21 De heer T.P. Buitenwerf wordt ter gelegenheid van het afscheid van zijn werkgever Radio Holland koninklijk onderscheiden. 22 Op basis van een woningbehoefte onderzoek is het ge meentelijke bouwprogramma opnieuw bezien. Het bouw- tempo van zo'n 100 woningen per jaar wordt gehand haafd. In 2005 zal het laatste uitbreidingsplan Albert's Hoeve geheel zijn volgebouwd. 24 De raad besluit het nieuwe Jac P. Thijsse College op een van de velden van het sportpark Noordend te laten bou wen. 28 Een groep van 12 protestantse en 12 katholieke jongeren uit Noord-Ierland is drie weken te gast in Castricum. Juli 8 Vijf bewoners van de woonvorm voor lichamelijk gehan dicapten Klaverland zijn er in geslaagd de afstand Castri cum - Brugge per fiets af te leggen. 24 Jazz-weekend in Castricum Augustus 10 Eén van de oudste huizen van Castricum. het voormalige café 't Haasje aan de Heereweg, waar tijdens de Slag bij Castricum Neeltje Groentjes werd doodgeschoten, wordt helaas afgebroken. September 4 Op zijn 70e verjaardag ontving de heer M. Marcker een koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de Castricumse rugbyclub. 9 Kleine windhoos op het strand van Castricum waargeno men. 10 De R.K.-basisscholen Molenweid en De Hoeksteen gaan samen onder de nieuwe naam De Toermalijn. 13 Mevrouw Smeets-Koot, weduwe van oud-burgemeester Smeets overleden. 22 Een patiënt van het ziekenhuis Duin en Bosch om het leven gebracht. 23 Mevrouw M. Postelmans-Blankemeijer neemt ontslag als lid van de gemeenteraad. 30 Start van de bouw van het nieuwe PWN-bezoekerscen- trum De Hoep in Bakkum. Oktober 5 De Winkeliersvereniging Castricum Centrum presenteert een plan tot uitbreiding van het winkelgebied op het Bakkerspleintje. Bewonersgroepen verzetten zich tegen de omvang van de gedachte uitbreiding. 5 Het politiek vormingsinstituut M 50 organiseert samen met de gemeente het project 'Wegwijs op het gemeente huis'. Ruim zestig leerlingen van het Jac. P. Thijsse College oefenen in politieke besluitvorming. 5 De heer A. Dijkstra, oud-voorzitter van het bestuur van het zwembad, oprichter en ere-lid van Aquafit, overleden. 8 Informatiesysteem LOKET in de bibliotheek in gebruik genomen. 29 Wethouder P. de Wolf neemt een verkeersnota in ont vangst, die is opgesteld door zeven organisaties van Cas tricumse ondernemers en middenstanders, de Vereniging Castricum Veilig en Veilig Verkeer Nederland. Hierin wordt aanleg van een ringweg bepleit. November 4 Mevrouw Hoogendijk-vap Leeuwen, mede-oprichtster van de woongemeenschap 'Op de Kordewagen', overleden. 12 Op informele wijze heeft de heer Hans Schwartz afscheid genomen als direkteur van de Duinrandschool. Hij wordt voorlichter van de gemeente Castricum. 19 Alle 45 leden van Castricums fanfare hebben een gemeen tedas ontvangen wegens het behalen van het kampioen schap van de Muziekbond. 19 Jubileumconcert Castricumse Oratorium Vereniging. Het koor bestaat 25 jaar. 25 De heer J.D. Beltman volgt voor de VVD mevr. Postel mans-Blankemeijer op als lid van de gemeenteraad. 25 Bewoners en personeelsleden van ziekenhuis Duin en Bosch voeren aktie tegen de bezuinigingen op de zieken huis-budgetten. December 7 In het kader van de Internationale Vrijwilligers Dag pre senteert de Vrijwilligers Centrale zich als opvolger van de Vrijwilligers Vacature Bank. 16 De gemeenteraad besluit met algemene stemmen Provinciale Staten te verzoeken Castricum in te delen in het gewest Noord-Kennemerland. 18 Het gemeentehuis wordt opengesteld voor een inzame- lingsaktie ten behoeve van de bewoners van Bosnië- Herzegovina in het voormalige Joegoslavië. 20 Beleidsplan Verkeer door de gemeenteraad vastgesteld. Er zullen proefnemingen worden gedaan met éénrichtingver- keer in de Dorpsstraat; de wegen Stationsweg, Mient, Ruiterweg, Kleibroek, Oranjelaan en Soomerwegh worden ingericht als route voor doorgaand verkeer. 22 Raadslid Alex van de Ven, uitgetreden uit de fraktie van het CDA, is voor de raadsverkiezingen in 1994 verkiesbaar gesteld door Castricum Aktief. 29 De burgemeester onthult bronsplastiek 'De Dans' van kunstenaar Peter Erftemeijer, als afronding van de renova tie van het centrum van Bakkum. C.G. Bakker-van der Wolff N.A. Kaan 64

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 64