Ie GENERATIE 1 Willem Schermerzoon van Pieter Schermer, is naar schatting omst reeks 1635 geboren en is gehuwd met Trijntje Jacobs Dekker. Willem Pietersz Schermer, woonachtig in de Bergermeer wordt samen met Pieter Jacobsz Dekker, als oom van de kinderen van hem en van zijn vrouw Trijntje Jacobs (Dekker) genoemd bij een eigendomsover dracht in het jaar 1672. Kinderen zijn o.a.: 1 Ar is geb. naar schatting omstreeks 1660, tr. met Trijn Jans zie 2 2 Cornelis overl. vöör 1713, had een zoon Jan, verder niets van bekend. 3 Pieter woonde te Egmond aan den Hoef, aldaar kinderloos overl. 6-5-1713, tr. Egmond Binnen 7-2-1712 met Aagt Maartens Besten, waarschijnlijk geboren te Egmond aan den Hoef. Pieter koopt in 1712 een huis op het Mallegat in Egmond aan den Hoef aan de Schilpvaart. Bij zijn overlijden in 1713 blijkt Pieter bovendien vermoedelijk door vererving van zijn vrouw twee/derde gedeelte te bezitten te Egmond Binnen van een huis in de Peperstraat, van een stuk land aan de Noordvelderweg en een stuk land nabij de Hogendijk. 7 Ariaantje 8 Jannetie Huijsmangeb. St. Pancras, begr. Heemskerk 22-8- 1789, dr. van Cornelis Huijsman; tr. (2) Heemskerk 18-9-1791 met Antje Kool, ged. Heiloo 23-8-1766, overl. Heemskerk 10-4-1837. hertrouwt met Gerrit Beentjes, dr. van Ponse Kool. ged. 13-9-1720, begr. Heemskerk 9-7-1737. ged. 3-9-1722. jong overl. Jan heeft een huis in Rinnegom aan de Rinnegommerlaan ca. 275 m ten oosten van de Herenweg. Dit huis wordt in 1726 enkele jaren na zijn overlijden door zijn vrouw verkocht. Door vererving uit de nalaten schap van zijn schoonouders komt Jan ook in het bezit van enkele per celen weiland en tuingrond ter grootte van in totaal ruim 5 morgen te Noord Bakkum met name: De Zuiderweid. de Garstkroft. de Sijbreggenkroft en de Loet. Kort voor zijn overlijden koopt Jan in 1722 een oude boerderij Swartenburgh gelegen aan de zuidzijde van Egmond Binnen op de Herenweg (tegenover de afsplitsing van de Hogeweg). De boerderij wordt in 1731 voor de sloop verkocht. Door het huwelijk in 1731 met Gerrit Cornelisz Baarte, weduwnaar en woonachtig in het Heemskerkerduin verhuist Grietje Floris Ruijgenwerf. weduwe van Jan Aris Schermer, met haar nog minderjari ge kinderen naar Heemskerk. 2e GENERATIE 2 Aris Willems: Schermer, zn. van 1, geb. ca. 1660, woonde in Egmond aan den Hoef, overl. omstreeks 1721. tr. Bergen in jan 1684 met Trijn Jans uit Schagen. Uit hun huwelijk: 1 Willem wordt genoemd in enkele notariële acten, verder geen gegevens bekend. 