ONTRUIMINGSBEVEL In 1974 nam Jan Beentjes, een zoon van Cor, de zaak over. Onder zijn bewind werd het hotel-café-restaurant, dat nog steeds Funadama werd genoemd, verder uitgebreid, hoewel dat op het vooraanzicht van het gebouw aan de Dorpsstraat weinig invloed had. Een grote uitbreiding vond plaats in 1982 door de aanbouw aan de achterkant van wat in het Nieuwsblad voor Castricum een feestzaal werd genoemd, die alleen zichtbaar was vanaf de Stationsweg en be reikbaar via de verplaatste voetbrug over de stationsvijver. Hieruit kwam in 1985 discotheek Joy voort. In 1986 kwam een einde aan Funadama en werd het een Chinees res taurant, waartoe in 1987 aan de heer Wu uit Almere toestemming voor de opvallende gevel verandering werd gegeven, waarop we hier voor reeds zijn ingegaan. Jan Beentjes hernam zijn culinaire activi teiten als eigenaar van Restaurant "t Eethuysje' aan de Dorpsstraat. Recent is hij overleden. Met het verdwijnen van Funadama kwam een einde aan een periode waarin deze gelegenheid een belangrijke functie in het sociale leven van Castricum had vervuld. In wat in de krant vaak de 'Zaal Beentjes' werd genoemd, bloeide het verenigingsleven. Er vonden bruiloften, dansavonden, vergaderingen en concerten plaats en er werden grote recepties gehouden, zoals bijvoorbeeld ter gelegenheid van de in stallatie van burgemeester Van Boxtel in 1969. De dynastie Beentjes in de Castricumse horeca zet zich voort in 'De Brasserie bij Beentjes' op de hoek Dorpsstraat - Burg. Mooijstraat. Funadama na ingrijpende verbouwingen in 1963 en 1966. Rijtjeshuizen (nrs.4 t/m 10) Vervolgen we onze weg aan de even kant van de Dorpsstraat, dan komen we aan een rijtje van vier eenvormige woningen. Op de plat tegrond uit 1935 zien we tussen de nummers 2 en 12 een open plek, en dat klopt, want de woningen 4 t/m 10 werden pas in 1956 ge bouwd. Architectonisch valt aan deze huizen weinig te beleven. Evacuatie en reëvacuatie in de Tw eede Wereldoorlog Op last van de bezetter werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Castricum niet alleen huizen gesloopt, maar inwoners wer den ook gedwongen hun huizen te verlaten, meestal ter in kwartiering van Duitse militairen. Bewonerskaarten aanwe zig in het gemeentearchief van Castricum, hoewel slechts over een beperkte periode bijgehou den, geven een beeld van het vertrek van Castricummers uit en de terugkomst in hun behui zing als gevolg van de oorlog en bovendien van het aantal Duitse militairen dat tijdens hun afwezigheid in hun huis was in gekwartierd. De bevelen tot eva cuatie kwamen in de laatste maanden van 1942. De bewo nerskaarten tonen dat inderdaad vrijwel alle toenmalige bewo ners van het gedeelte van de Dorpsstraat waarmee we ons in dit artikel bezighouden, eind 1942 en begin 1943 hun biezen moesten pakken en dat in al deze huizen Duitse militairen werden ingekwartierd. kustgemeenten als Castricum aan geëvacueerden door de bur gemeester toestemming kon worden verleend om weer terug te keren. Voorwaarde was wel dat men hier werk had. Groot probleem was dat van een aantal betrokkenen die wilden te rugkeren, de woning was gesloopt of om een andere reden niet Op verzoek «an den Wccrmaehtsbevelhebber in Nederland heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Ncderlandsche gebied gelast, dat Uw 30—November- womng/Uw pann voor Deternber 1942 moet zi|n ontruimd en U en Uw gezin Uw woonplaats moeten hebben verlaten. Ecnigc aanwijzingen, welke voor U in verband met de gelaste ont ruiming van belang zijn. doe ik U hiernevens toekomen. December I9d2 De Burgemeester van Veel voor de bewoners van kustplaatsen onaangename maatregelen die door de bezetter werden genomen, zoals het slopen van huizen en vorderen van woningen, hadden te ma ken met de verdediging van de kust tegen een mogelijk inva sie van de geallieerden. Toen de invasie eenmaal een feit was en in Frankrijk had plaatsgevonden, werd de verdediging van onze kust minder actueel en werden Duitse legereenheden te ruggetrokken en elders ingezet. Dat is waarschijnlijk de reden dat nog vóór het einde van de oorlog, in november 1944, in Het ontruimingsbevel waarmee veel inwoners van Castricum de laatste maanden van 1942 werden geconfronteerd. beschikbaar was. In dat geval kon tijdelijk een leegstaande woning, waaruit de bezetter vertrokken was, worden toege wezen, een systeem dat ook na afloop van de oorlog, toen de reëvacuatie pas goed op gang kwam, voor veel chaos heeft ge zorgd. 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 40