenberg uit Akersloot, veehouder van beroep. In mei 1885 kwamen ze in Castricum wonen; in 1908 koch ten zij een boerderij in de Schermer en verkochten in januari van dat jaar de boerderij aan de Alkmaarderstraatweg met weilanden, totaal groot 63.190 m2 aan Johannes (Jan) Pieterszoon Kuijs om er een melkveehouderij met een 12-tal melkkoeien te beginnen. Ligging van de boerderij van Jan Kuijs aan de Alkmaarder straatweg. Situatie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 8