De musical 'De kleine Paracleter gele genheid van het 50-jarig jubileum in 1989, had een overweldigende bijval. paard ingezet, waarvoor nog even een WA- verzekering werd afgesloten. Ook moest er voor een aanzienlijk bedrag een buiten tent worden gehuurd, zodat het paard over dekt kon worden gestald totdat het weer moest opdraven Ook in de afgelopen vier jaar heeft Pancratius het hoofd goed boven water we ten te houden. Mede dankzij de stevige fun damenten, gelegd door eerdere generaties, is er nog steeds sprake van een gezonde ver eniging. Maar het blijft ook een vereniging die het nog steeds met beperkte middelen moet doen. Want toen de spelers na de eer ste voorstelling van het blijspel 'Caravan' op 11 april 2003 met een bloemetje werden bedankt, moesten zij dit weer inleveren, zo dat het opnieuw de volgende avond na de tweede uitvoering kon worden uitgereikt Sfeervol beeld uit 'Sil de Strandjutter'de grootste jubileumpro ductie aller tijden uit 1999 met v.l.n.r. Rina Oorthuis, Erwin Dekker, Ronald Kuijer en Saskia Claassens. Samenwerking met Forento Met Forento, een van de andere twee toneelverenigingen, heeft Pancratius al heel wat jaren een goede band. In het verre verleden bestond er wel enige rivaliteit tussen beide verenigingen, maar van af het midden van de jaren zeventig speelt dit beslist niet meer. Sinds die tijd zijn er over en weer wel eens voorstellen gedaan om te fuse ren, maar het bleek steeds niet nodig om hiertoe over te gaan. Het is in de geschiedenis van het Castricumse amateurtoneel een keer voor gekomen dat Pancratius en Forento op dezelfde avond, te weten 15 december 1979, een voorstelling gaven. De oorzaak was een vergis sing van Pancratius, waarvoor aan Forento schriftelijk excuses wer den aangeboden. Volgens het 'Forento nieuws' uit 1985 vergader den de besturen van Forento en Pancratius in juni van dat jaar in goe de sfeer met elkaar. Het doel was het uitwisselen van gedachten en ideeën, het ter sprake brengen van eventuele moeilijkheden wat de speeldatuni betreft en de mogelijkheden te onderzoeken om elkaar waar mogelijk de helpende toneelhand toe te steken. Vanaf 1983 voe- weer voltallig was. Het prachtige stuk 'Dwaasheid heeft haar eigen recht' werd opgevoerd in de aula van het Jac.P. Thijsse College. Lovende recensies en een enthousiast publiek bewezen dat Pancratius op de goede weg was. Als kinderstuk werd gekozen voor 'De gou den spiegel van Pierewiet', dat ook in 1988/1989 werd opgevoerd. De bezetting was echter dusdanig, dat er niet genoeg spelers waren en om die reden werden er hier en daar wat vroegere spelers of zelfs familieleden geronseld. Een aantal daarvan bleef hangen, zodat het ledental tot zo'n 22 groeide. Ook de daaropvolgende stukken 'Er valt een traan op de tompoes' van Annie M.G. Schmidt en de klucht 'Maak plaats voor mevrouw' hadden veel succes. Toen stond 1999 voor de deur, het jaar waarin de vereniging 60 jaar bestond, en ook dat liet men niet ongemerkt voorbij gaan. Voor de kinderen werd het jubileumstuk 'Goud, Goud, Goud' op de planken gebracht, met daaraan gekoppeld een kleurwedstrijd. Voor de volwassenen werden kosten noch moeite gespaard om de grootste jubileumproductie aller tijden te realiseren door de opvoe ring van 'Sil de Strandjutter'Hierbij waren wel zo'n 120 personen betrokken. Ook zang- en dansgroepen deden eraan mee, waaronder het Castricumse shantykoor 'De Skulpers'. De prachtige opvoering vond plaats in De Clinghe. Om het verhaal, dat zich afspeelt op Terschelling, zo echt mogelijk te doen lijken, werd zelfs een Fries Sintstuk uit 1994 met v.l.n.r. staand Chris de Groot, Arie Lute, Elly Trakzel en Henk Hoogerwerf, zittend Editl: Molenkamp en Greet Borst.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 25