belzaak uit Beverwijk ter ere van het 15-jarig bestaan aanbood in het vervolg alle benodigde meubelen te leveren en ze nog gratis te be zorgen en terug te halen ook. Het was een slag voor de vereniging dat Guus Glass, die zich jaren lang had bezig gehouden met het grimewerk, de decorbouw en af en toe ook speelde of regisseerde voor Forento, in november 1978 over leed op 73-jarige leeftijd. Forento verloor in no vember 1978 Guus Glass, die jarenlang het grimewerk en de decor bouw verzorgde. Ups en dow ns De eerste helft van de jaren tachtig was voor Forento een periode met ups en downs. Wat het geld betreft moest men nog altijd op de klein tjes letten. In 1981 werd de vereniging opgeschrikt door het plotselinge over lijden van bestuurslid en regisseur Henk Maas. Dick Groot en Aaf Bruinsel hielpen Forento uit de nood door de regie van het toen in voorbereiding zijnde stuk 'Misdaad aan het meer' over te nemen. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan werd in januari 1983 een speciaal stuk, de komedie 'De heer van Pourseaugnac' van Molière, ten tonele gebracht. Volgens Forento betrof het ditmaal een onovertroffen komedie en zij garandeerde het publiek: "niet gela chen, geld terug". De regie was in handen van Frits Stroomer. Het werd een markant karakterspel, dat boeiend en met veel vaart werd gespeeld, aldus een regionale krant van 24 januari 1983. In hetzelf de jaar kreeg Forento te maken met een uiterst bizarre gebeurtenis, waardoor de vereniging ook in een behoorlijke dip terecht kwam. Velen kunnen zich namelijk nog wel de beruchte Castricumse huur- moord herinneren en weten daarvan te vertellen dat een toneelspeler Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan in 1983 werd het stuk 'De heer van Pourseaugnac' ten tonele gebracht. Op de foto v.l.n.r. Flans van Doesum, Chris de Groot, Marie-Louise Middelhoff, Edith Speekman, Anneke Hooijer, Frans de Jager en Gert-Jan Bremer. van Forento hier als opdrachtgever bij betrokken was en zelfs op de planken stond toen de moord werd gepleegd. Het was een nauwe lijks te vatten scenario en bestuur en leden hadden wel even tijd no dig om deze schok te verwerken. In 1984 kwam er een einde aan het 12-jarig voorzitterschap van Hans van Doesum. Hij werd na zijn aftreden benoemd tot erelid en opge volgd door Fred Kamp. die nog maar net door de vereniging was bin nengehaald als decorbouwer. Forento nam in mei 1984 met de een akter 'De Boodschap' deel aan het jaarlijkse eenakterfestival in de Nieuwe Slof te Beverwijk. Aan het eind van dat jaar werd het to neelseizoen geopend met een zeer bijzondere voorstelling. Forento zocht andere wegen door het publiek een gevarieerde toneelavond te bieden in de vorm van een drietal eenakters in verschillende genres voor een elk wat wils. Dat er achter de schermen bij een toneelvereniging ook heel veel werk wordt verzet, werd duidelijk toegelicht in het clubblad van Forento van 1 juli 1984 door middel van een verhaal over de techni sche commissie. Deze bestond uit een 'timmerploeg', oftewel de de- corbouwploeg en een licht- en geluidploeg. Van de laatstgenoemde groep werd René Prins toen in de schijnwerpers gezet, want zo schreef Bart van Hove: "veelal wordt hij vergeten, maar met een juiste ver lichting staat of valt het stuk Ook werd er regelmatig aandacht be steed aan het grimeren. Vier speelsters volgden in 1987 en 1988 een cursus hiervoor en dat was beslist geen pretje, omdat het neerkomt op urenlang stilzitten en afschminken. Ook een bewaard en onder tussen vergeeld actielijstje van Forento laat nog eens zien welke han delingen er voor een opvoering allemaal verricht moeten worden met betrekking tot drukwerk, huur van zaal en kostuums, vergunningen, auteursrechten, uitnodigingen, publiciteit etc. In april 1987 werd er in De Clinghe weer eens een sprankelende ko medie, getiteld 'Het leven is te kort', op de planken gezet. Volgens een recensie hiervan werd er perfect gespeeld en liet Forento hier mee zien dat amateurtoneel wel degelijk echt leuk kon zijn. Zilveren jubileum Het jaar 1988 stond in het teken van het 25-jarig bestaan van de ver eniging. Forento telde toen 32 leden. Bas Bruinsel werd in dat jaar Henk Maas, hier acteur in het stuk 'Plaza Hotel'overleed plotse ling in 1981. 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 29