Van villa Funadama tot Chinees Restaurant (nr. 2) Wanneer we vanaf de spoorovergang de Dorpsstraat oog in oog staan met twee geweldige leeuwen aan de ingang van een Chinees restau rant. kunnen we ons moeilijk voorstellen hoe dit gebouw er oor spronkelijk heeft uitgezien. Diverse bewonersgroepen en organisa ties in Castricum hebben in de loop der tijd bezwaar gemaakt tegen bouwkundige veranderingen in de Dorpsstraat en zo was ook niet ie dereen enthousiast over de gevel van restaurant Jasmin Garden, dat in 1987 zijn poorten opende. De in Chinese stijl opgetrokken voor gevel vormde het sluitstuk van een serie veranderingen, die van het uiterlijk van het oorspronkelijke pand op deze plaats niets herken baars hebben overgelaten. Aanvankelijk was Dorpsstraat 2 een vil la. gebouwd in 1906 in opdracht van Theodoor Arnold. die in het dorp bekend stond als 'oom Tom'Tom Arnold, geboren in 1872 in Rotterdam, was kapitein bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). een maatschappij die zich voornamelijk bezig hield met de scheepvaart tussen de eilanden van het toenmalige Nederlands-Indië. De hoofdvestiging van de maatschappij was in Batavia en dat wordt ook genoemd als de woonplaats van Tom Arnold vóór hij zich de finitief in Castricum vestigde. Hij noemde zijn villa Funadama (vrouwe van de zee), naar een go din die vroeger in Japan werd vereerd als beschermvrouwe van vis sers en zeelui. Volgens de legende boorde de scheepstimmerman aan de voet van de mast een gat, waarin een offer aan de godin werd ge- De voormalige villa Funadama van Tom Arnold, Dorpsstraat 2, omstreeks 1920, na een gedeeltelijke verbouwing tot café. Het ui terlijk van de oorspronkelijke villa is hier nog grotendeels intact. stopt, in de vorm van bijvoorbeeld graankorrels of munten. Tom Arnold was niet getrouwd, maar hij zal niet tot de eenzame vrijge zellen hebben behoord, omringd als hij was door familieleden, die in de directe omgeving woonden. We zullen diverse leden van de fa milie Arnold in het vervolg van dit verhaal nog tegenkomen. Volgens de overlevering was Tom Arnold een gezellige man, die de nogal saai genoemde familiebijeenkomsten wist op te vrolijken met ver maak, spelletjes en goochelacts. Zijn loopbaan was van betrekkelijk korte duur, want hij wordt rond zijn 45e jaar al betiteld als oud-gezagvoerder. Hij stierf jong. in de cember 1919 op 47-jarige leeftijd, naar verluidt aan bloedvergifti ging. Zijn graf is nog aanwezig op de begraafplaats bij de Hervormde kerk. Huis en tuin liet hij na aan zijn halfzuster Jacoba Arnold. die slechts twee huizen verder woonde. Zij had het huis niet nodig en verkocht het reeds in 1920 aan een zekere Hendrik Kerkhoff, die nog in mei van hetzelfde jaar vergunning kreeg om het woonhuis te verbouwen tot café. Dat was dus het begin van een nieuwe bestemming van Funadama als cafébedrijf, waar men volgens de toenmalige menu kaart 'café a la Arnold' kon bestellen, als herinnering aan de vroe gere kapitein. Foto's laten zien dat na de verbouwing tot café het ui terlijk van de oorspronkelijke villa nog goed bewaard is gebleven. Om onbekende redenen hield Kerkhoff het na korte tijd al weer voor gezien. Zijn tapvergunning werd in 1922 ingetrokken en het inmid dels café geworden pand, dat volgens sommige bronnen zelfs enige tijd leeg zou hebben gestaan en verwaarloosd was. kwam in datzelf de jaar in handen van de in 1885 in Castricum geboren Jan Twisk, die de naam Funadama handhaafde. Jan Twisk was in 1908 getrouwd met Alida Lute. Zij kregen negen kinderen. De jongste dochter, Alida Twisk. trad in 1944 in het hu welijk met Cornelis Beentjes, waarna het echtpaar introk op Funadama. Vader Jan Twisk, inmiddels weduwnaar, bleef er nog tot 1950 wo nen en betrok zijn schoonzoon in toenemende mate bij het wel en wee van het café. Cornelis Beentjes, die bekend stond als 'Zwarte Cor'. werd in 1953 eigenaar van de zaak, wat het begin betekende van een periode van verbouwingen die het pand van binnen en van buiten ingrijpend zou den wijzigen. Nog in hetzelfde jaar kreeg Beentjes toestemming tot het bouwen van acht hotelkamers op de bovenverdieping. In 1957 werd het hotel uitgebreid met een serre, die aan de linkerkant werd aangebouwd. In 1962 kreeg Beentjes toestemming voorde aanbouw van een vleu gel aan de rechterkant van het pand en aanpassing van het interieur. Kort daarna, in 1966. werd de hotelruimte vergroot door de bouw van een bovenverdieping met achttien hotelkamers. Van het oor spronkelijke woonhuis viel aan de buitenkant nu niets meer te on derkennen. Funadama omstreeks 1960, na het bouwen van hotelkamers op de bovenverdieping en aanbouw van een serre aan de linkerkant. 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 39