L- 4 Grietje 5 Jan 6 Aagje 7 Neeltje ged. 26-11-1757, woont aan de Maatweg te Heemskerk, begr. 10-10-1813, tr. (1) 1-11-1778 met Willem Hoogewerf, ged. 23-11-1749, begr. 20-10- 1801, wdr. van Trijntje Schouten, zn. van Laurens Hoogewerf en Maartje Bos; tr. (2) 20-11-1803 met Jacob Wagemeesterzn. van Teunis Wagemeester. ged. 29-1 -1760, tr. met Hillegonda Knaap zie 5 ged. 22-4-1762, begr. 10-5-1805, tr. 15-3-1783 met Sijmon de Ruijter, ged. 27-2-1753, boer, landbouwer op boerderij Zuidendt in het Heemskerkerduin, overl. 20-2-1838, zn. van Cornelis de Ruijter en Geertje van der Poel. ged. 29-12-1766, begr. 11-3-1774. Dekker en Aafje Kuijs; tr. (2) 27-4-1823 met Willemijntje Brakenhoff, geb. 11-6-1803, overl. 5-3- 1827, dr. van Jan Brakenhoff en Jannetje Molenaar; tr. (3) 1-5-1831 met Maartje Bakker, geb. 17-31808, overl. 28-11-1840, dr. van Jacob Bakker en Trijntje Knaap. Cornelis Schermer heeft kinderen; deze tak van de familie Schermer wordt via zijn zoon Thijs, uit diens huwelijk met Aaltje Hof, vooral te Oudorp voortge zet. 6e GENERATIE Floris Jansz Schermer koopt in 1749 de boerderij Zuidendt met een stal voor 16 koeien en 3 paarden met twee stukken teel land samen groot 1086 roeden gelegen in het Heemskerkerduin. In de loop der jaren koopt Floris vele percelen akkerland of weiland te Heemskerk en in 1770 ook nog een huis. Floris Jansz Schenner maakt als schepen deel uit van het gemeentebe stuur van Heemskerk, in die hoedanigheid treedt hij ook wel op als armenvoogd. Na het overlijden van Floris Schermer in 1777 doet zoon Jan het werk op de boerderij en sticht er na zijn huwelijk in 1781 zijn gezin. In 1792 overlijdt Jan; nadat in 1802 ook zijn moeder is overleden verkopen zijn broers en zusters de boerderij aan hun zwager Sijmon de Ruijter. 5e GENERATIE 5 Jan Schermer, zn. van 9, ged. Heemskerk 29-1-1760, woonde Heems kerk op boerderij Zuidendt van zijn vader, begr. aldaar 15-10-1792, tr. Heemskerk 6-5-1781 met Hillegonda Knaap, geb. Wijk aan Zee 13-5- 1758, overl. Heemskerk 20-11-1834. hertrouwt met Jacob Kos (Kors), dr. van Jan Knaap en Grietje de Wit. Kinderen uit dit huwelijk allen gedoopt te Heemskerk: 1 Floris 2 Jan 3 Maartje 4 Klaas 5 Ariaantje 6 Cornelis ged. 28-5-1782, veehouder, landbouwer, woont tot ca. 1820 in Velsen, daarna in de Egmondermeer aan de Kalkovensweg en op de Varnebroek (beide gem. Alkmaar), overl. aldaar 18-8-1840, tr. (1) Heemskerk 27-4-1806 met Elisabeth Duijn, ged. Heemskerk 1-8-1772, overl. Alkmaar 7-5-1825, dr. van Engel Duijn en Grietje Schuijt; tr. (2) Alkmaar 7-5-1826 met Elisabeth Duijn, geb. Velsen 30-8- 1785, overl. Alkmaar 21-9-1849, wed. van Pieter Roskam, dr. van Cornelis Duijn en Cornelia Hijstek. Floris Schermer heeft kinderen; deze tak van de familie Schermer wordt via zijn zoon Jan, gehuwd met Hillegonda Koopman, in Alkmaar voortgezet, ged. 25-12-1783, tabakskerver, winkelier, tabaksver koper, woonde aan het Ritsevoort te Alkmaar, aldaar kinderloos overl. 28-12-1845, tr. Alkmaar 5-2-1826 met Wilhelmina Smit, ged. Alkmaar 24-9-1789, overl. Alkmaar 2-1-1846, wed. van Koert H. Kuhne, dr. van Johannes Smit en Neeltje Dekker, ged. 24-2-1785, woonde op boerderij Zuidendt. overl. Heemskerk 23-4-1828, tr. (1) Heemskerk 9-6- 1805 met Jan de Ruijter, ged. Heemskerk 16-5- 1779, begr. aldaar 15-10-1814, zn. van Dirk de Ruijter en Aaltje Reeks; tr. (2) Heemskerk 12-7- 1818 met Rutgerus Mientjes, ged. Heemskerk 30-12- 1787, landman te Heemskerk, overl. Heemskerk 29- 4-1869. hertrouwt met Jannetje Kuijs, zn. van Rutgerus Mientjes en Kniertje Diemeer. ged. 11 -1 -1787, tr. met Antje Riggel zie 6 ged. 18-1-1789. overl. Heemskerk 7-9-1827, tr. Heemskerk 28-2-1813 met Michiel Jansz, ged. Velsen 14-4-1791, dagloner, woonde te Velsen op de Hofgeest, aldaar overl. 