r Adrianus de Jongh, arts te Castricum in de periode 1946 - 1971 reed hij eerst met een chauffeur. Kort na het behalen van zijn rij bewijs belandde hij bij het uitwijken voor een fietser met zijn auto in de sloot, maar zette niettemin zijn visites voort terwijl zijn auto werd opgetakeld. Hij viel ook eens bij een patiënt van de trap, waarbij hij zijn pols brak, wat de aanleiding schijnt te zijn geweest, dat zijn dochter hem in 1961 is komen assisteren. De Jongh was een expert in het verrichten van bevallingen, waar van hij er soms wel meer dan 100 per jaar deed. Hij beheerste het halen van baby's met een z.g. 'hoge-tang', wat voor een huisarts als één van de moeilijkste ingrepen geldt. Bij zijn 12>/2-jarig jubi leum trok langs zijn huis aan de Wilhelminalaan een stoet van kin deren. die hij ter wereld had geholpen. De Jongh verzorgde ook pro-deo sportkeuringen bij voetbalclub Vitesse en was bestuurslid en medisch adviseur van 'De Boogaert'. In januari 1971 stopte hij op 68-jarige leeftijd met zijn praktijk en deed deze over aan de arts A. van den Berg. Dokter De Jongh overleed in september van het zelfde jaar. In de 'periode De Jongh' steeg het aantal inwoners van Castricum tot meer dan 20.000, wat tot een grote uitbreiding van de gezond heidszorg aanleiding gaf. Het aantal artsen nam toe en er vestigden zich ook tandartsen en apothekers. In de organisatie van de geneeskundige hulp veranderde veel, bijvoorbeeld met betrekking tot ziekenfondsen en vormen van verzekering. Voor een bespre king van deze ontwikkelingen ontbreekt helaas de ruimte, maar wellicht komen we op dit verleden in de toekomst nog eens terug. W. Hespe A.C. Glorie-van der Steen Bronnen: Deelen, D. van: Historie van Castricum en Bakkum, Schoorl, 1973. Zuurbier. S.P.A.: Wat was Hermana State. WOC, 6e Jaarboekje, 1983. Kaan, N.A.: Wie was dokter Leenaers, WOC, 13e Jaarboekje, 1990. Ruijter, Q. de: Schippers van het Stet, Castricum, 1975. Schoonhoff, H.G.: Eindhoven, Familiearchief. Nievelt, H.D.E. van: Castricum, aantekeningen, mededelingen. Rijksarchief Haarlem: - Verslagen Gezondheids Commissie Beverwijk. Streekarchief Alkmaar: - Doop-, trouw- en begraafregisters Castricum - Oud Rechterlijk Archief Castricum - Notulen van de Castricumse Gemeenteraad - Oud-Archief Castricum, stukken betreffende gezondheidszorg, riolering en waterleiding. Oude Ansichten van Castricum, Schoorl, 1972. Mededelingen van Ch. A. van Leesten, J.E. van der Werff-Bakker en N. van Port-De Jongh. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 28