De spelers van 'Een Huis vol Herrie met regisseur Cees Bodewes (staand, vijfde van links). Pancratius besloot in 1942 met de opvoe ringen te stoppen, daar in de oorlog vele verenigingen op last van de Duitse bezet ters in de door hen ingestelde Cultuurkamer moesten worden ondergebracht. Opbouw na de oorlog Direct na de oorlog begon Pancratius weer met haar opvoeringen. In het seizoen 1945/1946 werden maar liefst zes stukken gespeeld, waarvan twee in de openlucht. De openluchtuitvoeringen vonden plaats in de duinen, waar ruimte was voor zo'n 3000 toeschouwers. Aan het openluchtspel 'Stefan Borkos' werd met succes opgevoerd in 1949. Een sportief plaatje uit 'De Privésecretaresse' (1941) met v.l.n.r. het echtpaar Ab en Aiie Weda-Res, Rie Huiberts en Paul Lute. voeringen voor rekening van Pancratius waren, werden de inkomsten namelijk drastisch verkleind en daarom schreef hij in zijn verslag: "U zult het met mij eens zijn, dat het toch niet makkelijk is met Besturen, waarin uitsluitend het vrouwelijk element vertegenwoordigd is, te on derhandelen, wanneer het om de dubbeltjes gaat" Alle acht gespeelde stukken van 1939 t/m 1942 stonden onder regie van Cees Bodewes, die jarenlang hoofd is geweest van de Cuneraschool te Bakkum. Het eerste stuk was 'Kinderen van ons Volk'. Vervolgens werden in die jaren onder andere opgevoerd: 'Een Huisvol Herrie''De Spooktrein''Jessonda', 'De Privésecretaresse' en 'De Kemphanen'Na afloop van de voorstellingen gingen stee vast tijdens het bal de voetjes van de vloer, waardoor deze toneel avonden voor een flink stuk volksvermaak in ons dorp zorgden. 'Genesius' is Pancratius bijna failliet gegaan. Bij de eerste uitvoe ring kwamen er nog 1500 mensen kijken. Op de avond van de twee de uitvoering stond er echter een harde storm, waardoor er nauwe lijks publiek was. Het gevolg was dat men op een tekort van 571 ,- kwam te zitten. Gelukkig was de openluchtuitvoering daarna een groot succes, zodat de tekorten weer enigszins konden worden terug gebracht. In die jaren moest er meestal met eenvoudige middelen worden ge werkt. Pancratius kon bijvoorbeeld vooreen kerstuitvoering in 1947 geen kostuums krijgen, maar met behulp van een aantal gordijnen, die met een koord om het hoofd werden gedaan, slaagde men er toch in om er zeer oosters uit te zien. Er werden toen hoge eisen gesteld aan de inzet van de leden en zo kon het gebeuren dat het bestuur be sloot een lid te royeren dat driemaal afwezig was op een ledenver gadering zonder afbericht. Aan het eind van het tweede lustrum stond Pancratius er financieel niet zo best voor vanwege het feit dat de zalen lang niet altijd vol za ten. Desondanks bleef men er alles aan doen om de mensen naar het toneel te krijgen. Er werd toentertijd een keer in zaal Borst in Bakkum 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 22