KINDEREN VAN ONS VOLK De Castricumse toneelverenigingen Bewijs van Toegang VOOR ANTOON COOLEN's op Zondag 12 Nov. a.s., 7.30 uur in de Tooneelzaal van den heer W. BORST te Bakkum N.H. ilii Na afloop BAL is INLEIDING In Castricum en Bakkum wordt al heel veel jaren aan amateurtoneel gedaan. Een van de vroegere grote pioniers was onze plaatsgenoot Wub van Weenen. Deze rasartiest boekte met zijn zelf geschreven revues grote successen in de jaren twintig en dertig, zoals is be schreven in het 19e jaarboekje van onze werkgroep. Castricum ken de in die tijd de katholieke to neelverenigingen 'De Gong' en de 'St.-Jozefsgezellen'. Daar naast bestond er een niet-katho- lieke vereniging, die onder de naam 'De Schakel' in 1920 was opgericht. Omdat de katholieke verenigin gen zich in 1939 bedreigd voel den door de plannen van de R.K. Volksbond om een toneelgroep op te richten en er ook nog een toneelgroep van het 'Jeugdwerk' bestond, bracht pastoor Goes in de lente van dat jaar alle groe pen bij elkaar en wist hen onder één noemer te brengen. Zo doende werd op 30 juni 1939 de R.K. Gemengde Toneelverenig ing 'St.-Pancratius' ten doop ge houden. Toneelvereniging 'De Schakel' is tot het eind van de vijftiger jaren actief geweest. Een belangrijke uitbreiding van het Castricumse amateurtoneel vond plaats in 1963 door de oprichting van 'Forento'. In het begin van 1983 bleek dat er naast Pancratius en Forento nog bestaansrecht was voor een derde toneelgroep, die de naam 'Expressie' kreeg. In dit artikel komen de drie nu nog bestaande Castricumse toneel verenigingen in chronologische volgorde voor het voetlicht. PANCRATIUS De beginperiode De 64-jarige toneelvereniging St.-Pancratius, door de leden onder ling 'Pankie' genoemd, kan terugkijken op een succesvol en bewo gen verleden. Dit blijkt uit de vele boeiende verhalen en foto's die vanaf de beginperiode bewaard zijn gebleven. In 1939 luidde de doel stelling van Pancratius volgens artikel I van haar statuten als volgt: "Het doel van de R.K. Toneelvereniging is toneeluitvoeringen geven op brede basis en moreel verantwoorde grondslag, in de vorm van cabaret-, toneel- en revuespel. Speciaal zal aandacht worden besteed aan de beoefening van de declamatiespel- en spraakverbetering, in het kort alles wat bijdraagt tot de culturele verheffing van de leden en de vereniging in het algemeen Aan de kandidaat-leden werden in die tijd negen eisen gesteld. Uiteraard moest men rooms-katholiek zijn en zo mogelijk ook lid Entreebewijs en programma voor het eerste stuk 'Kinderen van ons Volk(1939). van een R.K. Standsorganisatie. Ook diende men van onbesproken en onberispelijk gedrag te zijn en was het een vereiste om ambitie en aanleg te bezitten voor het 'dilettantentoneel'. Een toneelstuk kon toen niet worden opgevoerd voordat de geestelijke adviseur, te we ten de pastoor, had vastgesteld dat de goede zeden in acht waren ge nomen en de fatsoensnormen niet werden overschreden. Zoals bij elke nieuwe vereniging waren de eerste jaren ook voor Pancratius de moeilijkste. Het bezoekersaantal was niet bijster groot en omvatte pakweg 10% van de katholieke bevolking. Op de eerste uitvoering van een stuk kwamen soms wel 260 mensen af, maar dit kon ook tot gevolg hebben dat er bij de tweede voorstelling slechts 40 bezoekers waren. De contributie bedroeg in die tijd een kwartje per maand en de penningmeester opende zijn eerste jaarverslag in 1940 met de verheugende mededeling dat de vereniging "een kas bezit met daarin guldens en centen en zelfs een paar bankjes van tien De pen ningmeester liet echter in hetzelfde jaarverslag ook met enige wrevel blijken dat hij weinig op had met opvoeringen voor de Vrouwenbond in Castricum en Heemskerk. Omdat de consumpties tijdens deze uit- Yl. K. Q&n. „tPJL. TIcuuzAOUM" ENTRÉE f 0.50 incl. bel. 21 Pastoor Goes, de grondlegger van Pancratius

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 21