Een scène uit 'Vadertje Langbeenhet jubileumstuk uit 1988 met v.l.n.r. Edith Molenkamp, José Schoonenberg, Jacqueline Eiiëns en Antoinette Scheffers. koninklijk onderscheiden wegens zijn grote verdiensten voorde ver eniging vanaf de oprichting. Hij kreeg daarnaast tevens de gouden speld van het bestuur van de Nederlandse vereniging tot bevordering van het amateurtoneel. Er werd onder voorzitterschap van Fred Kamp een commissie gevormd, bestaande uit alle oud-voorzitters van de toneelgroep, die ervoor heeft gezorgd dat Forento's zilveren jubi leum in gepaste vreugde werd gevierd. Het krantje van de vereniging heette toen 'De Foriënt Expres' en de editie van april 1988 stond ge heel in het teken van dit jubileum. Het bestuur bestond toen naast Fred Kamp uit José Schoonenberg, Chris de Groot, Edith Molenkamp en Gosse Zoet. Diverse leden blikten in het jubileumnummer terug op de tijd die ze bij Forento hadden doorgebracht en vooral op de wijze waarop zij bij de vereniging waren gekomen. Soms gebeurde dit doordat al spelende leden hun familieleden uitnodigden om eens een keer te komen kijken en het kwam ook voor dat men op verjaar dagen vrienden of kennissen voor het amateurtoneel probeerde te strikken. Aaf Bruinsel.het oudste lid in die tijd, had een smeuïg ver haal over de eerste jaren bij Borst, waar het maar zeer behelpen was vanwege de bittere kou, één klein kleedkamertje met een wasbak die haast permanent verstopt was, een niet zo frisse WC en een heel ge brekkige verlichting. Ook Marie-Louise Middelhoff, die reeds van jongs af aan bij Forento actief is, vertelde op amusante wijze in het blad hoe snel zij gevraagd werd voor een bestuursfunctie en wat voor gekke dingen zij allemaal op het toneel beleefd had. Het feestpro gramma hield onder andere een receptie in en de opvoering van het bekende stuk en grote productie 'Vadertje Langbeenin De Clinghe op 15 en 16 april. De voorstelling was volgens een recensente ech ter slaapverwekkend door het ontbreken van een dramatische span ning. Zij vroeg zich daarbij af wat Forento had bewogen om zo'n draak van een stuk op de planken te brengen. Enkele namen Ook van Forento zijn er vanzelfsprekend, buiten de reeds genoem de, vele namen bekend van leden die toneel hebben gespeeld en vaak ook in het bestuur of in een commissie zaten. Een groot verschil met Pancratius is dat er bij Forento nauwelijks sprake was van toneelfa milies. Alleen in het gezin Maas lieten naast Henk ook zijn vrouw Rie en hun dochters Marjan en Eveline hun acteertalenten op de plan ken zien .Wel waren er diverse echtparen actief betrokken bij de ver 30 eniging, zoals Bas en Aaf Bruinsel, Henk en Wil Baars, Guus en Cor Glass, George en Elly Roetering en Ted en Sibylle Louman. Laatstgenoemd echtpaar zat eind jaren zeventig in de leescommis sie van Forento. Deze commissie heeft als taak het marktaanbod van stukken door te werken en het bestuur te adviseren bij het maken van een keuze. De andere echtparen komen we vooral tegen bij de rol verdelingen in de beginperiode, hetgeen ook geldt voor de spelers Wim Lubsen.Loes Duin en Annelies Hopman. In de jaren zeventig en tachtig kwamen in de programmaboekjes meerdere keren namen voor als Dick Groot, Wim Eichelsheim, Edith Molenkamp, Carla Krott, Maartje Uiterwijk, Mariëtte Boxman, Jan van Wijk, Dieuwke Dijkens, Yvonne Wegman, Chris de Groot, Hans van Doesum, Frank Edam, Gosse Zoet, Henny Pijlman en Frits Stroomer. De laatste had in de tachtiger jaren ook een groot aantal stukken als regisseur on der zijn hoede. Van de sinterklaasvoorstellingen is keurig bijgehou den welke spelers hebben meegespeeld en hoe vaak. Het record is in handen van Chris de Groot, op de voet gevolgd door Edith Molenkamp en Edith Welagen. Ook Greet Borst vertolkte zeven keer een rol. Greet ontwerpt en maakt al tien jaar de kleding voor Forento en door deze hobby is ze toen haar eigen verhuurbedrijfje 'Greet Verkleedt' begonnen. Verschillende van de genoemde leden hadden een be stuursfunctie, die volgens verslagen en mededelingenbladen ook werd bekleed door bijvoorbeeld Oene Nieuwenhuis, Nico Out, Rennie van der Houw, Gré Prins, Betty Benjamin, Edith Speekman, Frits van Manen.Gerard Robijns.Gert-Jan Bremer. Wim Behrens, Rob Heidens en Joop Laan. Na Fred Kamp zijn achtereenvolgens Bert Wiggers, Hannie Overmars, Annelies van den Enk. Helga van der Ploeg en Antoinette Laan voorzitter geweest. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Annemiek Kwanten, secretaris Peter de Winter, penning meester Edith Welagen en de algemene leden Lisette Borst en Daphne Smit. Forento 40 jaar Ook in de jaren negentig werden er door Forento verschillende stuk ken gespeeld. Voor de ouderen waren dit onder andere 'Liet dagboek van Anne Frank' in 1990 en de tragikomedie 'Dwaasheid heeft haar eigen recht' in 1992. In dat jaar werd eveneens het blijspel 'Soubrette' opgevoerd, waarbij twee korte pauzes werden ingelast in verband met de decorwisseling. Tijdens deze pauzes trad een zangeres op met, in de lijn van het stuk. Amerikaanse songs. In april 1993 verscheen de aloude 'Nieuwsbrief' weer eens en werd hiermee in ere hersteld. Gemeld werd dat de eenakter voor de kin deren 'Wij wassen niet af' die maand twee keer zou worden opge voerd. Tevens werd met weemoed afscheid genomen van de zeer ge waardeerde lichtman Jeen Woudwijk. Zijn taak werd overgenomen door Hans de Vries en van zijn technische hoogstandjes mocht Forento tien jaar lang dankbaar gebruik maken. Op 5 juni 1993 leverde Forento goed spel in de komische thriller 'Een gast teveel' onder regie van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 30