eeltenis van iteerd, maai den zijn. Een oord of een dubbele duit geslagen in naam van Philips II, koning van Spanje. Op de rechter keerzijde staat het jaartal 1579 afgebeeld. De één en de vijf op de beide hoekpunten, de zeven en negen onderaan aan weerskanten van de ron dingen van het wapenschild. beeld. Middels deze munt worden we herinnerd aan de Slag bij Castricum, waarbij ook Russische soldaten betrokken waren. Het vermoeden bestaat dat na de oorlogshandelingen van oktober 1799 de schaarse bebouwing achter de duintjes is verdwenen. Op de eerste kadastrale kaart van rond 1830 staat geen bebouwing aange geven; het betreffende gebied is ook nadien niet meer voor bewo ning in gebruik genomen. Toch zijn er ook 19e en zelfs 20e eeuw- se munten gevonden. Dit materiaal moet dus tijdens het werk of met de bemesting op het land terecht gekomen zijn. Besluit Tot besluit van dit artikel spreek ik mijn dank uit aan Herman Zomerdijk voor het tonen van zijn vondstmateriaal en het verstrek ken van informatie over z'n terreinwaarnemingen en de munten. Zonder zijn medewerking had dit artikel niet tot stand kunnen komen. Literatuur: Baart, J. e.a.. Opgravingen in Amsterdam, Amsterdam 1977, Pijpaarden voorwerpen, blz. 472; Fibula-van Dishoeck, Haarlem. Bakels, A., en Van Lit, R.. Pijpaarden beeldjes en reliëfs uit Wassenaar; Westerheem XXXVII-2-1988, blz. 141. Chijs, P.O. van der Beeldenaar: De Munten uit de periode vooraf gaande aan die der Republiek, herdruk, 1982. Enno van Gelder. Dr. H. De Nederlandse Munten. Het Spectrum, Utrecht 1968. Hengel. C. van. De munten van Holland in de 13e eeuw, Amsterdam 1986. Manning, Prof. Dr. A.F., Erfgoed van Nederland; Samen verder in de Unie, blz. 104.; The Reader's Digest, Amsterdam 1979. E. Mooij Steeman, W., Op zoek naar Castricums Verleden: De slag bij Castricum. blz. 113 en 120: Pirola. Schoorl 1992. Wolters-Noordhoff, Grote Historische Provincie Atlas, Noord- Holland 1849-1859, blz 65; Groningen 1992. allandse duit jden staat in oed en speer selse duit uit en Russisch ter van 4 cm jnt staat o.a. sappel afge-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 41