De Luif aan de Limmerweg (nr. 4) Als een onvolledige stolp is deze boerderij voor 1853 gebouwd op een smalle strook grond van ca. 30 m2 door Willem Kraakman. Zijn dochter Maartje Kraakman, geboren in 1815 te Egmond-Binnen,ge huwd met Cornelis Mooij, geboren in 1814 te Bergen.dagloner, over leden in 1853 te Castricum, legde als weduwe op 12-10-1890 een verklaring van eigendom af "Dat zij sedert liet jaar 1853, dus gedurende meer dan dertig jaren, te goeder trouw heeft het voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig bezit voor zich zeiven van: 1) een huis en erf, staande en gelegen te Castricum, kadastraal be kend in sectie A, onder nummer 450, groot 30 centiaren, staande nog ten name van Willem Kraakman en 2) eenig tuinland, gelegen aldaar, kadastraal bekend in sectie A, on der nummer 449, groot 12 aren en 80 centiaren, ten name van de Erven Johannes Kraakman. Dat zij bovendien gedurende al die tijd heeft betaald en gedragen alle belastingen en gewone en buitengewone reparatiën en wegens die perceelen en daarom het ongestoord genot bezat en nog bezit. Dat zij op grond van al het vorenstaande, dus door middel van ver jaring, den eigendom van voormelde onroerende goederen heeft ver kregen. Dat zij daarom verzoekt deze akte ten kantore der hypotheken te Haarlem te doen overschrijven in de daarvoor bestemde openbare registers en voor zoveel noodig de Heer Hypotheekbewaarder te Haarlem te volmachtigen om voormelde perceelen onroerend goed ten haren name te stellen en over te brengen op den perceelsgewij- zen kadastralen legger der Gemeente Castricum" Ligging van 'De Luif aan de Limmerweg. In 1901 liet Cornelis Mooij, geboren in 1851 te Castricum, gehuwd met Guurt Zonneveld, een schuur plaatsen en in 1909 ging hij over tot verkoop aan Petrus J. Min. landbouwer te Castricum, die het ge heel in 1911 verkocht aan Hubertus de Winter, geboren in 1863 te Castricum, veehouder, zoon van Jan de Winter en Maartje van Weenen en gehuwd met Catharina Koning. Dit echtpaar woonde er tot 1937, in welk jaar de boerderij werd verkocht aan Arie Liefting, geboren in 1867 te Egmond-Binnen, landman en veehouder en in 1894 ge huwd met Adriana Apeldoorn. Hij liet in 1938 een schuur voor bol- lenopslag bouwen en verhuurde het huis aan Lou Duinmeijer en la ter in 1952 aan Piet de Waard. In 1947 werd het huis aangepast voor betere woonomstandigheden en op 24-5-1959 werd de woning in het kader van de woningwet door de gemeente Castricum onbewoon baar verklaard. In 1962 volgde verkoop door de eigenaar Adrianus Adriaanszoon Liefting, eigenaar sedert 1960, aan Gerardus A. Haanraads, winke lier te Alkmaar, die daarmee het onbewoonbare huis Limmerweg 4 met erf verkreeg op 2370 m2 grond in sectie A, nr.1285 en er de naam 'de Luif' aan heeft gegeven. Hij was gehuwd met Johanna Besteman en maakte de begane grond van de boerderij geschikt om er te kun nen wonen. In 1968 liet hij een houten garage plaatsen. In 1985 volgde verkoop aan Jan Kaptein, geboren in 1947, admini strateur. gehuwd met Wilhelmina Teunisse, die op 13 januari 1986 de bewoners werden. Zij hebben het inwendige van de onvolledige stolp verder aangepast aan hun wensen, een gemetselde garage ge plaatst en tuin en erf fraai afgewerkt. Een mooi besloten gelegen, onvolledige woonstolp. Piet Blom Bronnen Brandt Buijs, L.. De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier, Stichting Historisch Boerderijonderzoek, Arnhem 1974. Egmond - van Rookhuizen, A. van, Overzicht van de familie Kuijs Kuis. afkomstig van Delft Castricum, Velsen-Noord 1985. Gemeentearchief Castricum. Hooft, ir. P.J. 't. Nederlandsche Boerderijen, Heemschut serie 1942. Kadaster, Directie Noordwest, vestiging Alkmaar. Regionaal Archief Alkmaar. Schilstra. J.J., Brandt Buijs. L.. Jong de, C., De stolp te kijk. Stichting Uitgeverij Noord-Holland en de Boerderijenstichting Noord-Holland, 1990. Jaarboekjes Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Haartsen, A. e.a., Door mensen gemaakt, De Cultuurhistorische Waardenkaart als bron van inspiratie. Provincie Noord-Holland, Haarlem 2002. 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 16