Overzichtskaart, met de Bleumerweg, het Jan Miessenlaantje en de totaal gewijzigde kavelstructuur van de gronden achter de duintjes. Evenals de in Amsterdam gevonden beeldjes is het Bakkumse exemplaar massief. Er zijn geen sporen van een lasnaad zichtbaar gebleven. Wanneer we aan het beeldje een religieuze betekenis willen toekennen, zou het de ontmoeting van Elisabeth met Maria kunnen symboliseren. Tijdens die ontmoeting was Elisabeth zwan ger van Johannes de Doper en Maria van Jezus. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde voelde ze haar kind in haar schoot bewe gen (Lucas 1:39-45). De rechtervrouw met haar linkerhand onder haar voorschoot zou Elisabeth kunnen zijn: met dit handgebaar zou dan deze gebeurtenis tot uitdrukking gebracht zijn. Het is niet uitgesloten dat meer beeldjes van het Bakkumse type bestaan. Hopelijk komt naar aanleiding van dit artikel meer infor matie over het beeldje beschikbaar. Muntvondsten Het is niet de bedoeling een gedetailleerde beschrijving van de gevonden munten te geven, maar wel om met de verkregen infor matie het verleden tastbaarder te maken. Mogelijk illustreren de muntvondsten ook iets over de bewoningscontinuïteit van het behandelde gebied. Op dit perceel bollenland zijn geen munten uit de Romeinse tijd gevonden. Na de Romeinse tijd lijkt tot in de 7e eeuw de bevolkingsdichtheid in westelijk Nederland enorm te zijn afgenomen. Het vondstmateriaal uit die periode is in ieder geval schaars. In de 8e - 9e eeuw lijkt het kustgebied weer meer voor bewoning in aanmerking te komen. Hoewel in de wijdere omge ving van de hier behandelde huisplaatsen oudere middeleeuwse munten gevonden zijn. worden in dit artikel slechts de muntvond sten uit de direkte omgeving genoemd. In het behandelde gebied zijn twee 12e eeuwse muntjes gevonden. De één is een anoniem muntje met op één zijde een leeuw en wordt daarom ook wel 'Leon' genoemd. In de buurt van de asplek met de kogelpotscherven is een zilveren kopje met de beeltenis van Floris III gevonden. Floris bekleedde van 1157-1190 het gra felijk ambt over Holland. Ook van zijn opvolgers, resp. Willem I (1203-1222), Floris IV (1222-1234). Floris V (1256-1296) en Jan I (1296-1299) zijn zilveren kopjes gevonden. Van Jan I is bekend dat hij in Engeland opgevoed werd en huwde met Elizabeth. doch ter van Edward I van Engeland. Het toeval wil dat onder de Het beeldje (6 cm hoog) dat tijdens het bollen sorteren aange troffen werd; het frag mentje met de hoofdjes werd twee jaar later gevonden. 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 39