4e GENERATIE 8 Jan Engelsz Zonneveld, zn. van Engel Lourensz Zonneveld en Stijntje Pater (zie op schema nr 3), geboren Castricum 1-11- 1774, arbeider, schelpenvisser en schelpenvaarder, woonde op het Schulpstet. 'aan een subiet toeval overleden in 't bosch aan de straatweg' op 31-12-1846, tr. (1) Castricum 14-1-1804 met Maartje Zonneveld, ged. Heemskerk 10-7-1774, overl. Castricum 27-8-1825, dr. van Jan Zonneveld en Duifje Benning (van de 'Heemskerkse'familie Zonneveld); tr. (2) Castricum 11-1-1828 met Trijntje de Wit, gedoopt Heemskerk 25-11-1783, overl. Castricum 16-11-1838, dr. van Engel de Wit en Antje Reeks. Kinderen uit het eerste huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Jan geb. 13-2-1804. tr. met Maria Nuijens zie 114 2 Engel geb. 3-8-1805, overl. Castricum 28-10-1810. 3 Stijntje geb. 26-9-1806, woonde aan de Bleumerweg, overl. Castricum 28-11-1857, tr. Castricum 29- 4-1830 met Cornelis Twisk, ged. Castricum 18- 1-1806, schelpenvisser, boer en grootgrondbe zitter, overl. Castricum 2-8-1882, hertr. met Wilhelmina Kuijs, zn. van Floris Twisk en Maartje Bakkum (zie 10e jaarboekje, blz. 31 4 Lambert geb. 27-8-1808. tr. met Antje Orij zie 115 5 Engel geb. 13-12-1812, tr. met Grietje Orij zie 116 6 Cornelis geb. 18-4-1814, tr. met Aaltje Everout zie 117 5e GENERATIE 114 Jan Zonneveld, zn. van 8, geb. Castricum 13-2-1804. boeren knecht, arbeider, woonde vanaf 1831 te Heiloo (aan de Heer- eweg, vanaf 1843 aan de Overige laan), aldaar overl. 28-2-1865, tr. Limmen 26-7-1829 met Maria Nuijens, geb. Limmen 29-6- 1809. had als weduwe een cafeetje, overl. Heiloo 21-1-1882, dr. van Maximilianus L. Nuijens en Maria Conneman. Kinderen uit dit huwelijk, tenzij anders gemeld, geboren te Heiloo: 1 Maartje geb. Limmen 8-11 -1829, woonde achtereenvol gens aan de Duinkant in Castricum, in Schoten, Heiloo, Beverwijk, Heiloo en Haarlem, aldaar overl. 2-4-1895, tr. Heiloo 26-2-1854 met Cornelis de Graaf, geb. Akersloot 27-7-1823, arbeider, schulpenvisser, overlCastricum 2-12- 1860, zn. van Thijs de Graaf en Grietje Sinnige (zie 13e jaarboekje, blz. 36). Maartje had een bui tenechtelijk kind, genaamd Cornelis, die de ach ternaam van zijn moeder kreeg. Deze Cornelis Zonneveld, was o.a. politieagent, trouwde met Johanna Hagendorn en kreeg elf kinderen, waar van er vijf jong zijn overleden. De nakomelin gen van de overige kinderen wonen voorname lijk in Haarlem. 2 Maksmilianus geb. 11-9-1832, arbeider, woonde in Heiloo, van af 1883 in Alkmaar, aldaar overl .22-3-1887tr. Heiloo 13-2-1859 met Maartje Min, geb. Bergen 6-4-1828,overl. Alkmaar 9-10-1898.dr. van Ide Min en Guurtje Blom. Zij kregen onder andere de zoons Jan, Pieter en Ide die het geslacht Zonneveld hebben voortgezet. Zoon Jan, was ar beider, woonde vele jaren in Beverwijk en trouw de met Grietje Steeman; van hun kinderen zette Max, gehuwd met Geertje van Veldhuizen, en Jan, gehuwd met Anna Metzelaar, het geslacht voort. Zoon Pieter was arbeider en schipper, en trouwde Maartje Dirks; zij kregen slechts één dochter. Zoon 1de, was koster in Oudoip. boe renknecht en machinist van het stoomsemaal van het Maalwater te Heiloo. Ide trouwde met Grietje Leek. Hun kinderen Jan, gehuwd met Margaretha Schouten,Toon,gehuwd met Annie Portegijs en Max, gehuwd met Anna van Westen zetten het geslacht voort. Hun nakomelingen wonen over wegend in Heiloo. 