21-1-1847, hertrouwt met Maria Koelevelt en Margaretha Peil, zn. van Aris Jansz en Comelia Henneman. ged. 7-2-1791, tot 1817 boer wonende in Velsen, is vanaf 1817 broodbakker en woonachtig op de Dorpsstraat in Castricum, aldaar overl. 21-12-1877, tr. (1) Heiloo 1-5-1814 met Antje Dekker, ged. Limmen 25-12-1783. overl. 29-3-1819, dr. van Thijs Klaas Schermer, zn. van 5, ged. Heemskerk 11-1-1787, boer, landbou wer, woonde Duinderbuurt 19, Heemskerkerduin (1835), overl. Heemskerk 7-4-1868, tr. Heemskerk 25-11-1810 met Antje Riggel, ged. Limmen 30-11-1785, overl. Heemskerk 29-4-1867, dr. van Jacob Riggel en Maria Telleman. Klaas zat ruim 25 jaar in het Kerkbestuur van de R.K. Kerk in Heems kerk. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Heemskerk: 1 Jan 2 Jacob 3 Jacob 4 Dirk 5 Pieter 6 Cornelis 7 Maartje 8 Pieter 9 Klaas 10 Hillegonda 11 Jacoba 12 Ariaantje geb. 30-9-1811tr. 1met Sijtje de Graaf en (2) met Marijtje Mijzen. zie 7 geb. 19-7-1812, overl. Heemskerk 31-7-1812. geb. 17-6-1813, overl. Heemskerk 23-7-1831. geb. 5-11-1814, tr. met Maartje Lans zie 8 geb. 4-11 -1815, overl. Heemskerk 20-3-1821 geb. 11 -11 -1816, tr. met Hendrika Zonneveld zie 9 geb. 4-2-1818, woonde te Heemskerk, aldaar overl. 3-3-1904, tr. Heemskerk 29-5-1842 met Jacob Zonneveld, geb. Heemskerk 19-5-1818. landbouwer, overl. Heemskerk 1-12-1889, zn. van Pieter Zonneveld en Marijtje Schuit, geb. 18-5-1821, overl. Heemskerk 4-10-1824. geb. 11-5-1823. tr. met Jannetje de Boer. zie 10 geb. 1 1-5-1823 (tweeling), ongehuwd overl. Heems kerk 1-10-1873. geb. 25-6-1824, woonde te Heemskerk, aldaar overl. 14-6-1903, tr. Heemskerk 28-4-1849 met Arie Duin, geb. Heemskerk 21-10-1822, kastelein en landbou wer, overl. Heemskerk 8-5-1874, zn. van Jan Duin en Elisabeth van Berk. geb. 28-2-1830, woonde te Heemskerk, aldaar overl. 22-1-1866, tr. 14-2-1863 met Nicolaas Rijs, geb. Alkmaar 13-7-1834, arbeider, overl. Heemskerk 14- 1-1892, zn. van Gijsbert Rijs en Neeltje Everhout. $CTT-- Het bidprentje van Klaas Scher mer (nr 6) bij zijn overlijden in 1868. Bid voor de Ziel van Zaliger Nicolaus Schermer Joanz. Voorzien roet de H. Sacramenten der Kerk ontsliep hg, gedurende-ruim 25 jaren vertrouwd en ge trouw lid van liet Parochiaal Kerkbestuur, in den ouderdom van 81 jaren en bynu 2 mnanden, te Heemskerk den 7 April 1868, en werd. den 14 daaraan volgende aldaar op het Ka tholiek Kerkhof der Parochie begraven. Zalig is de man die beproefd wordt, want wanneer hij de beproeving doorgestaan zal hebbenzal hy de kroon des levens ontvangenwelke de Heer bereid heeft den genen die Hem beminnen. Jac. l,vs. 12. Ik heb de luister van uw huis bemind. Ps. XXV, vs. 8. Ik heb op U gehoopt en Gy Heer,God der waarheid hebt mij geholpen. Ps. XXX, vs. 1. Vervult mijne blijdschap door eensgezind te zijn onder elkander. Philipp. IIvs. 2. ÖÏBKD. Open hem o lleer.de deuren (les hemels, en ver geef door uwe genadige ontferming, hetgeen hij 0 >or zwakheid moge misdaan hebben. Door Jeaus Christus onzen lieer. Amen. llagc P. J. van Leeuwen Zoon. 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 46