In memoriam Frans Baars Verantwoording: Het verhaal van de klok is opgetekend uit het rapportKlok op stap' dat door de heer Fred van der Zande in het jaar 2000 is gemaakt. Enthousiast gemaakt door een artikel uit de zeventigerjaren van C.W. Tempelmans-Plat, indertijd lid van de Werkgroep Oud-Castricum, is hij op zoek gegaan naar de gebeurtenissen rond de roof en terugkeer van de klok. Via een oproep in hetWeekbladSchuttevaer' is hij in con tact gekomen met een man uit Urk, A. van Urk, die een deel van de his torie al had uitgezocht. Delen van deze tekst zijn letterlijk van de heren Van der Zande en Van Urk overgenomen. Fred van der Zande is actief binnen de Nederlands Hervormde kerk en heeft zich vele jaren vooral bezig gehouden met de kerk als monument. Zonder zijn en thousiasme en inzet was dit artikel niet tot stand gekomen. Geïnteresseerden kunnen in 'De Duynkant' het complete rapport in zien. Frans Baars is op 11 juni 2003 op 64-jarige leeftijd overleden. Frans was al vanaf 1970 intensief betrokken bij de werkzaamhe den van de Werkgroep Oud-Castricum. In die jaren was de nog jonge werkgroep vooral op archeologisch gebied zeer actief, met name in de omgeving van de Cieweg. Frans woonde enkele stra ten verder, was buitengewoon geïnteresseerd in de opgravingen en heeft zich aangesloten bij de werk groep. Hij deed vanaf het begin heel en thousiast mee. nam al gauw initiatieven en nam ook meteen bepaalde werk zaamheden op zich. Al in 1972 wordt Frans als vertegenwoordiger van Oud- Castricum benoemd in het bestuur van de afdeling Alkmaar van de Archeolo gische Werkgemeenschap voor Neder land. Steeds meer gaat Frans zich naast de ar cheologie ook met andere zaken bezig houden. Zo neemt hij in 1973 deel aan een activiteit om historische gebouwen in Castricum te inventariseren, helpt met de in gebruikname van ons toen nieuwe museumgebouwtje 'De Duynkant' en treedt ook in datzelfde jaar - 1973 - toe tot het bestuur van Oud-Castricum, een functie die hij twintig jaar zal bekleden. In 1976 wordt Frans namens Oud-Castricum afgevaardigd in de gemeentelijke adviescommissie voor de monumenten. Pas an derhalfjaar geleden heeft hij zijn taak in de Monumentencommissie beëindigd. De Werkgroep deed nooit tevergeefs een beroep op Frans, hij stond altijd klaar; zo had hij bij diverse tentoonstellingen van Oud- Castricum de coördinatie van opzet en inrichting. Hij leidde ook enkele jaren in het gebouwtje de inventarisatiewerkzaamheden van onze collectie en heeft een paar jaar op het archief in Alkmaar samen met enkele andere leden het archief van de gemeente Castricum over de periode 1916 tot 1936 geïnventariseerd. Daarnaast heeft Frans bij de bouw van ons nieuwe Historisch Informatie Centrum in 2001 de leiding gehad over de werkgroep inrichting. In het bijzonder heeft Frans zich ingezet voor het jaarboekje van Oud-Castricum. In 1978 hebben we het eerste jaarboekje uitge geven. Vanaf het allereerste maakte Frans deel uit van de redac tie van het jaarboekje. Overeen periode van zo'n 26 jaar heeft de redactie samen meer dan honderd keer vergaderd, de laatste keer dat we hiervoor met Frans bijeen geweest zijnwas op 7 mei jongst leden, de volgende vergadering die we op 21 mei bij Frans thuis zouden houden - dus nog geen 4 weken voor zijn overlijden, - heeft hij moeten afzeggen. Het ging op dat moment niet, zijn ziekte en de pijn maakte het hem on mogelijk. Frans heeft zich tot het uiterste gegeven voor Oud-Castricum. Hij verdiepte zich door de jaren heen grondig in allerlei onderwerpen en heeft vele boeiende artikelen voor de jaarboekjes geschreven (in totaal 15), waaronder ver schillende themanummers, zoals over de R.-K. Pancratius parochie, het onderwijs, de Ned.-Hervormde Gemeente en de brandweer. Zijn laatste bijdrage staat in dit jaar boekje en is getiteld: 'Een klok op stap'. Het was altijd een plezier met Frans samen te werken in welk verband dan ook. Frans bracht altijd een stuk warm te en gezelligheid mee, zat vol humor. Als het eens iets anders liep dan we wilden, dan wist Frans de situatie al tijd te relativeren en er een positieve draai aan te geven. Frans had zich graag nog veel langer voor Oud-Castricum willen inzetten. Het heeft niet meer zo mogen zijn. Wij zijn heel dank baar voor datgene wat hij voor de Werkgroep is geweest en voor velen van ons persoonlijk heeft betekend. Wij zullen Frans ont zettend missen. 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 20