Jaarverslag 1993 Het verslagjaar 1993 was een boeiend en geanimeerd jaar voor de werkgroep. De werkgroep is dit jaar meer dan in andere jaren bij allerlei gelegenheden naar buiten getreden. De werkende leden van de werkgroep hebben enthousiast aan de activiteiten bijgedra gen en mooie resultaten geboekt. Tentoonstelling De Hoep Op 18 februari werd door de heer Frens van het PWN en mevr. C.G. Bakker-van der Wolff namens de werkgroep de tentoonstel ling geopend in de Hoep met als thema: de bewoningsgeschiedenis van Castricums duingebied. Voor deze tentoonstelling, die door P.W.N. en de werkgroep Oud-Castricum in goede samenwerking werd opgezet, was veel belangstelling. Regiobijeenkomst Op 28 april was de werkgroep gastheer tijdens een bijeenkomst met afgevaardigden van de historische verenigingen uit de regio. Thema was het ontstaan en de geschiedenis van de Hervormde kerken in onze regio; spreker was de heer Kol, die eerst een rond leiding in de pas gerestaureerde Oude Pancratiuskerk verzorgde. Castricum en Sakhalin Op 15 juli van dit jaar werd de werkgroep Oud-Castricum betrok ken bij de viering van het feit dat 350 jaar geleden de bemanning van het VOC-schip 'Castricum' als eerste Europeanen voet aan land zette op het eiland Sakhalin. Onze gravure van het schip Castricum hangt nu in een museum op Sakhalin aan de andere kant van de wereld; cadeaus zijn uitgewisseld tussen de gemeente Castricum en Makaroff, de hoofdplaats van Sakhalin met Shell als tussenpersoon. Een en ander is in de pers uitgebreid aan bod geko men. De Duijnkant Op 28 juli werd de werkruimte De Duijnkant notarieel overgedra gen door de gemeente Castricum aan de Stichting Werkgroep Oud-Castricum voor het symbolische bedrag van één gulden. Daaraan voorafgaand moesten de statuten van de stichting worden aangepast en voor de notaris worden gepasseerd. De grond blijft eigendom van de gemeente. Opslagruimte bij gemeentewerken Door de gemeente is een opslagruimte beschikbaar gesteld in een loods op het Schulpstet. Deze ruimte hebben we in augustus in gebruik genomen en hier zijn meerdere grote voorwerpen (mangel, hakselmachine etc.) achter slot en grendel opgeslagen. 16e Jaarboekje Op 21 oktober is het eerste exemplaar van het 16e jaarboekje in hotel Kornman in aanwezigheid van de pers overhandigd aan mevr. Stet. Hoofdthema van het 16e jaarboekje is Castricum en de spoorwegen, verder een verscheidenheid aan onderweipen en de stamboom van de Castricumse familie Stet. Ondanks de hogere oplage van 1500 stuks is dit jaarboekje heel goed ontvangen en nagenoeg uitverkocht. Donateursavonden De jaarlijkse donateursavond werd gehouden op 25 november. De heer F. Diederik hield op een uiterst boeiende wijze een lezing met als thema 'Zo begon het in Noord-Holland'. Er waren veel dia's van archeologische opgravingen en vondsten. Naast de donateurs avond zijn er ook een filmavond en verscheidene diapresentaties geweest door J. Stuifbergen en L. Zonneveld voor verschillende groepen donateurs en belangstellenden. De avonden werden druk bezocht en de reacties waren uiterst positief. Kaart van de Heerlijkheid Op 22 december is de kaart van de Heerlijkheid onthuld door de burgemeester samen met de heer Klijnstra, directeur van de Rabobank, in aanwezigheid van de pers en van een groot aantal leden van de werkgroep in de bezoekersruimte van de Rabobank. De werkgroep deed met succes een beroep op de donateurs om een extra bijdrage over te maken om de aanschaf van de unieke kaart mogelijk te maken. De gemeente en de Rabobank namen ook een deel van de kosten van de kaart op zich. De kaart komt te hangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanschaffingen in 1993: De belangrijkste aanschaffingen in 1993 zijn geweest: een koffie zetapparaat. een telefoonaansluiting, een metaaldetector, een nieu we C.V.-ketel, een houten archiefkast voor het opbergen van de ingebonden kranten, de kaart van de Hoepbeekse afwatering, de kaart van de Heerlijkheid, een nieuwe snelle computer en het pro gramma Asksam. Activiteiten in 1993: Archeologie Terreinverkenning vooral nabij de Albertshoeve en de aanleg van het fietspad naar Heemskerk in het verlengde van de Heemsteder- weg. In de werkruimte zijn verschillende voorwerpen gerestau reerd. Archiefbezoek Een groepje leden is vele vrijdagen op het streekarchief te Alk maar bezig geweest met het inventariseren van het archief van de gemeente Castricum over de periode 1915 tot 1936. Het resultaat is een getypt lijvig boekwerk met nauwkeurige verwijzingen. Een ander groepje leden is op dinsdagavond op het archief in Alkmaar vooral bezig geweest met de onderwerpen uit de jaarboekjes, zoals de families Stet, Schermer en Zoontjes en de gezondheidszorg. Ook wordt systematisch gewerkt aan het archief van verschillende Alkmaarse notarissen om Castricumse zaken en personen hieruit over te nemen. Verder nemen enkele leden deel aan het burge- meestersprojekt van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland. 61

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 61