Roodenburch, ter grootte van ongeveer 2 morgen en gelegen tegenover zijn huis aan de Lijweg. Kort na deze koop komt Aris in conflict met de Graaf van Portland, houtvester van Holland en West-Friesland, en met Pieter Hop. baljuw van de Egmonden, over het eigendom van een aantal zware iepen. Deze iepen stonden volgens de Graaf aan de west kant van de duinsloot tussen de wildernis (de duinen) en het land van Aris Willemszoon Schermer. Op verzoek van de Graaf van Portland verklaren in 1703 enkele inwoners van Egmond aan den Hoef ten overstaan van notaris Jacob Damdijk dat zij hebben gezien, dat Aris Willemszoon Schermer met zijn zoons verschei dene zware iepen bij de grond heeft afgekapt. Ook verklaart Jan Govertsz van Putten, de wagenmaker uit het dorp, dat hij enige tijd na het afhakken van de bomen, de iepenstammen heeft gekocht voor het maken van rijtuigen en uit de genoemde duinsloot heeft opgehaald. Aris heeft drie zoons. Willem. Jan en Pieter, waarvan Jan het geslacht zal voortzetten. Willem en Pieter hebben waarschijnlijk geen nageslacht, van hen is niets meer aangetroffen. Van de Egmonden naar het Heemskerkerduin Jan Ariszoon Schermer is geboren omstreeks 1685. hij trouwt in 1712 met Grietje Ruijgenwerf, dochter van Floris Ruijgenwerf en Sijbrechtje Doeven. Jan en Grietje wonen na hun huwelijk in Rinnegom in een huis aan de Rinnegommerlaan. dat Grietje van haar ouders heeft geërfd. In maart 1722 koopt Jan Ariszoon Schermer een boerderij genaamd Swartenburgh aan de Heereweg te Egmond Binnen, even ten zuiden van Hoeve Vredenstein. Enkele maanden later overlijdt Jan Schermer, zijn vrouw Grietje is dan nog zwanger van haar achtste kind en blijft met haar nog minderjarige kinderen op Egmond Binnen wonen; het huis te Rinnegom wordt in 1726 ver kocht. In 1730 trouwt Grietje Ruijgenwerf met de weduwnaar Gerrit Corneliszoon Baarte. woonachtig in het Heemskerkerduin; zij gaat met de nog overgebleven kinderen Floris. Aris, Cornelis en Ariaantje bij haar tweede man wonen aan de Voorweg in het Heemskerkerduin. In 1731 verkoopt Grietje haar huis te Egmond Binnen. Van de zoons Floris, Aris en Cornelis zal, voor zover bekend, alleen Floris Schermer het geslacht voortzetten. Cornelis trouwt twee keer en zal kinderloos overlijden, van Aris is niets meer aan getroffen. Floris is in 1715 in Rinnegom geboren, hij woonde vanaf zijn zes tiende jaar in Heemskerk. In 1750 trouwt hij met de Heemskerkse Antje Hendriks Diemeer. Kort voor zijn huwelijk heeft hij in 1749 in het Heemskerkerduin boerderij Zuidendt gekocht met een stal vee. Deze boerderij bestaat nog steeds en staat aan het verlengde van de Hondsbosseweg. Na het overlijden van Floris Schermer in 1777 doet zoon Jan het werk op de boerderij en sticht er na zijn huwelijk in 1781 zijn gezin. In 1792 overlijdt Jan; nadat in 1802 zijn moeder is overle den verkopen zijn broers en zusters de boerderij aan hun zwager Sijmon de Ruijter. die in 1783 was gehuwd met Aagje Floris Schermer. Hillegonda Knaap, weduwe van Jan Florisz Schermer, blijft op de boerderij wonen. Hillegonda Knaap hertrouwt met Jacob Kos (Kors); zij kopen de boerderij weer terug. De kinderen van Jan Florisz Schenner en Hillegonda Knaap gaan verschillende richtingen uit. De oudste zoon Floris is veehouder in de Egmondermeer: zijn nakomelingen hebben zich vooral in Alkmaar gevestigd. Zoon Jan is winkelier en tabaksverkoper en woont aan de Laat te Alkmaar; hij heeft geen nageslacht. Dochter Maartje trouwt met ene Jan de Ruijter en blijft op boerderij Zuidendt in het Heemskerkerduin te wonen. Zoon Klaas gaat wonen in de Duinderbuurt te Heemskerk; deze tak wordt voortgezet door zijn zoons Jan en Dirk Schenner, die na hun huwelijk in resp. 1845 en 1840 op het Noordend en in de Oosterbuurt in Castricum gaan wonen. Beide broers vormen de stamvaders van de Castricumse familie Schermer. De gedetailleer de uitwerking van de familie Schermer beperkt zich in dit jaar boekje daarom tot de afstammelingen van Klaas Schermer. De afstammelingen van diens zoon Jan woonden vooral aan de Brakersweg en van zoon Dirk vooral te Bakkum. Dochter Ariaantje gaat na haar huwelijk wonen op de Hofgeest te Velsen en de jongste zoon Cornelis wordt broodbakker en gaat wonen in de Dorpsstraat in Castricum. Cornelis krijgt veel kinde ren. waarvan alleen zijn zoon Thijs het geslacht Schermer zal voortzetten. Thijs is broodbakker en woont te Oudorp; zijn afstam melingen zijn vooral in Oudorp te vinden. De verspreiding van de familie Schermer in Nederland Aan de hand van de gegevens van de meest recent gepubliceerde volkstelling uit 1947 is na te gaan in welke gemeenten en hoeveel mensen met de naam Schermer er in elke gemeente woonachtig waren. Op deze wijze is aan te geven hoe de familie Schermer in 1947 over Nederland was verspreid. In dat jaar woonden in Nederland 727 mensen met de naam Schenner. Het overgrote deel en wel 477 woonde in de provincie Noord-Holland: op de tweede plaats komt de provincie Zuid-Hol land met 205 personen, waarvan bijna allen in de steden Rotter dam (101) en Den Haag (75) woonden. Buiten Noord- en Zuid- Holland komt de naam Schenner in de overige provincies nauwe lijks voor (minder dan 10). In Noord-Holland wonen de meeste Schermers in Castricum en Amsterdam met elk 61 naamgenoten. Op de 3e plaats komt Zaandam met 38 personen. De gemeenten in Noord-Holland met 10 of meer naamgenoten zijn: Alkmaar (29). Hoorn (28). Haarlem (15). Wormer (15), Beemster (13), Limmen (13). Nibbixwoud (13), Hoogwoud (11), Twisk (10). Velsen (10) en Zijpe (10). Naast de naam Schenner komt in 1947 in Nederland ook de naam Schermers voor met in totaal 71 personen. Hiervan woont het overgrote deel in Zuid-Holland (23 in Dordrecht). Waarschijnlijk is er geen samenhang van deze familienaam met de naam Schermer. Van de Castricumse familie Schermer bestaat voor zover nage gaan kon worden geen familiewapen. Stamboom In het bijgevoegde schema is de stamboom van de Castricumse familie Schermer weergegeven; onder de toegevoegde nummers 1 t/m 36 zijn de gezinnen verder uitgewerkt. Voor de duidelijkheid van het schema zijn alleen de gehuwde mannelijke naamgenoten opgenomen. N.B. Tenzij anders vermeld in de hierna volgende uitwerking, hebben de geboorten, huwelijken en overlijden in Castricum plaatsgevonden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 43