F(DRENT(S) den afgezaagd en andere delen werden op zijn kant gezet. Gelukkig werden deze decorstukken voor de laatste keer gebruikt. In een bepaald stuk moest Adriaan Brakenhoff op een divan gaan zit ten die tegen de wand stond. Hij nam echter een te brede zit en kwam tussen de divan en de wand terecht. Men vond dit voorval zo leuk, dat besloten werd dit in de opvoering te houden. Chris Temme had. om zijn teksten te onthouden, diverse spiekbrief jes neergelegd op de bar, toen hij de rol van barkeeper speelde. Chris was echter volledig onthand toen andere spelers hem voor de gein achter zijn bar vandaan trokken en had op dat moment de souffleur dringend nodig. Rie Huiberts speelde eens een scène waarin zij regelmatig cognac moest drinken. Hiervoor gebruikte men een karaf, die gevuld was met koude thee. In de pauze werd de thee stiekem vervangen door echte cognac, waarin arme Rie zich danig verslikte. FORENTO Het ontstaan De tweede Castricumse toneelvereniging Forento komt voort uit de Nederlandse Vereniging van Forensen. Laatstgenoemde vereniging werd opgericht omstreeks 1935 voor de forensen die in Castricum woonden en in Amsterdam, Haarlem of de Zaanstreek hun werk hadden. De forensenver- eniging maakte zich sterk voor gemeenschappelijke belangen, zoals het verbeteren van de spoordienstregeling, het collec tief aangaan van verzekeringen en de bevordering van het cultu rele leven en de sport in Castri cum. Zodoende organiseerde men ontspanningsavonden en werd er middenjaren vijftig een blijspel op de planken gezet. De initiatiefnemer hiertoe was de Amsterdammer Herman Duin, die zich in 1954 in onze ge meente vestigde. Nadat er begin Herman Duin, mede-oprichter jaren zestig veel leden van de en eerste voorzitter van Forento. re openbare uitvoeringen kennis te laten nemen van hun kunnen en voorts op alle andere wettige wijzen De eerste ledenlijst telde 24 leden en 2 aspirant-leden. Forento be gon al snel met het werven van donateurs en dat resulteerde eind 1964 in een lijst met 53 personen die de vereniging steunden. De jaren zestig Nog in hetzelfde jaar van de oprichting nam secretaris Bas Bruinsel het voorzitterschap over van Herman Duin en werd Henk Maas se cretaris. Later ging Henk Maas ook een aantal stukken regisseren. De naam Bruinsel zou overigens nog jarenlang onlosmakelijk ver bonden zijn aan Forento, wat ook in de rest van dit artikel duidelijk naar voren komt. De eerste voorstelling, het blijspel 'Hoogheid, uw kameel staat voor', werd gegeven op 26 oktober 1963 in zaal Borst. De echtgenote van de voorzitter. Aaf Bruinsel-Slot, vertolkte een van de hoofdrollen en Herman Duin was regisseur. Forento ging zich daarna toeleggen op twee voorstellingen per jaar. waarvan er altijd een in samenwerking met de Oranjevereniging op de avond van Koninginnedag werd ge speeld. Daarnaast werd er ook gespeeld voor personeelsverenigin gen of bijvoorbeeld voor de leden van de Castricumse Reddingsbri gade. Op 30 april 1964 werd het lustige blijspel 'Humpie heeft een bok ge schoten opgevoerd en na afloop werd er een groot oranjebal ge houden. In het programmaboekje voor die avond werd ingegaan op de invloed van de televisie en het gevreesde teruglopend bezoek van de schouwburgzalen in het algemeen. Die vrees bleek echter onge grond, want zo schreef men: "Het schouwburgbezoek stijgt weer en ook de amateurtoneelverenigingen schijnen het dieptepunt te zijn ge passeerd. Gestart zijnde tijdens dit dieptepunt mag ook Forento zich nu in een groter wordende belangstelling verheugen Ook werd op Koninginnedag 1964 het eerste kinderstuk, getiteld 'Pico bello', ge speeld. In het mededelingenblad van de vereniging van mei 1964 had het bestuur het dan ook terecht over een krachttoer op die 30ste april, maar ook werd gesteld dat na even een paar dagen uitblazen "weer verder wordt gegaan met offers brengen aan de cultuur en stenen bijdragen tot nut van het algemeen In die tijd deed het bestuur alle mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat belangrijke spelers in de gelegenheid waren om aan de repetities deel te nemen. Zo deed de voorzitter op 3 oktober 1964 het schriftelijk verzoek aan de Commandant van de Ripperda-kazerne in Haarlem of de dienst- Het eerste stuk 'Hoogheid, uw kameel staat voor' in 1963 met v.l.n.r. staand Wil Baars, Wim Lubsen, Aaf Bruinsel en Jan Assman, zittend Oene Nieuwenhuis en Wil Sanders. Het logo van Forento, bekend van de twee open o's. vroegere toneelvereniging 'De Schakel' waren toegetreden tot de fo rensenvereniging. konden er stukken van behoorlijk niveau worden aangepakt. De toneelgroep kreeg een eigen bestuur, waarvan Herman Duin voorzitter werd. Vanaf 12 maart 1963 ging de groep officieel haar eigen weg onder de naam 'Forento', een afkorting van 'FORENsen TOneelgroep'Deze naam werd bedacht door Jan Assman en het logo, bekend van de twee open o's, werd ontworpen door re clameman Bas Bruinsel. mede-oprichter van de vereniging. Artikel 3 van de statuten vermeldde de volgende doelstelling: "De vereni ging stelt zich ten doel door beoefening van toneelspelkunst en an dere expressievormen de leden een zinvolle en prettige vrijetijdsbe steding te geven en mede daardoor het culturele leven in Castricum en omgeving te stimuleren. De vereniging tracht dit doel te bereiken door na een reeks repetities belangstellenden tijdens een ofmeerde- 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 27