n \l r c C3 \Vrï 8.0 nj De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 1) H- Inleiding De oude verkeersweg door het dorp In dit artikel zullen we ingaan op de geschiedenis van de Dorpsstraat, niet alleen ais belangrijkste verkeersweg door ons dorp. maar ook als sfeerbepalende factor voor het dorpscentrum, met zijn kerken, bio scoop, winkels en cafés. Ook een aantal woonhuizen en hun bewo- De Dorpsstraat was reeds lang geleden onderdeel van een hoofdver keersweg van Beverwijk naar Alkmaar. Onderdeel van de doorgaande route was de vanuit het zuiden ko- Plattegrond daterend uit omstreeks 1935 van het gedeelte van de Dorpsstraat dat onderwerp is van dit en een volgend artikel. De num mering van de huizen komt overeen met de huidige nummering. ners zullen worden besproken, waarbij we ons in verband met plaats ruimte echter zullen beperken tot de panden in het gedeelte van de Dorpsstraat vanaf de spoorwegovergang tot aan de Burg. Mooijstraat met een even nummering. Zie bijgaande plattegrond. De Dorpsstraat is om zijn geschiedenis wellicht de meest interessante straat van Castricum en het is een relatief lange straat met veel panden, deels nog bestaand, maar ook afgebroken, aan de historie waarvan we dus in dit artikel maar ten dele toekomen. We zijn echter van plan ons verhaal over de Dorpsstraat in een volgend jaarboekje voort te zetten. Wat betreft de navolgende bespreking van de geschiedenis van de Dorpsstraat en de aanliggende bebouwing is een zeker probleem, dat pas in 1929 de benaming Dorpsstraat werd ingevoerd voor het gedeelte van de Rijksstraatweg vanaf de R.-K. kerk tot aan de overweg van de spoorlijn. Tegelijk werd het gedeelte van de voormalige Rijksstraatweg vanaf de R.-K. kerk tot aan de gemeentegrens van Limmen officieel als Alkmaarderstraatweg benoemd en het gedeelte vanaf de spooro- vergang tot aan de gemeentegrens met Beverwijk als Bcverwijkerstraatweg. Het is verwarrend steeds het onderscheid tus sen Dorpsstraat en Rijksstraatweg te moeten maken en daarom heb ben we voor de aanduiding van de panden het laatste adres in de Dorpsstraat gebruikt, ook al waren ze bij hun bouw aan de Rijksstraatweg gelegen en toen anders genummerd. Een nummering die overigens weinig houvast zou bieden, omdat ze nogal eens wijzigde. Fragment van de kaart 'De Heerlykheid van Castricum' uit 1737 waarop is afgebeeld het door Castricum lopende gedeelte van de weg van Beverwijk naar Alkmaar. 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 35