Dit laatste moet ook de huidige ijveraars voor het behoud van schaal en karakter van de Dorpsstraat als muziek in de oren klinken, maar het lijkt erop dat het initiatief van Anton de Rooy om een pand weer zoveel mogelijk in de oude staat te restaureren, toch tot de uitzon deringen blijft behoren. Na het overlijden van Anton de Rooy in 1991 zette zijn zoon Ton de Rooy het bedrijf nog enkele jaren voort, waarna het werd verkocht. Het pand waarin thans de fa. De Graaf Tegels Sanitair is geves tigd, is sindsdien van buiten nog steeds in dezelfde staat. PEN-huisje (nr. 38) Dorpsstraat 38 is een klein, wat naar achteren gelegen, stenen ge bouwtje. Waarom het een afzonderlijk huisnummer kreeg toebedeeld, is niet duidelijk. We noemen dit gebouwtje voor de volledigheid, maar hebben over de geschiedenis verder geen informatie. In 1930 wordt het in een stratenlijst het PEN-huisje genoemd. Later wordt het ook wel als transformatorhuisje aangeduid en dat is het nog steeds. Van veiling tot Italiaans restaurant (nrs. 40 en 4ÖA) Hoewel van binnen een geheel, blijkt het pand Dorpsstraat 40, waar in het Italiaanse restaurant 'La Trattoria' is gevestigd, bij nadere be schouwing twee panden te omvatten, het grootste links en direct er te genaan een kleiner pand, dat wel als 40A werd aangeduid. Het linker gedeelte kreeg in 1917 zijn eer ste bestemming als veilingge bouw van de Rooms-Katholieke Tuinbouwvereniging 'Ons Belang'Het werd gekocht van Antoon van Benthem, toen de eigenaar van het naastliggende Foto genomen ca. 1980 met links het voormalige veiling gebouw Dorpsstraat 40, hier in gebruik als café-biljart, met daarnaast op 40A winkel 'De Kijkdoosen tenslotte het hoekpand Dorpsstraat - Mooijstraat, waarin toen was gevestigd bloemenhandel 'De Kn'yJT- café, die het kort daarvoor had laten bouwen. Of het rechtergedeelte (40A) ooit bij de veiling betrokken is geweest, is niet duidelijk. Uit de latere geschiedenis krijgt men de indruk dat het lange tijd een zelf standig pand is gebleven. Volgens de overlevering zou het door Van Benthem en zijn opvolgers als opslagruimte zijn gebruikt. De oprichting van de veiling was het gevolg van een regeringsmaat regel uit 1914, die bepaalde dat alle groente en fruit aan de veilingen moesten worden aangevoerd. De geschiedenis is in 1996 uitvoerig beschreven in het artikel 'Castricum en zijn groenteveilingen' (19e jaarboekje). De veiling functioneerde een aantal jaren uitstekend. Ook tijdens de bezetting bleef de veiling bestaan. In deze periode, onder het oog van de bezetter die in vrijwel alle omliggende panden was gehuisvest, fungeerde de veiling nog al eens als nachtelijke ver blijfplaats voor onderduikers, die niet het slachtoffer wilden worden van razzia's voor tewerkstelling in Duitsland. Zij doken weg onder de banken, waarop gewoonlijk de groentekopers zaten. Ondanks een beperkte plaatsruimte verbleven ook in het naastliggende elektrici teitsgebouwtje (nr. 38) wel onderduikers. Het zich uitbreidende veilingbedrijf - illustratief is een verviervou diging van de omzet in de periode 1939 tot 1951 - veroorzaakte op veilingdagen in toenemende mate overlast in de drukke Dorpsstraat. Daarom kwam het veilingbestuur in 1951 met plannen om een nieuw veilinggebouw te stichten, waartoe aan de gemeente een ruil werd voorgesteld van het gebouw aan de Dorpsstraat tegen grond voor nieuwbouw aan de Kramersweg. Foto genomen ca. 1960 van het voormalige veilinggebouw Dorpsstraat 40, hier in gebruik als magazijn voor het Rode Kruis en de BB. Het nevenpand op 40A toont op de deur de letters NP (Niet Parkeren) en was waarschijnlijk in gebruik als garage. Drukte voor het veilinggebouw van 'Ons Belangaan de Dorpsstraat 51

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 51