2 Jan geb. ca. 1685, tr. met Grietje Floris Ruijgenwerf zie 3 3 Pieter wordt genoemd in enkele notariële acten en als doopgetuige, verder geen gegevens bekend. Aris Willemsz Schermer koopt in 1694 een huis en erf gelegen aan de Lijweg op Achterhoef, nu in het centrum van Egmond aan den Hoef ten westen van de Herenweg; in dit huis zal hij met zijn gezin gewoond hebben. Verder koopt Aris in 1699 een stuk weiland in de Sammerpolder, genaamd Egberdenweid. groot 1313 roeden; hij wordt in 1692 reeds als pachter van dit land genoemd. In 1701 koopt Aris nog een stuk weiland in de Sammerpolder, genaamd de Drie Koeweid, groot 910 roeden en in 1703 nog een stuk land genaamd Roodenburch ter grootte van ongeveer 2 morgen en gelegen tegenover zijn huis aan de Lijweg. Na zijn overlijden wordt het huis in 1723 verkocht: de overige bezittin gen worden in 1725 door zijn erfgenamen verkocht; genoemd worden zijn drie zoons: Willem Arisz. Pieter Arisz en Griet Floris. weduwe van Jan Arisz, als kinderen en erfgenamen van Aris Willemsz Schermer en Trijn Jans. 3e GENERATIE 3 Jan Ariesz Schermer, zn. van 2, geb. ca. 1685 in Egmond aan den Hoef, woonde na zijn huwelijk in Rinnegom en Egmond Binnen nabij Noord Bakkum, begr. Limmen 15-5-1722 (als Jan Arissen van Baccum), tr. EB 7-2-1712 met Grietje Floris Ruijgenwerf, geb. vermoedelijk te Rinnegom en overl. Heemskerk 7-9-1759, hertrouwt met Gerrit Cornelisz Baarte en Cornelisz Laurisz, dr. van Floris Cornelisz Ruijgenwerf en Sijberig Gerrits Doeven. Kinderen uit dit huwelijk: 1 Jacobus ged. Castricum 18-11-1712, jong overl. 2 Floris ged. Limmen 13-6-1714, jong overl. 3 Floris ged. Limmen 1-6-1715. tr. met Antje Diemeer zie 4 4 Pieter ged. Limmen 1-9-1716. jong overl. 5 Aris ged. Limmen 27-9-1717, verder niets van bekend. 6 Cornelis ged. 13-3-1719, woont in het Heemskerkerduin, koopt in 1756, 1760 en 1761 enkele percelen land te Heemskerk (de Kanneblocken. de Kromweelskamp en het Wijenburgse kroffie). overl. Heemskerk 30- 11-1800, tr. (1) Heemskerk 23-1-1757 met Lijsbeth 4e GENERATIE 4 Floris Schermer, zn. van 3. geb. Limmen 1-6-1715, woonde Heemker kerduin, overl. Heemskerk 15-4-1777, tr. Heemskerk 3-5-1750 met Antje Hendriks Diemeer, ged. Heemskerk 28-1-1728, begr. Heemskerk 25-3-1802. dr. van Hendrik Diemeer en Maartje Laurens. Kinderen uit dit huwelijk tenzij anders gemeld allen gedoopt, getrouwd en begraven te Heemskerk: 1 Ariaantje ged. 11-8-1751, begr. Heemskerk 30-12-1788, tr. Heemskerk 4-2-1776 met Jan Stut, woonde in Heemskerk, overl. tussen 1795 en 1802, hertrouwt met Trijntje Dirkse Kos, zn. van Japik Stut. 2 Maartje ged. 12-2-1753, woont in Castricum, aldaar overl. en begr. 7-11-1783. tr. Heemskerk 14-2-1773 met dan Schavemaker, begr. Castricum 20-7-1796, hertrouwt met Neeltje Knaap en Sijtje Willems. 3 Guurtje ged. 9-5-1755, begr. 4-1-1793, tr. 11-5-1777 met Teunis de Ruijter, ged. 26-2-1751. bouwman, sche pen van Wijk aan Zee en Duin, overl. Wijk aan Duin 5-8-1839. hertrouwt met Trijntje Schoorl. zn. van Cornelis de Ruijter en Geertje van der Poel. De nu nog bestaande boerderij Zuidendt in het Heemskerkerduin aan het einde van de Hondsbosseweg. De boerderij werd in 1749 gekocht door Floris Schermer (nr 4 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 45