3 Jan geb. 7-3-1835, arbeider, woonde in Heiloo. al daar overl. 2-2-1894, tr. (1) Egmond-Binnen 7- 7-1861 met Marijtje van der Plas, geb. Egmond- Binnen 18-11-1840, overl. Heiloo 31-12-1862, dr. van Jan van der Plas en Trijntje Zijp; tr. (2) Heiloo 23-8-1863 met Cornelia Bulter, geb. Castricum 27-6-1835,overl. Heiloo 21-12-1874, dr. van Hendrik Butter en Maartje Kabel; tr. (3) Egmond-Binnen 12-10-1877 met Antje Verduijn, geb. Castricum 25-3-1833, woonde Westerweg, overl. Heiloo 3-6-1923, eerder gehuwd met Jan Mors, dr. van Jan Verduijn en Maartje Tromp. Uit het huwelijk met Cornelia Butter worden de zoons Jan, Hein en Jan geboren, die het geslacht Zonneveld hebben voortgezet. De oudste zoon Jan, arbeider, woonde in Heiloo en trouwde met Guurtje Dekker. Van hen krijgen niet minder dan vijf zoons kinderen: Thijs gehuwd met Leen Knijn, Jan met Mijntje Rijs. Jaap met Marie Kooter, Henk met Mantje Dekker en Piet gehuwd met Maaike Meuleveld. Hun kinderen zijn voor al geboren in Heiloo, Uitgeest en Alkmaar. Zoon Hein. tuinder, woonde te Heiloo en trouw de met Leentje Hollenberg. Van hun kinderen zette Han gehuwd met Jo van Diepen en Willem met Grietje Admiraal het geslacht vooral in Heiloo voort. De jongste zoon Jan, was na het overlijden van zijn moeder vanaf zijn 2e jaar thuisgehaald bij zijn oom Jan Butter in Castricum. Jan was ar beider. tuinder woonde op de Korte Cieweg en trouwde met Veronika Gijzen; zij krijgen negen dochters en een zoon Piet die eerst in Indonesië woonde, later in Den Haag en aldaar kinderen kreeg uit zijn huwelijk met Noes Overklift Vaupel Kleijn. 4 Maria Mietje geb. 10-2-1837, woonde achtereenvolgens in de Zijpe. Wieringerwaard. Heiloo en in Bergen, al daar overl. 3-6-1922, tr. Callantsoog 20-6-1863 met Pieter Bras, geb. Callantsoog 23-3-1838, arbeider, overlHeiloo 5-9-1881znvan Rens Bras en Jannetje Kos. 5 Jacob geb. 13-12-1838, overl. Heiloo 5-8-1843. 6 Frans geb. 2-1-1841arbeider, woonde op Bollendorp te Heiloo, aldaar overl. 21-6-1910, tr. Heiloo 29- 9-1867 met Maartje van der Plas, geb. Egmond- Binnen 16-6-1845. dr. van Jan van der Plas en Trijntje Zijp. Hun zoon Jan. de enige zoon met kinderen, arbeider, trouwt met Theodora Schuit en gaat met zijn gezin en met zijn moeder en zus Marijtje in 1913 in Loosduinen (Z.H.) wonen. Hun zoon Frans trouwt met Jannetje Schraal en zet het geslacht voort. 7 Cornelis geb. 25-9-1842. arbeider, woonde in de Kerkbuurt te Heiloo, aldaar overl18-3-1882tr. Egmond- Binnen 12-5-1872 met Cornelia de Zeeuw, geb. Egmond-Binnen 28-2-1845woonde vanaf 1910 in Heemskerk, aldaar overl. 8-9-1924, dr. van Cornelis de Zeeuw en Marijtje Wegman. Hun ge slacht wordt niet in de mannelijke lijn voortge zet. 67

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 67