Johan Chr. van der Sluis, 1931-1944 De oorlog In de periode Schoonhoff groeide het aantal inwoners van Castricum van 2000 tot ruim 3000 en liet is dus niet verwonder lijk. dat opnieuw een arts in Castricum een bestaan meent te kun nen vinden. De 25-jarige Johan Christoph van der Sluis werd op 24 januari 1931 in Castricum ingeschreven en het bevolkingsregis ter vermeldt, dat hij onkerkelijk was. Hij kwam met zijn vrouw, Dieuwertje Sissingh. vanuit Groningen. In 1932 wordt in Castricum zijn dochter Jossina Dieuwertje geboren. Hij woonde aanvankelijk in Bakkum aan de Van Oldenbarneveldtweg. maar laat in 1935 een huis aan de Bakkummerstraat bouwen, dat thans nog wordt bewoond door de arts Ch.A. van Leesten. Van der Sluis wordt door Castricuminers. die hem nog hebben gekend, omschre ven als een kundig arts. Kort na zijn vestiging was hij betrokken bij een zeer ernstig ongeval, dat ook de landelijke pers haalde. Op weg naar Amsterdam raakte hij op een regenachtige avond met zijn auto in het Noordzeekanaal, vanaf de aanlegsteiger voor de pont bij de Hembrug, omdat hij ten onrechte dacht dat de pont reeds was afgemeerd. De auto viel van twee meter hoog in het kanaal en verdween vrijwel onmiddellijk onder water. Van der Sluis wist zich met moeite uit de auto te redden, maar twee mede passagiers, een Castricums echtpaar, vonden de verdrinkingsdood. Henri J. van Nievelt, 1939-1964 Op 17 februari 1939, het inwonertal van Castricum was inmiddels gestegen tot bijna 8000, vestigt zich in Castricum een derde arts, de 36-jarige Henri Johan van Nievelt. Van Nievelt had zijn artsen diploma in maart 1938 behaald aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Vóór zijn vestiging in Castricum had hij enige tijd gewerkt in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. De ervarin gen daar opgedaan zijn hem later in zijn Castricumse praktijk van groot nut geweest en hebben bij zijn patiënten wel eens de indruk gewekt, dat hij kinderarts was. Hij schijnt na zijn studie aanvanke lijk Arnhem overwogen te hebben om als huisarts te beginnen, omdat daar ook zijn grootvader huisarts was geweest. Hij ontdekte bij één van zijn landelijke speurtochten naar een vestigingsplaats echter Castricum, waar de mooie omgeving de doorslag gaf. Hij vestigde zijn praktijk niet ver van die van Leenaers aan de Mient. toevalligerwijs aan de oostkant, die in de oorlog niet aan sloop ten prooi is gevallen, zodat het huis thans nog bestaat: Mient nr 33. Henri van Nievelt. arts te Castricum in de periode 1939 - 1964. Toen de oorlog uitbrak waren in Castricum drie artsen werkzaam: Leenaers, Van der Sluis en Van Nievelt. Leenaers toonde niet alleen openlijk een anti-Duitse houding, maar speelde daarnaast een vooraanstaande rol in het. gedeeltelijk ondergrondse, artsenverzet. Eerst als districts-vertrouwensman van de in augustus 1941 opgerichte verzetsorganisatie Medisch Contact. Vanaf februari 1942 maakte hij ook deel uit van de lei ding van deze organisatie, het z.g. Centrum. Het artsenverzet keer de zich vooral tegen het verplichte lidmaatschap van artsen van de Nationaal Socialistisch georiënteerde Nederlandse Artsenkamer. De 'illegale' aktiviteiten van Leenaers en ook zijn openlijke con flicten met de Castricumse NSB-burgemeester Masdorp, leidden in februari 1943 tot zijn ontslag als gemeente-arts en een maand later tot zijn arrestatie, waarbij hij werd vastgezet aan de Weteringschans te Amsterdam. In mei 1943 werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Vught, waar hij ook als arts te werk was gesteld. In september 1943 werd hij vrijgelaten en voegde hij zich bij zijn gezin, dat inmiddels in Son in Brabant bij zijn zwager, dokter De Jongh, woonde, omdat het huis aan de Mient moest worden ontruimd en inmiddels was gesloopt. Leenaers werkte nog enige tijd als arts in Brabant, maar zijn gezondheid ging vrij plot seling achteruit en hij kwam in juli 1944 op 42-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Tilburg te overlijden. Hij werd in Castricum, onder grote belangstelling, begraven. Over het leven van Leenaers en zijn uitzonderlijke rol in oorlogstijd valt veel meer op te mer ken, maar dat is al eens gedaan door N.A. Kaan in het 13e Jaarboekje (1990) van de werkgroep Oud-Castricum in het artikel "Wie wasdokter Leenaers"Ook in Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog" van dr. L. de Jong komen Leenaers en het artsenverzet uitvoerig aan de orde. Door de prominente rol van Leenaers in het artsenverzet en de latere aandacht daarvoor, is het werk van dokter Van Nievelt in oorlogstijd wat onderbelicht gebleven. Ook Van Nievelt was zeer tegen de bezetter gekant en zag na 1940 een groot deel van zijn juist opgebouwde praktijk verloren gaan, omdat veel van zijn patiënten moesten evacueren. Uiteindelijk moest hij zelf ook uit Castricum weg en zette hij zijn praktijk voort vanuit Limmen, waar hij aan de Molenweg een kleine woning had weten te huren. Toen o.a. door de maatregelen tegen Leenaers Castricum voor een groot deel van medische hulp verstoken dreigde te raken, werd dokter Van Nievelt verzocht naar Castricum terug te keren om naast zijn eigen praktijk vooral de functie van gemeente-arts te behartigen. Doordat zijn huis aan de Mient in het zogeheten 'Sperr-Gebiet' lag, werd er voor hem een ander huis gezocht en gevonden in de Geelvinckstraat, één van de weinige huizen waar men nog over telefoon kon beschikken. In 1944, door de dood van Leenaers, brak een extra moeilijke tijd aan voor Van Nievelt. omdat de bevriende artsen elkaar beloofd hadden, dat indien er iets met één van hen zou gebeuren de ander diens praktijk zou waarnemen. Van Nievelt had inmiddels ook een aandeel in het ondergronds verzet. Zo voorkwam hij door middel van dubieuze medische verklaringen, dat Castricumse jongeren op transport naar Duitsland werden gezet en zelfs wist hij reeds in Duitsland werkzame Castricuminers terug te halen met gefingeer de verklaringen over de slechte gezondheidstoestand van familie leden. In verband met zijn ondergronds verzet, moest Van Nievelt van tijd tot tijd onderduiken, indien er weer represaille-maatregelen op komst waren en zo verkoos hij tenslotte om beide praktijken van uit Limmen, waar zijn familie nog woonde, te behartigen. Doordat benzine nagenoeg niet beschikbaar was, bleef Van Nievelt vanuit Limmen vrijwel alles per fiets doen, op antiplof- 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 26