scherven werden aan de oppervlakte verzameld in het twee seizoe nen geleden gegraven natuurontwikkelingsproject "De Wei van Brasser". Het overgrote deel van de scherven werd aangetroffen op een opgestuwde wal, een soort 'kunstduin', bij een gegraven 'poel'. Resten van de oorspronkelijke cultuurlaag, waaruit de scherven af komstig kunnen zijn, werden niet waargenomen. De samenstelling van het scherfmateriaal vertoont een 'piek' in de laat-merovingische periode (vroege middeleeuwen). Het is opmerkelijk dat deze perio de ook aangetroffen is in de meest vergelijkbare locatie, namelijk het Watervlak (Van Deelen 1962). Op 10 oktober werd op het kaalslagterrein aan de Dorpsstraat, waar voorheen het pand met huisnummer 29 stond, een archeologische verkenning uitgevoerd. Grondboringen gaven een beeld van de bo- demopbouw. De indruk werd gewekt dat in verband met eerdere bouwactiviteiten de oorspronkelijke humeuze bovengrond tot het wadzand is afgegraven en daarop een 1 m dik pakket blond duin zand is gestort. In sommige boringen werd op 1 m diepte ook bak- steengruis in het blonde duinzand aangetroffen. Op 1.25 m diepte ging het wadzand over in vette klei. Uit sommige boorgaten kwamen in de boorvulling ook houtresten mee. Tamelijk dicht aan de Dorpsstraat werd een koepelvormige weiwaterput met een buiten diameter van 1.25 m aangetroffen. Gezien het type baksteen zal de put niet ouder geweest kunnen zijn dan eind 19e begin 20 eeuw. Onder de vondsten bevindt zich ook een loden kogel uit de slag bij Castricum in 1799. Sporen van bewoning uit de middeleeuwen of eerder werden niet aangetroffen. Werkgroep inventarisaties: De werkgroep heeft dit jaar gewerkt aan het invoeren van allerlei ge gevens in de computer, waarvan inmiddels door Wim Hespe een in drukwekkend overzicht is gemaakt. Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek Er is veel onderzoek verricht op het archief in Alkmaar door de dins dagavondploeg, bestaande uit mevrouw Bakker, mevrouw Sntinia, de heren Hespe, Naber en Zuurbier. Het werk voor het nieuwe jaar boekje is alweer in volle gang. Werkgroep financiën Financieel blijkt 1998 een heel goed jaar geweest te zijn. Dit komt vooral ook door het grotere aantal verkochte jaarboekjes, vooral ver oorzaakt door de grote familie Zonneveld. De donateurs hebben dit jaar voor het eerst een formulier ontvangen voor bestelling van ou dere jaarboekjes of kopieën daarvan. Fotowerkgroep Het fotoarchief breidt zich jaarlijks uit, deels door de nieuwe foto's die Loek Zonneveld neemt van verdwijnende panden en straatbeel den, maar ook door schenkingen en aanvullingen. De fotowerkgroep maakt of kopieert ook vele foto's voor het jaarboekje of voor opna me in het fotoarchief. Ook dit jaar was de gebruikelijke diapresen tatie van Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld weer een succes. Public Relations De vaste rubriek in de plaatselijke krant is het gehele jaar door ver schenen, dit jaar met oude dorpsgezichten. Verder is er opnieuw aan dacht besteed aan straatnamen; met name Martin Luther Kinglaan en de Gobatstraat. Uitbreiding collectie De collectie van de Werkgroep is met een hele belangrijke schen king uitgebreid: een groot aantal oude kranten en affiches met be trekking tot de oorlogstijd uit de verzameling van Gerrit van Weel. Samenwerkingsverbanden Door de werkgroep is gedurende het jaar 1998 in verschillende plaat selijke en regionale verbanden samengewerkt of is er in bepaalde ge vallen door de werkgroep hulp verleend. Het betreft de volgende sa menwerkingen: Deelname in de werkgroep "Herdenking 1799" Deelname in de monumentencommissie "Standbeeld Slag bij Castricum" Deelname Open Monumentendag Deelname in de straatnaamcommissie van de gemeente Castricum Deelname en voorzitterschap van het "Regionaal overleg his torische verenigingen Midden en Noord-Kennemerland". Bestuur, leden en donateurs Op 31 december 1998 was het bestuur als volgt samengesteld: S.P.A. Zuurbier, voorzitter W.A.M. Steeman, secretaris M.G.J. Schiermann, penningmeester mevr. T. Sminia, lid H.M. Vermanen, lid L. Zonneveld, lid Aan de werkavonden in de werkruimte "De Duijnkant" en andere activiteiten van de werkgroep werd door een twintigtal werkende le den deelgenomen. Het aantal donateurs bedroeg op 31 december 1997 1219. Ten opzichte van 1997 is dat een toename van 25. Het aantal werkende leden en donateurs samen bedraagt 1246. Aan alle werkende leden komt veel dank en eer toe voor de enorme inzet en de vele bijdragen aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar. Wil Steeman, secretaris 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1999 | | pagina 70