Inventarisatie Schenkingen aan de Werkgroep 1993-1994 De bibliotheek van de werkgroep is nu grotendeels in de computer ingevoerd: een begin is gemaakt met het inventariseren van ansichtkaarten en foto's. Er is een begin gemaakt met het geven van instructies in het gebruik van de computer; voor dit doel zijn inmiddels ook enkele handleidingen opgesteld. Public Relations De rubriek Oud en Nieuw verschijnt maandelijks in het Nieuwsblad van Castricum. Er is een nieuwe brochure gemaakt voor nieuwe donateurs met informatie over de werkgroep. Bestuur, leden en donateurs Tijdens de jaarvergadering op 7 juni werden twee nieuwe bestuursleden gekozen en wel mevr. T. Sminia en de heer L. Zonneveld ter opvolging van de heer F. Baars en de heer P. van der Kamp. Het penningmeesterschap was al in het begin van het jaar door de heer W. Visser overgenomen; in de ledenvergadering in september is de heer M. Schiermann tot nieuwe penningmeester gekozen. Op 31 december was het bestuur als volgt samengesteld: S.P.A. Zuurbier, voorzitter W.A.M. Steeman, secretaris M.G.J. Schiermann. penningmeester Mevr. T. Sminia lid H.M. Vermanen, lid L. Zonneveld, lid. Aan de werkavonden in de werkruimte De Duijnkant en andere activiteiten van de werkgroep wordt door een dertigtal werkende leden deelgenomen. Het aantal donateurs bedroeg op 31 december 1993 974. Ten opzichte van 1992 is dat een toename van 44. mevr. A.W.Brakenhoff, Castricum: raamplaat winkel Stuifbergen C. Gorter, Castricum: 1 boek en 4 ansichtkaarten W. Veenstra, Castricum: schilderij mevr. Heere, Castricum: loden kogels en knikkers C.J. Stet, Alkmaar: feestgids 1945 H. Brakenhoff, Castricum: landkaart Noordzeekust H. Zandbergen, Castricum: documentatie 2e wereldoorlog B. Bleijendaal, Castricum: Romeinse munt en tinnen fluit je (slag bij Castricum) H. West, Castricum: koeiendrijfstok Fam. Van Gulik, Castricum:diverse foto's E. Travnicek, Castricum: stafkaart en wandelkaart Castricum 1924 A. van der Kamp, Bakkum: 2 boeken mevr. Verduijn, Akersloot: 2 ansichtkaarten Verder ontvingen wij bidprentjes van vele personen. In bruikleen gegeven: Gemeente Castricum: foto stranding Wan Chung 1972 foto burgemeester Jan de Quack W.A.M. Steeman Op 1 maart 1994 is op 64-jarige leeftijd Piet van der Kamp over leden. De heer Van der Kamp nor een uiterst sympathiek en gewaardeerd lid van de Stichting Werkgroep Oud Castricum. waarbij hij vooral als fotograaf, als penningmeester en als schrij ver van de geschiedenis van de spoorwegen in Castricum. zie het 16e jaarboekje, een grote bijdrage aan het werk van de Stichting heeft geleverd. 62

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 62