Op Koninginnedag 1968 werd 'Als het kindje binnenkomt' opge voerd door v.l.n.r. staand Egbert Tates, Henk Maas, Hans van Doesum en regisseur Nico Out, zittend Anneiies Hopman, Elly Roetering, Aaf Bruinsel, Marjan Maas en Truus van den Boogaard. Bas Bruinsel, 'de grote man achter het kindertoneel' plichtige P.R. van Jaarsveld aanwezig zou kunnen zijn op de repeti ties op maandag- en vrijdagavond voor het toneelstuk dat op 28 no vember van dat jaar zou worden opgevoerd. Dat stuk heette 'Het weerhuisje', waarvoor de leden een avond op pad gingen om een aan kondiging van de uitvoering in een groot deel van Castricum huis- aan-huis te bezorgen. Na de uitvoering werd geconcludeerd dat het stuk spijtig genoeg niet aan de verwachtingen had beantwoord en dat de keuze hiervan voor deze groep niet gelukkig was. Vanaf eind 1964 repeteerde Forento niet meer bij Borst, maar in een zaal in het jeugdhuis aan de Overtoom, zodat men ongestoord en rus tig zijn gang kon gaan. Ongetwijfeld deed men toen nog trouw "Oefeningen om de ademhalingsorganen te versterken en de wer king ervan te verbeteren"die in 1961 op papier waren gezet. Aan de Overtoom werden ook de jaarlijkse algemene ledenvergaderin gen gehouden, zoals blijkt uit het verslag van de ledenvergadering van 26 januari 1965. Hierin werd vermeld dat de financiële toestand van de vereniging er aanmerkelijk beter uitzag dan een jaar daarvoor. De eveneens opgenomen begroting voor 1966 liet echter ook zien dat men zich in het nieuwe seizoen met slechts een bedrag van 947,- diende te bedruipen. Ook werden er in die jaren in het 'clubhuis' con tactavonden georganiseerd, waarbij de gezelligheid voorop stond. In het voorjaar van 1965 liet Herman Duin het bestuur weten dat hij hoofdzakelijk wegens drukke werkzaamheden de regie van het na jaarsstuk onmogelijk op zich kon nemen. Zijn taak werd overgeno men door Nico Out. die dit werk tot en met 1968 zou blijven doen. Onder zijn leiding werd er onder andere een voortreffelijke vertol king gegeven van stukken als de thriller 'Het mannion mysterieen van de toch niet zo eenvoudige blijspelen 'Oscar''Maribei' en 'Als het kindje binnenkomt' Ook de jeugd kwam na de eerste voorstelling in 1963 volop aan haar trekken in de zestiger jaren. Maar liefst 12 stukken werden er in die periode met het nodige succes gespeeld, waaronder 'De dubbele sul tan', 'De wonderslojfen''De geldmolen' en 'Het geheim van pan- dolino'. De voorstellingen, die op alle scholen werden aangekon digd, haalden soms wel 1000 kinderen. Voor een groot deel was dat ook te danken aan het niet aflatende enthousiasme waarmee Bas Bruinsel de stukken regisseerde, die hij bovendien zelf vaak ge schreven had. Ook ontwierp hij de decors, de raambiljetten en al het drukwerk. Mede gelet op zijn eerdergenoemde rol bij de sinter klaasstukken kan hij dan ook terecht 'de grote man achter het kin dertoneel' worden genoemd. Tweede en derde lustrum In 1970 droeg Bas Bruinsel de voorzitters hamer over aan Rinus Tierolf, maar hij bleef zeer actief voor de vereniging, gaf adviezen en kwam nog een keer terug in het bestuur. Tierolf bleef om gezondheidsredenen niet lang voorzitter en werd in 1972 reeds op gevolgd door Hans van Doesum, die vanaf 1967 meespeelde en het jaar daarop in het bestuur kwam. Van Doesum en Bruinsel speelden in die tijd regelmatig voor sinter klaas bij mensen thuis of op scholen om met de opbrengsten daarvan de kas van Forento te spekken. Het was een welkome aanvul ling van de inkomsten, ondanks dat de ge meente in oktober 1972 een nieuwe verbe terde subsidieregeling toezegde. Die rege ling was een gevolg van het feit dat het ge meentebestuur het belangrijk vond dat de toneelzaal van De Clinghe meer geïntegreerd zou raken in de Castricumse gemeenschap, omdat in Castricum een dergelijke ruimte ten enenmale ontbrak. De huur van De Clinghe en de kosten van gro tere decors waren voor Forento echter veel te hoog, terwijl het onze ker was of er voldoende mensen naar het terrein van Duin en Bosch wilden komen. Immers, er bestond voor het betreden van het terrein van een psychiatrisch ziekenhuis toch nog altijd een behoorlijke drem pel. Maar de subsidieregeling was gelukkig zodanig dat Forento het risico durfde te nemen om in De Clinghe te gaan spelen. Het tweede lustrum, oftewel het 10-jarig bestaan, werd gevierd in 1973 met als spektakel de uitvoering van 'De Cactusbloem' in De Clinghe. Dat was een huzarenstukje omdat men met een draaitoneel werkte, geleend van de Nederlandse Opera, waar toenmalig regis seur Nico Out als decorontwerper zijn brood verdiende. Ook de op voering van het voorjaarsstuk in 1974, het blijspel 'Er zit een haar in mijn soep', werd in het Nieuwsblad voor Castricum subliem ge noemd. Niet alleen de spelers, maar ook degenen die verantwoorde lijk waren voor de techniek, de decors en het grimewerk kregen een grote pluim. Daarna liep het aantal spelende leden enigszins terug en om die reden gaven Bas en Aaf Bruinsel in de zomermaanden voor ieder die dit wilde toneellessen. Dit resulteerde in een enorm succes en een behoorlijke aanwas van nieuwe leden, zodat de vereniging weer ging bloeien. Het stuk 'Een huis vol herrie', dit keer onder re gie van Dick Groot, werd weer eens een topper. Daarentegen was de keuze van het blijspel 'Jij weet, jij weet wat ik niet weet' ter gele genheid van het derde lustrum in 1978 een misser, omdat het een te gedateerd stuk was. Forento was toen wel heel verheugd dat een meu- 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 28