Wegens problemen met zijn gezondheid neemt hij in 1907 op 49-ja- rige leeftijd ontslag als burgemeester/secretaris. Hij blijft wel lid van Provinciale Staten van Noord-Holland van 1896-1919 en in 1915 wordt hij voorzitter van de commissie van advies voor de exploita tie en de ontginning van het landgoed Bakkum. Verder is hij jager- meester in buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina. In 1911 gaan de vele bezittingen van zijn ouders, waaronder het Castricumse duingebied op hem over. Plotseling, op 21 maart 1921tijdens een buitenlandse reis overlijdt hij in Cannes. Er wordt gefluisterd dat de jonkheer zelfmoord pleeg de omdat hij bankroet was. Hij had zijn vermogen o.a. belegd in aan delen van de Russische spoorwegen, die na de revolutie van 1917 niets meer waard waren. Ook Frits heeft zijn twijfels over de dood van zijn vader, waarbij hij zelfs moord niet helemaal uitsluit. Het zo onverwachte overlijden is moeilijk te aanvaarden. Jonkheer Hugo Gevers en jonkvrouw Paulina van Lennep zijn direct na hun huwelijk in 1889 op het kasteel Marquette komen wonen. Marquette was door overerving eigendom van Hugo's vader, Jan Hugo (1829-1891) geworden. Deze Jan Hugo was getrouwd met Paulina Johanna Rendorp van Marquette. Sinds de achttiende eeuw was Marquette al bezit van de familie Rendorp. Door dit huwelijk kwam het kasteel in handen van de familie Gevers. Omdat de fami lie Gevers ook banden had met de familie Deutz van Assendelft, ei genaren van kasteel Assumburg, werd ook dat kasteel hun eigendom. Twee kastelen was wat teveel van het goede, vanwege de hoge on derhoudskosten. Daarom werd Assumburg in 1911 aan het Rijk ver kocht voor het symbolische bedrag van 1 gulden. De vier (heems)kinderen De vier kinderen van jonkheer Hugo Gevers en jonkvrouw Paulina van Lennep zijn afgezonderd van de rest van de Heemskerkse ge meenschap opgegroeid. Zij krijgen privé-onderwijs op het kasteel tot hun tiende jaar. Het spreken van de Franse taal is in adellijke krin gen de gewoonte en daar wordt dus veel aandacht aan besteed. Correspondentie met familieleden gaat meestal in het Frans en ook voor bijvoorbeeld menukaarten wordt de Franse taal gebruikt. Logisch dat Hendrik Jan door de familie Henri wordt genoemd, wat overi gens door de buitenwacht wordt vertaald in Harry. Frits leert heel goed pianospelen. Hij is daar later mee gestopt toen hij een koetsiershand kreeg; een vergroeiing waaraan hij wel geope reerd is, maar die nooit helemaal verholpen is. Hij is bepaald geen lieverdje en hij is zelfs een plaag voor de inwonende gouvernantes: strooit knikkers op de trap of haalt kikkers uit de slotgracht om die in hun bed te verstoppen. Het gezin Gevers is geen warm en harmonieus gezin, maar veel span ningen blijven achter de dikke muren van kasteel Marquette verbor gen. De Heemskerkse meisjes die als dienstboden op het kasteel wer ken, laten natuurlijk wel eens wat los. De relatie van vader en moe der Gevers is nogal vrijblijvend. Zo eten ze ieder in hun eigen ka mer. In hoeverre er hier sprake van is geweest, is uiteraard niet be kend, maar in adellijke kringen werden huwelijken nog wel eens ge arrangeerd ter wille van materiële belangen. De wat meer afstande lijke mevrouw Gevers is op zijn zachtst gezegd niet geliefd bij het personeel, terwijl haar man op handen wordt gedragen. Familie Gevers De stamboom van de familie Gevers gaat terug tot 1563, het jaar waarin de stamvader Henrick Gevers, schout van Grevenbroich en daarna van Wachtendonk, werd geboren. Zijn zoon en kleinzoon waren kaarsenmakers in Rotterdam. Abraham Gevers uit de 6e generatie (1712-1780) bekleedde een groot aantal functies, waaronder burgemeester en be windhebber van de VOC. De oudste zoon uit zijn huwelijk met Keno Deynoot was mr. Paulus Gevers (1741-1797) die ook in Rotterdam schepen was en lid van de vroedschap, di recteur van een verzekeringsmaatschappij enz.. Zijn zoon mr. Hugo Gevers was burgemeester van Dordrecht, vice-president van de nationale conventie van 1796-1798 en raadsheer van het Hooggerechtshof en van de Hoge Raad. Hugo's zoon Abraham geboren in 1795 wordt koopman en landeigenaar in Batavia. Koning Willem II verheft hem en zijn nakomelingen op 27 oktober 1842 in de adelstand. Op de te rugreis uit Ned.-Indië, aan boord van het fregatschip de Anna en Elize, overlijdt hij op 30 juni 1844. Uit zijn huwelijk met Suzanna Cornelia Tiedeman wordt dochter Suzanna geboren die met Frederik Albert Govert graaf van Limburg Stirum trouwt. Haar broer jhr. Jan Hugo Gevers 1829-1891trouwt op 7 juni 1855 op kasteel Marquette met Paulina Johanna Rendorp, vrou we van Heemskerk en Marquette (1829-1909). Joachim Rendoipeen van haar voorvaderenheeft het kasteel in 1717 gekocht. Zij erft in 1896 ook het duingebied in Castricum. Het echtpaar Gevers-Rendorp woont vele jaren op het kasteel en ook op huize Leeuwenhorst te Noordwijk. De vele bezittingen gaan over op een van hun zoons jhr. mr. Hugo Gevers 1858-1921die trouwt met jkvr. Paulina Adriana van Lennep (1869-1947). Zij krijgen vier kinderen: Frits, Henri, Daan en Corry, waarvan jonker Frits (1890-1984) de oudste is. Zij zijn allen overleden. Er is nog wel een dochter van Henri in leven: jvr. Paulina Agnes Gevers geboren in Soerabaja op 22 april 1936. Zij is het enige kind van Henri uit zijn tweede huwelijk met Antoinette Charlotte Jacobs en de laatste adel lijke nazaat van deze tak van de familie Gevers. Al was de familie Gevers dan niet van oude adel, aan de titels werd veel waarde gehecht. Vader Hugo heeft altijd zorgvul dig twee geschriften bewaard, waarin de genealoog J.Bicker Caarten het bewijs leverde dat via vrouwelijke en mannelijke lijnen de Geversen afstamden van grote figuren uit de vader landse geschiedenis. Met de rechtsgeleerde en staatsman Hugo de Groot (1583-1645) en Kenau Simons Hasselaer (1526- 1589), beroemd wegens haar optreden bij het beleg van Haarlem door de Spanjaarden, zouden er aantoonbare familiebanden bestaan. Van beide personen hebben er geschilderde portret ten in kasteel Marquette gehangen. Het wapen van de familie Gevers sinds 1842 toen Abraham Gevers in de adelstand werd verheven. Vertaling van de wa penspreuk: 'de tijd gaat snel' 54

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 54