Ligging van Hoeve Nooitgedacht aan de Kramersweg. Hoeve Nooitgedacht in 2002. Foto's uit de zestiger jaren; links van het woonhuis is tegenwoordig de ingang naar de parkeerplaats achter het station. De grond, gelegen aan de Kramersweg (Sectie B. nr. 1586) en groot op dit moment in een matige staat. Er zal mogelijk door de huidige 3355 nr. had Beentjes in 1915 gekocht van Niesje van den Bosch, eigenaar een herstelplan worden opgesteld, weduwe van Jacob de Graaf. Ook kocht hij een stuk weiland groot 16.360 m: van Floris Comelisz Twisk. Jan was getrouwd met Comelia G. Groenland, geboren in 1890 te Heemskerk; uit het huwelijk wer- De Compaan aan het Schoutenbosch (nr. 6) den 10 kinderen geboren. In 1924 liet Jan Beentjes een koestal en hooiberging bijbouwen, in Toen in 1829 de bezittingen van de schout Pieter Kieft werden ver- 1955 een gierkelder en vijzelberg en in 1959 een wagenschuur. kocht, verkreeg Cornelis Schermer, broodbakker uit Castricum de oude boerderij, genaamd 'Compaan'met de bijbehorende grond. Na De Hoeve Nooitgedacht' dankt zijn naam aan een bijzonder feit: ge- het overlijden van Cornelis Schermer in 1877 volgde de verkoop van durende de oorlog was door de Duitse bezetter in 1943 op een plat- zijn bezittingen. Hierbij kwamen de boerderij, erf en tuin met stal en tegrond van Castricum. 'de Verwoestingkaart', aangegeven welke berging voor hooi, genaamd 'de Compaan', groot 760 m2 met een panden gesloopt dienden te worden ter verkrijging van schootsveld aantal percelen weiland in het bezit van Cornelis Jansz Mooij. voor de verdediging van het dorp. In 1880 werd de boerderij met erf en tuin verkocht aan Jacob Pietersz Het gezin van Jan Beentjes, die toen in de boerderij woonde, kreeg Schotvanger, die gehuwd was met Grietje Kuijs. Hij sloopte de boer in 1943 een ontruimingsbevel en zij waren ontdaan: bidden dat het derij en liet in 1884 een nieuwe boerderij bouwen, een Noord- allemaal niet zou doorgaan, was eigenlijk het enige wat de familie Hollandse stolp en zo ontstond een tweede 'de Compaan', als huis kon doen. Kort na de sommering werd afgesproken om het vee naar en erfkadastraal vastgelegd op sectie B.nr.1404. Van de eerste steen- Ome Manus Kuijs aan de Breedeweg te brengen en met de sloop van legging in 1884 getuigt nog een herdenkingssteen in de noordgevel een stal te beginnen. van de boerderij. In 1886 nam Jan Pietersz Schotvanger het bedrijf Maar plotseling kwam het bericht dat het gezin kon blijven: Dat over, die vervolgens in 1890 overging tot de verkoop van de boer- hadden we Nooit Gedacht". derij aan zijn zwager Cornelis Kuijs. In 1967 ging het bedrijf over naar zijn zoon Cornelis L. Beentjes, ge- Na het overlijden van de ongehuwde Cornelis Kuijs in 1892 volgde boren in 1923 te Castricum, gehuwd met Wilhelmina M. Smit. In een openbare verkoping (in het stationskoffiehuis van Jan van 1969 lieten zij de woning verbouwen. Weenen), waarbij Willem Liefting de boerderij verkreeg onder de Later toen hun zoon Adrianus P.C. Beentjes, geboren in 1955. ge- voorwaarde dat hij een deel zou verhuren aan Guurtje Kuijs, wedu- huwd met Catharina Zoontjes, als veehouder was begonnen, werd we van Jan Kuijs, voor 75 cent en aan Cornelis Kabel voor 1 gulden het bedrijf een vennootschap onder firma, C.L. Beentjes en zoon. en 37 en een halve cent per week. In 1991 werd het huis, erf. gierkelder, vijzelberg op 2060 nr over genomen door Harry Montanus, geboren in 1959 te Leiden, van be- Willem Liefting was landbouwer, bloemenkweker en koopman in roep bankemployé die de beschikbare ruimten nu gebruikt voor het boter, in 1880 gehuwd met Adriana de Roode. die in 1888 kwam te stallen van zijn paarden. De onvolledige, gemetselde stolp verkeert overlijden. Willem Liefting hertrouwde in 1889 met Grietje Duijker- 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 6